Mobiliteitsarmoede

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft OFL-voorzitter Jacques Wallage in informele gesprekken gedachten en ervaringen opgehaald met betrekking tot mobiliteitsarmoede. Deze gedachten en ervaringen heeft hij in de vorm van een rapport aan Mark Frequin, Directeur Generaal mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gegeven.

Mobiliteitsarmoede

Mark Frequin gaf aan het onderwerp mobiliteitsarmoede van belang te vinden. Hij heeft hierin voor het Rijk vooral een aandachtsrol gezien. Dat wil zeggen dat het Rijk het onderwerp waar mogelijk agendeerde bij partijen die een rol spelen in een adequate aanpak van mobiliteitsarmoede.

U kunt hier het rapport verkenning mobiliteitsarmoede downloaden

Wat is mobiliteitsarmoede?

Het Early Warning rapport uit 2017 heeft aandacht gevraagd voor een tweedeling in mobiliteit, namelijk voor de toenemende verschillen in vervoersmogelijkheden tussen groepen. Volgens dit rapport moet er meer aandacht komen voor ouderen, gehandicapten, mensen met een laag inkomen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoge kosten voor het openbaar vervoer zijn voor sommige verkeersdeelnemers namelijk een drempel. Ook is het gebruik van de fiets voor mensen met een migrantenachtergrond niet vanzelfsprekend. Tenslotte hebben groepen met weinig digitale vaardigheden geen of onvoldoende toegang tot mobiliteit vanwege de digitalisering van vervoersinformatie.

Wie waren betrokken?

Een aantal stakeholders van het ministerie van IenW, zoals de NS, de VNG en de ANBO, vormden de gesprekspartners. Aan hen werd gevraagd wat zij merkten van mobiliteitsarmoede, hoe hun organisatie daarmee omging en welke rol zij eventueel zagen voor de Rijksoverheid met betrekking tot dit vraagstuk. Aanleiding voor deze gesprekken was het Early Warning rapport uit 2017, waarin mobiliteitsarmoede als mogelijk thema voor IenW werd genoemd.

Belangrijkste bevindingen

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken weergegeven. De gesprekspartners herkennen het probleem mobiliteitsarmoede. Veelal is dit onderdeel van een breder armoedeprobleem, waarvan de oplossing eerder op lokaal en regionaal niveau lijkt te liggen dan op rijksniveau.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen