Beleidslijn grote rivieren

De beleidslijn is opgesteld om activiteiten in de uiterwaarden en het rivierbed van grote rivieren te kunnen beoordelen. De beleidslijn bevatte afwegingen voor de toelaatbaarheid van nieuwe en gewijzigde activiteiten en stelde rivierkundige randvoorwaarden vast. Daarmee gaf de beleidslijn kaders voor een vergunningsverlening.

Evaluatie beleidslijn grote rivieren 

Eind februari 2016 is de evaluatie van de beleidslijn grote rivieren afgerond. Deze had twee concrete doelstellingen:

  • De beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden.
  • Ontwikkelingen tegengaan die rivierverruiming door verbreding en verlaging onmogelijk maken.

De evaluatie analyseerde zowel het beleid als de beleidsuitwerkingen en -uitvoering in praktijk.

Rol OFL bij de beleidslijn grote rivieren

Aan de hand van interviews en casussen inventariseerde het OFL beelden, verklaringen, rollen en aanknopingspunten voor verbetering en aanpassing van de beleidslijn grote rivieren. Daarnaast organiseerde het OFL twee expertsessies rondom relevante beleidsontwikkelingen en natuur. De beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid, omgevingssignalen over de werking van de beleidslijn en het feit dat de beleidslijn al bijna tien jaar in werking was, vormden de aanleiding voor de evaluatie.

Meer informatie

Bekijk de Beleidslijn grote rivieren op de website van de Helpdesk Water

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen