Nationale Omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Daarbij hoort ook een rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI wordt ontwikkeld in 4 fases en is op dit moment in fase 3. Op 20 juni 2019 werd de Ontwerp NOVI gelanceerd. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt.

OFL-bijdragen aan de NOVI

Het OFL heeft op drie momenten tijdens het NOVI-proces een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NOVI door de participatie van burgers tot stand te brengen. Hierbij zijn verschillende vormen van participatie ingezet, afhankelijk van de doelen die op dat moment golden voor het NOVI-proces. In de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft het OFL respectievelijk burgerpanels, consultaties en burgerdialogen ingezet om de maatschappelijke inbreng bij de NOVI vorm te geven.

NOVI-activiteiten OFL in 2018

In 2018 organiseerde het OFL in vier regio's burgerdialogen voor de ontwikkeling van de NOVI. Het doel was om het perspectief van burgers op de fysieke leefomgeving op lokaal/regionaal niveau in de NOVI te laten doorklinken. Dit gold voor de volgende regio’s:

  • Regio Zwolle: ervaring leefomgeving regio, omgang met groei in de regio (specifiek aandacht voor bereikbaarheid), duurzaamheid en klimaatbestendigheid.
  • Regio Amsterdam: woningmarkt, duurzaamheid, bereikbaarheid en toerisme.
  • Regio Oost Noord-Brabant: ervaring en wensen leefbare regio en toekomst van de landbouw.
  • Regio Rotterdam-Rijnmond: kwaliteit leefomgeving, haven en werkgelegenheid, toekomst van en duurzaamheid in de haven.

Met behulp van onderzoeksbureau Motivaction werden voor de burgerdialogen burgers geselecteerd met verschillende 'mentality types' (acht verschillende groepen) om een divers samengestelde groepen te krijgen.

Bekijk de rapporten en andere documenten die over de burgerdialogen zijn gemaakt, bijvoorbeeld het rapport Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming.

NOVI-activiteiten OFL in 2017

In 2017 kreeg het OFL een adviesverzoek voor de NOVI. Daarop hield het OFL drie bijeenkomsten:

  • Donderdag 15 juni 2017: deze bijeenkomst ging over het proces dat in 2017 werd doorlopen om uiteindelijk in 2019 te komen tot een NOVI.  Bekijk de agenda, de presentaties en het verslag van de bijeenkomst. Op het oorspronkelijke verslag kwamen twee reacties. Deze zijn verwerkt in een nieuwe versie van dit verslag.
  • Donderdag 12 oktober 2017: dit was een bijeenkomst tijdens de OFL-werkconferentie, over de conceptbeleidsopties zoals die opgesteld werden door interdepartementale verdiepingsgroepen. Per integrale strategische opgave uit de startnota NOVI werden beleidsopties verkend. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst.
  • Donderdag 7 december 2017: in 2017 lag de focus op de verdieping van de vier strategische opgaven uit de verdiepingsrapporten. Tijdens deze bijeenkomst werd advies gevraagd op de (concept)verdiepingsrapporten. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst.

Deze 3 bijeenkomsten waren bedoeld voor (maatschappelijke) organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en initiatiefnemers en vormden de basis voor een standpuntennotitie van het OFL. In februari 2018 is deze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

NOVI-activiteiten OFL in 2016

Het OFL heeft in 2016 voor het eerst bijeenkomsten met burgers voor de NOVI georganiseerd. De gedachte achter deze bijeenkomsten was dat dialogen tussen uitsluitend professionals geen volledig beeld opleveren over de wensen van inwoners van Nederland voor de toekomstige inrichting van hun leefomgeving.  

De vorm die voor deze eerste bijeenkomsten werd gekozen was die van het burgerpanel. Het OFL organiseerde twee burgerpanels:

  • Bijeenkomst met alleen burgers: onder leiding van OFL-voorzitter Job Cohen kreeg een divers samengestelde groep van 30 burgers uit de omgeving van Utrecht keuzes voorgelegd over de inrichting van hun leefomgeving.
  • Bijeenkomst met georganiseerde burgers: een week na de eerste bijeenkomst organiseerde het OFL ook nog een bijeenkomst met zo'n 100 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook de 30 burgers uit de eerste bijeenkomst waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen gevraagd te dromen over de ideale inrichting van Nederland in 2050.

Op basis van deze 2 bijeenkomsten is een advies opgesteld. Bekijk het advies en de andere documenten die bij deze bijeenkomsten horen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen