Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving

Het OFL heeft een consultatie begeleid over klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. De aanleiding voor deze OFL-consultatie was een verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Toelichting consultatie

Het ministerie van BZK heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de aanpak van klimaatadaptie in de gebouwde omgeving gemaakt. De consultatie vond op 29 maart 2022 plaats onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Vertegenwoordigers van zeventien organisaties op het gebied van natuur & milieu, klimaatadaptatie, normalisatie, ontwerpen, bouwen wonen en kennisontwikkeling namen deel uit van de consultatie. Daarnaast waren vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van IenW en het ministerie van LNV aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over:

  • ieders perspectief op de Nationale Aanpak;
  • verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak.

Toelichting Nationale Aanpak

De Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving gaat over de opgave dat de gebouwde omgeving aangepast moet worden aan het toekomstige klimaat en de weerextremen die zich nu al voordoen (klimaatadaptatie). Met de gebouwde omgeving worden zowel de gebouwen zelf als de omgeving waarin de gebouwen staan bedoeld. Oorspronkelijk was de naam: Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving. Op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is de naam gewijzigd in Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Rapport consultatie

Op basis van de consultatie heeft het OFL een rapport opgesteld. Dit rapport is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De inzichten in het rapport gaan over de inhoud van de Nationale Aanpak en over de verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak. De minister liet op 25 augustus 2022 in een brief weten dat de inzichten uit de consultatie werden meegenomen in de verdere uitwerking van de Nationale Aanpak Klimaatadaptie Gebouwde Omgeving.

Op 23 november 2022 hebben minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister van der Wal (Stikstof en Natuur) de Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Op 22 maart 2023 was er ook een debat in de Tweede Kamer over onder meer de Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Verdere OFL-betrokkenheid

Op 15 december 2022 vond een digitale bijeenkomst plaats waarin betrokken beleidsmedewerkers en OFL-deelnemers in gesprek gingen over de Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving en de wijze waarop de inzichten uit de OFL-bijeenkomst van maart 2022 daarbij waren benut.

Gedurende 2023 was het OFL betrokken bij de programmatische aanpak ‘Groen in en om de stad’. In deze aanpak hebben de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samengewerkt aan de doelen rondom biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen