Kaderrichtlijn Water

In de Europese Kaderrichtlijn Water staat het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa. In Nederland is de minister van Infrastructuur en Milieu eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Dit is zij mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd.

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater

Het werkprogramma Schoon Water is in 2015 opgesteld om een beleidsimpuls te geven aan de waterkwaliteit. Dit was de wens van de Tweede Kamer naar aanleiding van het OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. Daaruit bleek dat voor een betere waterkwaliteit extra inspanningen nodig waren. In overeenstemming met de afspraken van de Tweede Kamer was daartoe het genoemde werkprogramma omgedoopt tot de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Met deze Delta-aanpak kreeg het waterkwaliteitsdossier een politiek-bestuurlijke focus. Samen met alle betrokken partijen zijn prioriteiten benoemd voor de korte termijn. Daarop zijn bestuurskracht en gezamenlijke inzet van alle partijen georganiseerd om de overkoepelende ambitie waar te maken: voldoende chemisch-vrij en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.

De werkwijze van de Delta-aanpak is programmatisch van aard en gaat ervan uit dat alle lopende trajecten zelf verantwoordelijk blijven voor de voortgang en hun eigen bestuurlijke aansturing behouden. De Delta-aanpak onder aansturing van de Stuurgroep Water richt zich op samenhang en prioriteiten van programma's als: duurzame financiering waterbeheer, beleidsnota drinkwater, Mariene Strategie, Deltaprogramma Zoetwater, stroomgebied beheerplannen en afvalwaterketen.

In een bestuurlijke analysesessie op 11 maart 2016 kwamen nutriënten, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen als prioriteiten naar voren. Om te garanderen dat alle partijen hun doelen behaalden, liep van 20 tot en met 30 april 2016 een digitale consultatie over de Delta-aanpak. Deze consultatie had betrekking op de werkwijze van de Delta-aanpak, de naar voren gekomen bestuurlijke prioriteiten en de acties uit het werkprogramma Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. OFL-voorzitter Ina Adema heeft een aanbiedingsbrief over deze digitale ronde naar minister Melanie Schultz van Haegen gestuurd.

Werkprogramma Schoon Water

Naar aanleiding van het OESO-rapport ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?’ uit 2014 heeft de Tweede Kamer een beleidsimpuls voor waterkwaliteit verzocht. In mei 2015 werd hier een conferentie voor georganiseerd, waarbij overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aanwezig waren. Uit deze conferentie is het Werkprogramma Schoon Water voortgekomen.

Doel van het werkprogramma 

Het doel van het Werkprogramma Schoon Water is schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik realiseren. Water waar op zoveel mogelijk plaatsen in gezwommen kan worden en water als grondstof voor de bereiding van drinkwater, proceswater en voor landbouwkundig gebruik. De insteek is om dit met alle betrokken partijen uit de watersector te doen. Het Werkprogramma Schoon Water van en voor het Rijk, regionale overheden, betrokken bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waarbij de samenwerking zich richt op elkaar succesvol maken.

Om doelen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen, is het van belang dat het bestaande beleid goed wordt uitgevoerd. Als uit het werkprogramma Schoon Water was gebleken dat de KRW-doelen niet behaald werden, kon het ministerie van IenM in de plannen voor 2022-2027 nog aanvullende maatregelen opnemen.

De leden van het Overleg Infrastructuur en Milieu konden in september 2015 reageren op het eerste concept van het werkprogramma Schoon Water. Het doel was om in de eerste helft van 2016 een volledige versie van het werkprogramma af te ronden.

Bestuursakkoord Water

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben in mei 2011 het Bestuursakkoord Water ondertekend. Het doel van dit akkoord is blijven zorgen voor:

  • veiligheid tegen overstromingen;
  • water van goede kwaliteit;
  • voldoende zoet water.

Het Bestuursakkoord is in 2013 geëvalueerd. Hierbij is vooral gekeken naar de voortgang van de uitvoering van de afspraken.

> Lees meer over het Bestuursakkoord Water

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen