Beleidstafel Droogte

Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. Om vragen die leven bij partijen over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, keteneffecten en effectiviteit van maatregelen te bespreken, is de Beleidstafel Droogte ingericht. Het OFL is gevraagd een proces te organiseren met maatschappelijke partners die nu al betrokken zijn bij de reguliere overlegstructuur van het OFL voor het Deltaprogramma. Hen wordt gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het overleg in de Beleidstafel Droogte.

Aanleiding

Naast schade in de landbouw en in natuurgebieden als gevolg van de droogte in 2018, was in stedelijk en landelijk gebied sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden. De scheepvaart had ernstige problemen, door de geringe vaardiepten en beperkingen bij sluizen. Als gevolg daarvan ontstonden er ook knelpunten bij de grondstoffen-voorziening voor de bouw en bevoorrading van tankstations. De verzilting, die in sommige gevallen ernstiger was dan verwacht, heeft tot problemen geleid voor drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. En tenslotte is de grote vraag of de grondwaterpeilen zich voldoende herstellen, vóór het begin van het droogteseizoen van 2019. Op 2 augustus 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het opschalen naar niveau 2, oftewel ‘feitelijk watertekort’.

De Beleidstafel Droogte

De coördinatie van de waterverdeling ligt bij het Management Team Watertekorten (MTW). Het MTW constateerde dat er op diverse terreinen vragen leven over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, keteneffecten en effectiviteit van maatregelen. Daarom is afgesproken om met de betrokken partijen een Beleidstafel Droogte in te richten, onder verantwoordelijkheid van de directeur-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Op de Beleidstafel zullen, gecoördineerd door IenW, alle relevante beleidsvragen op tafel komen, onder andere met betrekking tot waterbeheer, natuur, landbouw, drinkwater, scheepvaart, grondwater en watergebruikende industrie.

Deelnemers zijn vertegenwoordigers op bestuurlijk en hoog ambtelijk niveau van de volgende organisaties; ministerie van IenW, ministeries van LNV, EZK, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, IPO, VNG, staf Deltacommissaris, Bestuurlijk Platform Water.

De Beleidstafel is dus bedoeld om de lessen van de droogte beleidsmatig te vertalen naar voorstellen, om beter voorbereid te zijn op het droogteseizoen van 2019 en daarna. Dat kunnen verbetervoorstellen zijn in de vorm van verduidelijking of aanpassing van: beleidskaders, regelgeving, normering, verantwoordelijkheden- en bevoegdhedenverdeling, informatievoorziening en communicatie.

Rol van het OFL

Het OFL is gevraagd een proces te organiseren met maatschappelijke partners die nu al betrokken zijn bij de reguliere overlegstructuur van het OFL voor het Deltaprogramma. Hen wordt gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het overleg in de Beleidstafel Droogte.

Het proces bestaat uit 2 stappen:

 • Op drie momenten zal circa een week voorafgaand aan een overleg in de Beleidstafel Droogte een OFL-bijeenkomst plaatsvinden waarin maatschappelijke organisaties kunnen meedenken over inhoudelijke verbetervoorstellen.

 • De uitkomst van dit OFL-overleg wordt door OFL voorzitter Job Cohen meegenomen naar het overleg aan de Beleidstafel, zodat de maatschappelijke partners in dat overleg een stem hebben.

Thema's

De Beleidstafel Droogte bespreekt de volgende thema’s:

 • Thema 1: Inventarisatie van economische schade en effecten van maatregelen

 • Thema 2: Waterverdeling: waterbeschikbaarheid en verdringingsreeks

 • Thema 3: Grondwaterbeheer en grondwateronttrekkingen

 • Thema 4: Verzilting, waterkwaliteit en drinkwater

 • Thema 5: Natuur en landbouw

 • Thema 6: Scheepvaart

 • Thema 7: Stedelijk gebied

 • Thema 8: Industrie

 • Thema 9: Informatievoorziening

Planning Beleidstafel Droogte

Hieronder is een deel van de planning opgenomen. Een meer uitgebreide planning leest u in het startdocument beleidstafel Droogte op de documentenpagina.

Bijeenkomst Op de agenda Wanneer Locatie
Eerste OFL-bijeenkomst Droogte
 • Stand van zaken beleidstafel, voorgenomen aanpak en planning
 • Bepreken verdringingsreeks
 • Meedenken over verbetervoorstellen
21 januari 2019 van 10 tot 13 uur Utrecht
Beleidstafel Droogte
 • Bespreking verdringingsreeks, grondwater en drinkwater, o.g.v. eerste beeld en informatie
 • Eerste voorstel voor synthese (werkproces)
 •  Monitoring voortgang urgente acties
28 januari 2019  
Beleidstafel Droogte zonder voorafgaand OFL
 • Eerste bespreking concept synthesenotitie
 • Monitoring voortgang urgente acties
27 februari 2019  
Tweede OFL-bijeenkomst Droogte
 • Voorbereiding beleidstafel droogte 11 maart
7 maart 2019 van 10 tot 13 uur Utrecht
Derde OFL-bijeenkomst Droogte
 • Voorbereiding beleidstafel droogte 25 september 
17 september 2019 GEANNULEERD
Beleidstafel Droogte   25 september 2019  
Digitale consultatie OFL

Reageren op:

 • Concept 70% Eindrapprtage Beleidstafel Droogte
 • Handleiding Chloride Drinkwaterbronnen
11 - 18 oktober n.v.t.
Beleidstafel Droogte
 • Bespreking Concept 90% Eindrapportage Beleidstafel Droogte
27 november n.v.t.
Stuurgroep Water Eindbeslissing Beleidstafel Droogte 11 december n.v.t.
- Minister verstuurt Eindrapportage naar de Tweede Kamer 18 december n.v.t.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.