Expeditie circulaire economie

Circulaire economie is een thema dat volop leeft. De transitie naar een meer circulaire economie is nodig als wij en de generaties na ons welvarend en gezond willen leven. De opgave is daarom op een verantwoorde manier omgaan met het natuurlijk kapitaal dat ons grondstoffen, voedsel, schone lucht, water en energie levert.

Wat is circulaire economie?

Het gangbare lineaire model van onze economie, ’take-make-use-waste’, is sterk aan vervanging toe, omdat het in de komende decennia zal leiden tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van het milieu. Daarnaast is behoud en versterking van het natuurlijk (bodem-, water- en lucht) ecosysteem nodig voor een gezonde leefwereld. Een alternatief model dat een antwoord biedt op deze urgentie is de circulaire economie.

De circulaire economie is een economisch systeem met volledige herbruikbaarheid van producten, componenten en grondstoffen en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het is de basis voor een betere vraag-aanbodverhouding van grondstoffen in de toekomst. In de circulaire economie zijn ketens gesloten en wordt optimaal gebruikgemaakt van grondstoffen en reststromen, onder meer door het circulair ontwerpen van producten en processen, nieuwe businessmodellen en de omslag van bezit naar gebruik. Hernieuwbare (bio-)grondstoffen worden optimaal gebruikt door middel van cascadering.

> Lees meer over circulaire economie

Expeditie Circulaire Economie

Diverse deelnemers van het OFL hebben in 2016 aangegeven met dit thema aan de slag te willen gaan. Daarom heeft het OFL eind 2016, in samenwerking met Stichting Het Groene Brein, een Expeditie Circulaire Economie georganiseerd van vier bijeenkomsten over vier thema's:

  • nieuwe businessmodellen;
  • gedragsbeïnvloeding;
  • launching customer;
  • Urban Mining en up-recyclen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen