Nationaal Water Programma

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Hiervoor is het Nationaal Waterplan voor wet- en regelgeving opgesteld. Voor waterbeheer is er het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht onder het Nationaal Water Programma (NWP). Het OFL is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om een consultatie voor dit programma vorm te geven.

De consultatie vond plaats tijdens een online bijeenkomst op 22 september 2020. De consultatie was tevens een startpunt om meer verbinding tussen de verschillende ‘water’ projecten op te zoeken en deze, samen met de OFL-deelnemers, meer in samenhang te bezien. Het OFL heeft daarom toegewerkt naar een ‘watercommunity’. 

Participatieproces NWP

Het Nationaal Water Programma is een overkoepelend waterprogramma waar verschillende deelonderwerpen en (beleids)trajecten samenkomen en wettelijk verankerd worden. Veel van die trajecten volgen een eigen participatieproces. Het NWP participatieproces richt zich vooral op de hoofdlijnen en samenhang. De OFL consultatiebijeenkomst vormde een belangrijk onderdeel hiervan. Na 22 september heeft het OFL op basis van de consultatie een advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het advies vindt u hier.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen