Lessen in participatie voor IenW

Het OFL heeft voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de lessen in participatie op een rij gezet. Dit heeft het OFL gedaan op verzoek van de minister en staatssecretaris. Het OFL heeft op basis van de ervaringen van OFL-voorzitters, beleidsmedewerkers en stakeholders een leerproces voor participatie ontworpen. Eind 2020 bracht het OFL een eindrapport uit over het verloop van dit leerproces en aanbevelingen over ‘leren over participatie in het werk bij IenW’.

Analyse huidige participatieaanpak

Om participatielessen voor het ministerie van IenW te kunnen formuleren, heeft het OFL eerst een analyse gemaakt van de plus- en minpunten van de huidige participatieaanpak van IenW. Hiervoor is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, rapporten en eerdere evaluaties. Daarnaast zijn de ervaring en kennis van de OFL-voorzitters gebruikt als analysemateriaal. Een aantal OFL-voorzitters zijn geïnterviewd om hun praktijkvisie op de participatieaanpak van het ministerie van IenW te achterhalen.

Leerproces en participatielessen

Op basis van de analyse van de huidige participatiepraktijk bij het ministerie van IenW zijn drie IenW-projecten uitgekozen voor 'leren in het werk': het Kustpact, Beter Benutten en de ontwikkelingen rondom Schiphol. De inzichten uit deze projecten zijn gebruikt tijdens een startbijeenkomst voor ruim zestien beleidsmedewerkers van IenW. Zij hebben gereflecteerd op de participatie in hun eigen project en de gevonden inzichten aan elkaar gepresenteerd. Hiermee was de eerste stap van het leerproces gezet.

In reflectiebijeenkomsten en digitale workshops  keken beleidsmedewerkers samen met stakeholders terug op hun samenwerking en deden zij aanbevelingen voor de IenW-organisatie. Het betrof bijeenkomsten met de klankbordgroep Luchtvaartnota en met de bij het Deltaprogramma betrokken stakeholders.

OFL-voorzitter Wobine Buijs heeft samen met het OFL-secretariaat alle inbreng uit deze bijeenkomsten verwerkt tot een eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

Planning leerproces

Activiteit

Inhoud

Wanneer

Analysefase

Literatuuronderzoek en interviews OFL-voorzitters. Aanwijzen voorbeeldprojecten.

Juli 2019 - oktober 2019

Startbijeenkomst

Valkuilen en succesfactoren bespreken met 16  IenW-medewerkers.

Oktober 2019

Reflectiebijeenkomsten

Beleidsmedewerkers van 2 IenW-beleidsdossiers reflecteren met stakeholders op hun participatieaanpak.

Januari en maart 2020

Slotbijeenkomsten

Verder reflecteren en leren. Gezamenlijk conclusies en lessen formuleren voor heel IenW.

Juni 2020

Eindrapport

OFL-rapport over de lessen voor de participatieaanpak van IenW.

November 2020

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen