Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van de rijksoverheid en stakeholders en voert op consensus gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord (NZA). In het NZA staan afspraken over de invulling van de drie grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel (waaronder visserij en mari-/ aquacultuur) en de samenhang daartussen. Het OFL faciliteert het Noordzeeoverleg met Sybilla Dekker als onafhankelijk voorzitter.

Bekijk de website van het Noordzeeoverleg

Wie nemen deel aan het NZO?

In de vaste samenstelling van het Noordzeeoverleg zijn de relevante ministeries en organisaties op het gebied van energie, voedsel, natuur en zeevaart vertegenwoordigd. Daarbij wordt uitgegaan van drie vaste vertegenwoordigers per sector.
De NZO-leden zijn: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Wind Energie Associatie, TenneT, Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, Energie Beheer Nederland, Branche Organisatie Zeehavens, KVNR, Rijkshavenmeester, natuur en milieuorganisaties: WNF Nederland, Greenpeace, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Natuur&Milieu.

Welke werkwijze hanteert het NZO?

Het Noordzeeoverleg bepaalt zijn eigen werkwijze op basis van het governance-advies van het OFL. Hierbij wordt gestreefd naar transparantie en openheid. De voorzitter zal minimaal twee keer per jaar over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg rapporteren aan de Minister ten behoeve van de toegezegde rapportage aan de Tweede Kamer.

Bekijk het instellingsbesluit van het Noordzeeoverleg

Welke relatie heeft het NZO met andere beleidsprocessen?

Het NZO is ingesteld zodat de rijksoverheid samen met de belangrijkste stakeholders tot gedragen keuzes en richtinggevende afspraken kan komen rondom de meest complexe, ruimtelijke vraagstukken voor de toekomst van de Noordzee. Het NZO heeft een Noordzeeakkoord tot stand gebracht met stevig eigenaarschap bij de meest betrokken maatschappelijke partijen. Daarmee legt het een krachtige basis voor de Strategische Agenda 2030 dat als opmaat dient voor het besluitvormingsproces naar het Nationale Programma Noordzee 2022-2027.

Collegetour Noordzeeoverleg

In de collegetour over het Noordzeeoverleg ging Noordzeeoverleg-voorzitter Sybilla Dekker, Wytske Postma van Stichting de Noordzee, Eric van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam en Liz van Duin van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de zaal in gesprek over de totstandkoming van het Noordzeeakkoord. De manier waarop het Noordzeeoverleg (rijksoverheid, natuurorganisaties, visserij, scheepvaart en energiesector) is ingericht – een overleg met alle partijen met vaak tegengestelde belangen gelijkwaardig aan tafel - is bestuurlijk vernieuwend. Waar gaat het goed, waar lopen we tegenaan, en wat is er eigenlijk voor nodig om met elkaar op deze manier samen te werken? Bekijk de opname van de collegetour hieronder.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen