Kaderrichtlijn Water

In de Europese Kaderrichtlijn Water staat het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa. In Nederland is de minister van Infrastructuur en Milieu eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Dit is zij mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd.

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater

Het werkprogramma Schoon Water is in 2015 opgesteld om een beleidsimpuls te geven aan de waterkwaliteit. Dit was de wens van de Tweede Kamer naar aanleiding van het OESO rapport over het waterbeheer in Nederland. Gebleken is dat voor een betere waterkwaliteit extra inspanningen zijn vereist. Conform de afspraken met de Tweede Kamer is daartoe het genoemde werkprogramma omgedoopt tot Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Met deze Delta-aanpak kreeg het waterkwaliteitsdossier een politiekbestuurlijke focus. Samen met alle betrokken partijen zijn prioriteiten benoemd voor de korte termijn. Daarop is bestuurskracht en gezamenlijke inzet van allen georganiseerd om de overkoepelende ambitie waar te maken: voldoende chemischvrij en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. 

De werkwijze van de Delta-aanpak was programmatisch van aard en ging ervan uit dat alle lopende trajecten zelf verantwoordelijk bleven voor de voortgang en eigen bestuurlijke aansturing behielden. De Delta-aanpak onder aansturing van de Stuurgroep Water richtte zich op samenhang en prioriteiten van programma's, zoals duurzame financiering waterbeheer, beleidsnota drinkwater, Mariene Strategie, Deltaprogramma Zoetwater, stroomgebiedbeheerplannen, afvalwaterketen, etc.

In een bestuurlijke analysesessie op 11 maart 2016 kwamen nutriënten, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen als prioriteiten naar voren. Om te garanderen dat alle partijen hun doelen behaalden, liep van 20 tot en met 30 april 2016 een digitale consultatie over de Delta-aanpak. Deze consultatie had betrekking op de werkwijze van de Delta-aanpak, de naar voren gekomen bestuurlijke prioriteiten en de acties uit het werkprogramma Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. OFL-voorzitter Ina Adema stuurde een aanbiedingsbrief over de digitale ronde naar minister Melanie Schultz van Haegen.  

Werkprogramma Schoon Water

Naar aanleiding van het OESO-rapport ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?’ uit 2014 verzocht de Tweede Kamer een beleidsimpuls voor waterkwaliteit. In mei 2015 werd hier een conferentie voor georganiseerd, waarbij overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aanwezig waren. Uit deze conferentie is het Werkprogramma Schoon Water voortgekomen. De ambitie van dit werkprogramma was de realisatie van schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.

Doel van het werkprogramma 

Het doel van het Werkprogramma Schoon Water was schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik realiseren. Water waar op zoveel mogelijk plaatsen in gezwommen kan worden en water als grondstof voor de bereiding van drinkwater, proceswater en voor landbouwkundig gebruik. De insteek was om dit met alle betrokken partijen uit de watersector te doen. Een Werkprogramma Schoon Water van en voor het Rijk, regionale overheden, betrokken bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waarbij de samenwerking zich richtte op elkaar succesvol maken. 

Om doelen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen, was het van belang dat het bestaande beleid goed werd uitgevoerd. Als uit het werkprogramma Schoon Water blijkt dat de KRW-doelen niet behaald worden, kan het ministerie van IenM in de plannen voor 2022-2027 nog aanvullende maatregelen opnemen. 

De leden van het Overleg Infrastructuur en Milieu konden in september 2015 reageren op het eerste concept van het werkprogramma Schoon Water. Het doel was om in de eerste helft van 2016 een volledige versie van het werkprogramma af te ronden.

Bestuursakkoord Water

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) ondertekenden in mei 2011 het Bestuursakkoord Water. Doel van dit akkoord was blijven zorgen voor:

  • Veiligheid tegen overstromingen;
  • Water van goede kwaliteit;
  • Voldoende zoet water.

Het Bestuursakkoord is in 2013 geëvalueerd. Hierbij is vooral gekeken naar de voortgang van de uitvoering van de afspraken.

> Lees meer over het Bestuursakkoord Water

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.