Noordzeeoverleg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministers van LNV, EZK en BZK, heeft het OFL gevraagd om samen met de rijksoverheid en stakeholders een Noordzeeoverleg in te richten en in werking te stellen. Met als doel om samen met de betrokken ministeries en maatschappelijke partijen tot een ‘Noordzeeakkoord’ te komen. In juni 2020 is, onder begeleiding van onafhankelijk OFL-voorzitter Jacques Wallage, in het Noordzeeoverleg Het Akkoord voor de Noordzee tot stand gebracht.

De partijen die vanaf begin 2019 als initiatiefnemers in het overleg aan de slag zijn gegaan, zijn: Greenpeace, TenneT, NWEA, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, NOGEPA, Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, KNAW, en de ministeries van EZK, LNV en IenW.

Uitvoering Noordzeeakkoord

Begin februari 2020 hebben de partijen overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. In juni 2020 is het Akkoord voor de Noordzee vastgesteld. Daarin staan gedragen keuzes en afspraken voor de opgaven voor voedsel, natuur en energie op het Nederlandse deel van de Noordzee, rekening houdend met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart en zandwinning.

Voorzitter Jacques Wallage heeft vervolgens in het NZO het Governance-advies voor het Noordzeeakkoord tot stand gebracht en in juli 2020 aangeboden aan de minister van IenW. In het advies staan de spelregels voor het functioneren van het NZO. De partijen in het Noordzeeoverleg gaan nu verder met de uitvoering van het Akkoord. Sybilla Dekker zit als onafhankelijk OFL-voorzitter het Noordzeeoverleg voor.

Steun voor het Noordzeeakkoord

In het Noordzeeoverleg waarin het Akkoord tot stand is gekomen, hebben de energiesector (gas, olie en wind), de natuur- en milieuorganisaties en de zeehavensector allen ingestemd met het behaalde resultaat. Ook zeven van de negen betrokken bestuurlijke organisaties in de visserijsector hebben ingestemd met het Noordzeeakkoord. Ofschoon daarmee een meerderheid van de visserijbestuurders achter het Akkoord staat, vertegenwoordigt deze net geen meerderheid van de leden in de achterban. Gezien de verdeeldheid in de achterban kunnen deze zeven organisaties niet namens de visserijsector ondertekenen. Ontwikkelingen op de Noordzee gaan echter door, belangen van de visserij worden direct geraakt. Het is in het belang van de sector dat hun vertegenwoordiging volwaardig en met voldoende mandaat aan tafel kan komen bij het Noordzeeoverleg.

Druk op ruimtegebruik Noordzee

Er zijn drie opgaven die allemaal om ruimte vragen op de Noordzee: duurzame energiewinning, voedselvoorziening (waaronder de visserij), en natuurbescherming en -herstel. Als gevolg van het Akkoord van Parijs - en straks het nationale klimaatakkoord – zal het aantal windparken op zee sterk toenemen. Dat kan ten koste gaan van de ruimte voor voedselvoorziening/visserij en natuurbescherming en -herstel. Soms kan het wellicht samengaan en kunnen de opgaven elkaar versterken, maar veelal lijken er keuzes noodzakelijk. Daarnaast zijn er ook andere gebruikers dan energie, voedsel en natuur die om ruimte vragen op de Noordzee, zoals zeevaart en zandwinning.

De energieopgave in het kort

Het is noodzakelijk de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. Nederland zet daarvoor in op de bouw van windparken op zee, om duurzame elektriciteit te produceren. Duurzame energie opwekken uit water (golven, en getijden), uit zonenergie op zee en uit aquatische biomassa (algen en zeewier) zijn alternatieven die bijvoorbeeld worden onderzocht om duurzame energie te produceren. Ook de toekomst van olie- en gaswinning is onderdeel van de energieopgave, en de vraag wat er met de infrastructuur (leidingen en platforms) die daarbij hoort, gebeurt.

Relatie van het NZO met andere beleidsprocessen

Het NZO is ingesteld zodat de rijksoverheid samen met de belangrijkste stakeholders tot gedragen keuzes en richtinggevende afspraken kan komen rondom de meest complexe ruimtelijke vraagstukken voor de toekomst van de Noordzee. Het NZO moet leiden tot een Noordzeeakkoord met stevig eigenaarschap bij de meest betrokken maatschappelijke partijen. Daarmee legt het een krachtige basis voor de Strategische Agenda 2030 dat als opmaat dient voor het besluitvormingsproces naar het Nationale Programma Noordzee 2022-2027.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen