{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234113"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Agenda Natuurinclusief

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het OFL de opbouw van de Agenda Natuurinclusief ondersteund. Dit heeft het OFL gedaan door een brede groep stakeholders te betrekken. 

Wat is de Agenda Natuurinclusief?

De missie van de Agenda is om biodiversiteit te verwerken in alle maatschappelijke sectoren en in ons denken en doen als samenleving. De acties en ontwikkelingen die in de Agenda voorkomen, moeten ervoor zorgen dat we:

  • Natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan.
  • Natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten.
  • Natuur standaard onderdeel laten zijn van de keuzes die we maken.

Tenslotte moet de agenda het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet maken: wat is nodig om daar te komen?

Meer informatie over de Agenda Natuurinclusief kunt u lezen op de website van de Agenda Natuurinclusief.

Rol van het OFL

De reden dat LNV het OFL vroeg om te ondersteunen bij de opbouw van de Agenda Natuurinclusief, is dat zij bij het opstellen van de agenda zoveel mogelijk partijen wilde betrekken uit alle lagen van de samenleving.

Het OFL heeft dit proces, waarin eerst ruimte gecreëerd moest worden voor een duurzame samenwerking met een brede groep stakeholders, begeleid. Zo konden stakeholders elkaar ontmoeten in een sfeer van samenwerken en co-creatie om zicht te krijgen op de weg naar een natuurinclusieve toekomst.

Het proces bestond uit een wandelroute naar de presentatie van de Agenda Natuurinclusief op de Natuurtop in juni 2022. Deze route liep via een reeks gesprekken, een diner pensant en een Future Search die plaatsvond op 11, 12 en 13 april. Tijdens dit dynamische planningsproces kwam een grote groep belanghebbenden tweeënhalve dag samen om in een constructieve dialoog een gedeeld toekomstbeeld over een natuurinclusief Nederland in 2050 te formuleren. Op basis daarvan zijn afspraken over samenwerken en acties voor 2030 opgesteld.

Video van OFL-voorzitter Johan van de Gronden over de future search

Uitkomst

Naast het begeleiden van dit proces heeft het OFL een rapport gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de inzichten van het proces en de randvoorwaarden van co-creatie die daaruit volgen.

Bekijk hier het eindrapport 'Samenwerken aan de Agenda Natuurinclusief'

Betrokken partijen

Het OFL heeft in dit proces nauw samengewerkt met het kernteam van Agenda Natuurinclusief. De volgende stakeholders zijn vertegenwoordigd in het kernteam:

  • LNV
  • IPO Bureau
  • Landschappen NL
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen