Beleidslijn grote rivieren

De beleidslijn is opgesteld om activiteiten in de uiterwaarden en het rivierbed van grote rivieren te kunnen beoordelen. De beleidslijn bevat afwegingen voor de toelaatbaarheid van nieuwe en gewijzigde activiteiten en stelt rivierkundige randvoorwaarden vast. Daarmee geeft de beleidslijn kaders voor een vergunningsverlening.

Evaluatie beleidslijn grote rivieren 

Eind februari 2016 is de evaluatie van de beleidslijn grote rivieren afgerond. Deze heeft twee concrete doelstellingen:

  • De beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden;
  • Ontwikkelingen tegengaan die rivierverruiming door verbreding en verlaging onmogelijk maken.

De evaluatie heeft zowel het beleid als de beleidsuitwerkingen en -uitvoering in de praktijk geanalyseerd.

Bekijk de Beleidslijn grote rivieren op de website van de Helpdesk Water

Rol OFL bij de beleidslijn grote rivieren

Aan de hand van interviews en casussen heeft het OFL beelden, verklaringen, rollen en aanknopingspunten voor verbeteringen en aanpassingen van de beleidslijn grote rivieren geïnventariseerd. Daarnaast heeft het OFL twee expertsessies georganiseerd rondom relevante beleidsontwikkelingen en natuur. Aanleiding van de evaluatie waren beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid, omgevingssignalen over de werking van de beleidslijn en het feit dat de beleidslijn al tien jaar bestond.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen