Innovatielab Voor de oogst van morgen

Voor de oogst van morgen is een innovatief leiderschapsnetwerk voor de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Het OFL en Commonlandzijn dit project gestart in 2018 in de vorm van een innovatielab. Eind 2021 is het project formeel geëindigd, maar de kennis en ervaring van het netwerk worden nog steeds ingezet vanuit het Versnellingshuis.

Ons landbouw- en voedselsysteem kraakt in zijn voegen. Door onze manier van landbouw bedrijven en voedsel produceren, lopen we tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Willen we perspectief bieden aan boeren, burgers, natuur en economie, dan zijn dringend visie, maatregelen en regie nodig. Cruciaal daarvoor is dat alle spelers uit het landbouw- en voedselsysteem elkaars perspectief en situatie begrijpen en onderling vertrouwen opbouwen. Vanuit dit vertrouwen kunnen zij echte systeemverandering bereiken, die recht doet aan mensen en het landschap.

Inzet van Theory U

De aanpak van Voor de oogst van morgen is gebaseerd op Theory U, een methode om met persoonlijk en collectief leiderschap grote opgaves het hoofd te bieden. Op basis van deze methode zijn zo'n tachtig deelnemers met verschillende achtergronden vanuit Voor de oogst van morgen samen aan het werk gegaan: boeren, wetenschappers, ondernemers, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en verschillende overheden. Over de toepassing van Theory U in Voor de oogst van morgen is ook het Veldboekje Theorie U verschenen.

Leertraject van 2 jaar

In een leertraject van 2 jaar hebben de deelnemers nieuwe vaardigheden ontwikkeld en zich in elkaars persoonlijkheid en werkpraktijk verdiept. Hierdoor zijn hechte relaties ontstaan. Vanuit een basis van diepgaand vertrouwen en een gemeenschappelijk ontwikkelde taal hebben de deelnemers elkaar gevonden. In leerreizen en praktijkbijeenkomsten werd gekeken naar het landbouw- en voedselsysteem en de barrières daarin. Op basis van die inzichten hebben groepen deelnemers transitie-experimenten ontwikkeld. Kijk voor een gedetailleerd verslag van de aanpak en resultaten op de website van Voor de oogst van morgen.

Lees over ervaringen uit de praktijk van Voor de oogst van morgen.

Verrijkende Landbouw

Sinds 2019 werkt Voor de oogst van morgen ook samen met het kennis- en innovatieprogramma Verrijkende Landbouw. Met dit veelzijdige netwerk van denkers en doeners uit het hele landbouwsysteem is een gebiedsaanpak ontwikkeld die gebiedsinitiatieven toekomstgericht helpt opschalen. Een gezond, natuurlijk bodem- en watersysteem is de basis van deze aanpak. Hierbij zijn ook zogenoemde regimespelers betrokken, die belemmeringen kunnen wegnemen in het huidige beleid en economische systeem. Dit netwerk heeft nu al weerklank in organisaties, initiatieven en regio's gekregen.

Versnellingshuis

Sinds begin 2022 hebben Commonland en het OFL de kennis, methoden, initiatieven en het netwerk die zijn ontwikkeld met Voor de oogst van morgen en Verrijkende Landbouw beschikbaar gesteld in het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis is een lerende omgeving met praktijknetwerken van mensen die lokaal samenwerken aan een duurzaam landelijk gebied, met als vertrekpunt de bodem. Denk bijvoorbeeld aan boeren die beter met hun grond willen omgaan, kennis willen uitwisselen, productieketens korter willen maken of nieuwe verdienmodellen willen creëren. Het Versnellingshuis heeft hun in contact gebracht met partijen die belemmeringen voor innovatieve praktijken weg kunnen nemen. Dit kunnen regionale, nationale of Europese overheden zijn, maar ook maatschappelijke organisaties of private partijen zoals toeleveranciers, voedselverwerkers, retailers, financiers of banken.

Labs en leerprocessen

Het Versnellingshuis ondersteunt zowel regiolabs als thema- en beleidslabs. Regiolabs richten zich op nieuwe arrangementen en afspraken in gebieden. Thema- en beleidslabs richten zich op de noodzakelijke systeemveranderingen in werkwijzen, beleid, regels en cultuur om duurzame, toekomstgerichte gebiedsaanpakken mogelijk maken. Ook organiseert het Versnellingshuis een leerproces tussen de verschillende labs en ontwikkelt het een bijbehorende kennisagenda. Het OFL heeft voor de periode vanaf 2022 samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de mogelijkheden verkend om het Versnellingshuis in meerdere gebieden in te zetten.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen