Deltaprogramma

 

Het Deltaprogramma is een langlopend programma om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op peil te houden. Dit is een opgave met veel facetten. Zowel op het gebied van klimaat, leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Deelnemers van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) geven de deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

Advies over het Deltaprogramma

Centraal in het Deltaprogramma staat een aantal belangrijke beslissingen voor de toekomst van de Nederlandse delta: de deltabeslissingen. In het OFL geven de leden hierover advies. Dit gebeurt 2 keer per jaar; een keer informeel en een keer formeel. Nu de deltabeslissingen zijn vastgesteld geven de OFL-leden advies over de jaarlijkse voorbereiding, implementatie, uitvoering en het onderhoud van het Deltaprogramma. Deze adviezen worden aangeboden aan de deltacommissaris en de minister van IenW.

Op 26 januari 2021 staat een informeel overleg gepland waarin oa gesproken zal worden over samenhang en verbinding. Daarna zal een formele consultatie volgen in het voorjaar.

Zesjaarlijkse herijking Deltaprogramma

In het Deltaprogramma is gekozen voor een adaptieve benadering, om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dat kan door het vertragen of versnellen van inspanningen of overstappen naar een andere strategie. Er is voor gekozen om iedere 6 jaar een systematische herijking te doen van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma 2015. Doel hiervan is om zorgvuldig te checken of er ontwikkelingen zijn die aanpassingen in het Deltaprogramma nodig maken.

In 2020 was in het OFL-advies de herijking een centraal thema. In het Deltaprogramma 2021 worden nieuwe accenten gezet, onder andere bij de Deltabeslissing zoetwater en de uitvoering van maatregelen. Het Deltaprogramma 2021 zal zich ook richten op grote keuzes na 2050 en het versterken van samenhang en verbinding. De relatie tussen de regionale en nationale aanpak is daarbij specifiek aangegeven. In het OFL advies is het belang van het zetten van nieuwe accenten en aandachtspunten positief ontvangen.

Deltaprogramma en deltacommissaris

Peter Glas staat als deltacommissaris aan het hoofd van het Deltaprogramma. Hij zorgt samen met programmamanagers dat het Deltaprogramma wordt uitgevoerd.
Het doel van het Deltaprogramma is:

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen;
  • zorgen voor voldoende zoetwater;
  • de inrichting van het land klimaatbestendig maken.

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken erin samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken.

De basis van het Deltaprogramma zijn de deltabeslissingen. Dit zijn hoofdkeuzes voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland neemt, op korte en op lange termijn.

De 5 deltabeslissingen zijn:

  • Waterveiligheid
  • Zoetwaterstrategie
  • Ruimtelijke adaptatie
  • IJsselmeergebied
  • Rijn-Maasdelta

Lees meer over het Deltaprogramma op www.deltacommissaris.nl

Achtergrond OFL-adviesfunctie Deltaprogramma

Het Deltaprogramma heeft te maken met veel uiteenlopende belangen. Het OFL maakt deze uiteenlopende belangen zichtbaar. Dat gebeurt door met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten en een dialoog aan te gaan over het programma en de manier waarop het raakt aan hun belangen, kennis en ideeën. Dit helpt om vervolgens in het Deltaprogramma nieuwe afwegingen te maken.

Informatie voor OFL-deelnemers

De agenda en documenten van het Deltaprogramma zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsboven op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL

> Bekijk de agenda
> Bekijk documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen