Verkenning dialooggroep hernieuwbare elektriciteit

OFL-voorzitter Wobine Buijs heeft in het najaar van 2021 op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de oprichting van een dialooggroep over hernieuwbare elektriciteit verkend.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft door middel van gesprekken met belanghebbenden onderzocht of de oprichting van een dialooggroep rond de keuze van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit in 2020 meerwaarde heeft.

Aanleiding

De aanleiding voor deze OFL-verkenning was een voorstel vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het EZK verzocht het OFL om een dialooggroep samen te stellen die zich richt op het uitwisselen van aannames, uitgangspunten en werkwijzen die ten grondslag liggen aan de keuzes m.b.t. hernieuwbare elektriciteit in 2030. Deze dialooggroep zou geleid worden door een onafhankelijke voorzitter.

EZK constateerde het volgende: ‘De afgelopen maanden is levendige discussie ontstaan in de buitenwereld over duurzame opwek op land en of meer ambitie op land wenselijk is. Verschillende groepen vragen aandacht voor de negatieve kanten van de energietransitie met wind en zon. Ook vragen verschillende groepen om nadere toelichting op en onderbouwing van de gemaakte keuzes in het Klimaatakkoord. Het is belangrijk deze signalen serieus te nemen door gestructureerd en transparant in gesprek te gaan.’

Aanpak verkenning

Voor deze verkenning gingen OFL-voorzitter Wobine Buijs-Glaudemans en een OFL-secretaris in gesprek met betrokkenen afkomstig uit bewonersorganisaties, milieuorganisaties, de energiesector, kennisinstellingen en overheden. Twintig vertegenwoordigers met diverse belangen deelden hun wensen over de inhoud en vormgeving van deze dialoog. Daarnaast gaven ze hun perspectief op:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • de interactie tussen betrokkenen;
  • de meerwaarde van een dialooggroep.

Rapport verkenning

Wobine Buijs heeft in januari 2022 een rapport gestuurd naar de minister van Klimaat en Energie over de inzichten uit de gesprekken en een reflectie op de meerwaarde van een dialooggroep.  

De boodschap van het rapport is dat het goed is om de komende tijd een hernieuwd gesprek aan te gaan over de energietransitie en daar juist ook burgers een plek in te geven. Dat gesprek zou moeten gaan over toekomstige stappen in de energietransitie. Onderlinge bejegening en samenwerkingsrelaties zijn ook essentiële onderwerpen van dialoogvoering. Een dialooggroep is een passende manier om dat gesprek te voeren. In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor het vormen van zo’n dialooggroep.

Lees verder in het rapport.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen