Deltawet

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) boog zich over de evaluatie van de Deltawet. Zo zette het OFL een enquête uit en legde op basis daarvan een rapport voor aan de commissie Evaluatie Deltawet. De bevindingen van het OFL zijn integraal opgenomen in het rapport van de commissie.

Commissie Evaluatie Deltawet

De Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening (hierna: Deltawet) trad op 1 januari 2012 in werking en voorzag in een ex-postevaluatie van de onderdelen Deltaprogramma, Deltafonds en Deltacommissaris. De evaluatie keek terug op de periode van de inwerktreding van de wet tot begin 2016. Voor de uitvoering van de evaluatie stelde de minister van Infrastructuur en Milieu een commissie in onder leiding van Peter Veld.

Het OFL speelde de afgelopen jaren een actieve rol bij het proces rond de Deltabeslissingen en nadere afstemming van plannen uit het Deltaprogramma. Ten behoeve van de evaluatie van de Deltawet wenste de commissie Evaluatie Deltawet input en beelden vanuit het OFL. Daarom zette het OFL een enquête uit en gaf het rapport daarvan aan de commissie. De bevindingen van het OFL zijn integraal opgenomen in het rapport van de commissie Evaluatie Deltawet.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht van de Deltacommissaris over de evaluatie van de Deltawet.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen