Nationaal Klimaat Platform

Op verzoek van de minister voor Klimaat en Energie is het Nationaal Klimaat Platform opgericht dat de maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid faciliteert en versnelt. Het Nationaal Klimaat Platform is een vervanging van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. Kees Vendrik is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van dit platform.

Bekijk website van het Nationaal Klimaat Platform

Wat is de opdracht?

De voorzitter krijgt de opdracht om in overleg met de minister voor Klimaat en Energie en naar eigen inzicht het gesprek met maatschappelijke partijen over het klimaatbeleid in te richten. De twee kerntaken van deze opdracht:

  1. Het gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren aan de minister voor Klimaat en Energie over ontwikkelingen die direct of indirect van belang zijn voor het klimaatbeleid. De focus van de adviezen zal liggen op de maatschappij en burgers en hun reflecties op het klimaatbeleid.
  2. Het aanjagen van de dialoog over het klimaatbeleid in de samenleving, met bijzondere aandacht voor de thematiek rond de rechtvaardige transitie en het betrekken van groepen in de samenleving die minder verbondenheid en betrokkenheid voelen bij de klimaattransitie.

Wat is de rol van het OFL?

Het maatschappelijke dialoog over de klimaattransitie wordt aangejaagd, waarbij het Nationaal Klimaat Platform voortbouwt op activiteiten die door het voormalige secretariaat van het Voortgangsoverleg de afgelopen jaren zijn georganiseerd. De aanpak van het Nationaal Klimaat Platform wordt nu verder vormgegeven. Het OFL-secretariaat ondersteunt de voorzitter en zal verschillende partijen betrekken en met elkaar verbinden.

Vendrik: 'Ik denk dat we moeten beseffen hoe groot deze transitie is. Het effect is voelbaar tot in alle haarvaten van de samenleving. Het raakt burgers en bedrijven op alle mogelijke manieren. Daarom hebben we ook iedereen nodig. Er is geen quick fix, er is niet één knop waar je op kunt drukken, het moet een samenspel zijn van stevig overheidsbeleid, dappere politici en actieve, betrokken ondernemers en burgers. Dan kunnen we samen heel ver komen.'

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen