Achtergrondinformatie KRM

In de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) staat dat lidstaten een Mariene Strategie moeten opstellen over de kwaliteit van de zee en over de uitvoering ervan moeten rapporteren aan de Europese Commissie. De Mariene Strategie bestaat uit drie delen, die lidstaten elke zes jaar moeten actualiseren. In 2014 is het eerste monitoringsprogramma vastgesteld.

Mariene Strategie deel 1: milieudoelen en beoordeling

Het eerste deel van de Mariene Strategie omschrijft wat een goede milieutoestand inhoudt, bepaalt de milieudoelen en bijbehorende criteria en bevat initiële beoordeling daarvan. Deelnemers van het OFL hebben via een digitale consultatie eind 2017 advies gegeven. Lees de brieven van het OFL en de reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De vastgestelde Mariene Strategie deel 1 en de nota van antwoord is op 21 juni 2018 gestuurd aan de Tweede Kamer (Kamerstuknummer is 27625, nr. 434). Het AO Water van 28 juni 2018 heeft niet geleid tot wijzigingen in de Mariene Strategie deel 1. Het vastgestelde document is gerapporteerd aan de Europese Commissie. Bekijk de Mariene Strategie deel 1.

In het najaar van 2023 organiseert het OFL een consultatie over de actualisatie van de Mariene strategie deel 1.

Mariene Strategie deel 2: monitoring

Deel 2 van de Mariene Strategie, het KRM-monitoringprogramma beschrijft de wijze waarop Nederland voldoet aan de verplichting om in het eigen deel van de Noordzee de milieutoestand te monitoren. Deelnemers van het OFL hebben via een digitale consultatie eind 2019 advies gegeven op deel 2. De uitkomsten zijn aan de ministers van IENW en LNV aangeboden. Beide ministeries hebben inmiddels ook hun reactie gegeven op het advies. De reacties zijn verwerkt in het ontwerp en in april en mei 2020 hebben belanghebbenden een zienswijze hierover kunnen geven. Bekijk de documenten over de uitkomsten.

De vastgestelde Mariene Strategie deel 2 en de Nota van Antwoord is op 4 september 2020 gestuurd aan de Tweede Kamer. Bekijk de Mariene Strategie deel 2.

Mariene Strategie Deel 3: programma van maatregelen

Deel 3 van de Mariene Strategie beschrijft welke maatregelen de overheid neemt om de goede milieutoestand te behalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2020 het OFL gevraagd om een digitale consultatie te begeleiden over de herziening van het programma van maatregelen.Oud-voorzitter Job Cohen heeft begin december 2020 het resultaat van de OFL-consultatie (PDF, 75kB) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.

De minister heeft maart 2021 een formele reactie (PDF, 897kB) gegeven op het OFL-advies. De reacties uit de consultatie zijn zover mogelijk verwerkt in het deel 3 dat het ministerie in maart 2021 formeel ter inzage heeft gelegd. Bekijk de Mariene Strategie deel 3.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen