Nieuwe Nota Ruimte

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd betrokken te zijn bij het maken van de nieuwe Nota Ruimte. De nieuwe Nota Ruimte is een aangescherpte Nationale Omgevingsvisie zoals bedoeld onder de Omgevingswet. Hiervoor zullen in het OFL twee consultaties plaatsvinden.

Wat is de aanleiding?

Aanleiding voor OFL-betrokkenheid was een verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De betrokken minister is de heer Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat is de nieuwe Nota Ruimte?

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2022 schreef de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat hij werkt aan een nieuwe Nota Ruimte voor Nederland. De nieuwe Nota Ruimte kan ‘gezien worden als een aangescherpte Nationale Omgevingsvisie’.

De inzet van de minister is om de nieuwe Nota Ruimte eind 2024 klaar te hebben.

Lees de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Vrijdag 6 oktober is de contourennotitie met bijbehorende kamerbrief en nota, naar de Tweede Kamer gestuurd. U kunt alle relevante documenten vinden op Rijksoverheid.nl.

Wat is de rol van het OFL?

Het OFL organiseert twee consultaties met maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, de eerste op 6 november over de contourennotitie.

De contourennotitie geeft een eerste inhoudelijke richting voor de Nota Ruimte. De tweede OFL-consultatie gaat over de conceptversie van de ontwerp-Nota Ruimte. De conceptversie bevat onder andere een visie over de ontwikkeling van Nederland op de langere termijn met de hiermee samenhangende keuzes en richtinggevende uitspraken. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en 2100.

Tijdlijn

In het onderstaande overzicht staan mijlpalen op weg naar de nieuwe Nota Ruimte voor Nederland, inclusief momenten waarop de samenleving – in het OFL of elders – betrokken wordt. De aangegeven timing in het overzicht is een indicatie.

Wanneer Wat
Juni 2023

Zienswijzeprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nota Ruimte.

De zienswijzenprocedure komt niet vanuit het OFL. Deze staat open voor iedereen.

Meer informatie op Platform Participatie

Juni 2023

Webinar van het ministerie van BZK om overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers te informeren over de context en het proces van de nieuwe Nota Ruimte.

September 2023 Minister VRO stuurt contourennotitie naar Tweede Kamer
begin november 2023 OFL-consultatie over contourennotitie in een bijeenkomst
december 2023 Online burgerraadpleging over de inrichting van Nederland door het ministerie van BZK. Zie www.ruimteraadpleging.nl.
25 januari 2024 Webinar van het ministerie van BZK om overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers te informeren over de ontwikkelingen rondom de Nota Ruimte. Inschrijven voor de webinar.
Tweede kwartaal 2024 Minister VRO stuurt ontwerpnota naar de Tweede Kamer
Tweede kwartaal 2024

Zienswijzenprocedure ontwerp Nota Ruimte.

Ook deze zienswijzenprocedure komt niet vanuit het OFL. Deze staat open voor iedereen.
Vierde kwartaal 2024 Nieuwe Nota Ruimte voor Nederland klaar. Minister VRO stuurt deze naar de Tweede Kamer.
Begin 2025 Afsluitende (digitale) OFL-bijeenkomst waarin beleidsmakers van BZK en OFL-leden en -deelnemers terugkijken op totstandkoming nieuwe Nota Ruimte en de manier waarop resultaten van de OFL-consultatie daarin een plek hebben gekregen.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen