Nieuwsbrief april 2021

03-05-2021
1208 keer bekeken

OFL-nieuwsbrief april 2021

Er is veel in beweging in de ruimtelijke ordening van Nederland. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit. Gebrek aan ruimte voor woningbouw, infrastructuur, energievoorziening, landbouw, wateropslag en natuur maken deze uitdagingen nog complexer. De situatie is urgent en heeft grote invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en de kracht van de Nederlandse economie. We horen steeds luider de roep om regie op de ruimte door de rijksoverheid. Die regie - op welke wijze dan ook - vraagt om een integrale gebiedsgerichte lange termijn aanpak.

Al deze uitdagingen in de fysieke leefomgeving raken aan de kern van het OFL: een onafhankelijk platform dat de rijksoverheid en andere overheden in verbinding brengt met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit doen we door nieuwe manieren van samenwerking en bestuur te ontwerpen en toe te passen op nationale opgaven in de fysieke leefomgeving. Met het vernieuwde team voorzitters is het OFL hiervoor goed toegerust. In deze en de komende nieuwsbrieven leest u hun visie op participatie. OFL-voorzitter Marleen Stikker bijt de spits af en schrijft als eerste een blog hierover.

Ineke den Heijer, manager OFL

Inhoud

Nieuws

Meet-and-greet met de OFL-voorzitters

Op 16 maart hebben de voorzitters van het OFL met ruim vijftig betrokkenen uit het OFL-netwerk online van gedachten gewisseld tijdens een meet-and-greet. Het gesprek ging over de toenemende druk op de ruimte in Nederland, de burgerparticipatie die daardoor vereist is en over de integrale benadering die de leefomgeving nodig heeft. Voor de nieuw benoemde OFL-voorzitters Sybilla Dekker, Johan van den Gronden, Jeroen de Haas en Johan Remkes was het hun eerste kennismaking met het OFL-netwerk. De voorzitters die al aan langer het OFL verbonden zijn, Wobine Buijs-Glaudemans en Marleen Stikker, maakten van gelegenheid gebruik om betrokkenen uit het OFL-netwerk opnieuw te spreken.

Lees meer over de meet-and-greet


Voorzittersblog: Marleen Stikker

"Als je mij vraagt wat participatie is, dan denk ik vooral aan het initiatief uit de maatschappij. Ik denk dat we participatie te lang hebben gezien als het betrekken van de burger bij het beleidsproces van de overheid. Dat leidt zelden tot een goede dialoog of serieuze betrokkenheid. De vraag is eerder hoe we ervoor kunnen zorgen dat de overheid adequaat participeert in het initiatief van de samenleving."

Lees het voorzittersblog: Marleen Stikker over maatschappelijk initiatief als 'derde weg' voor participatie


OFL-werkprogramma 2021-2022 vastgesteld

Het werkprogramma van het OFL voor de periode 2021-2022 is klaar. Het is een momentopname van de activiteiten die voor de komende periode vaststaan. Het werkprogramma is besproken met de wettelijk benoemde leden op een bijeenkomst op 9 april. De bijeenkomst was ook bedoeld om signalen op te halen voor de programmering en de verkenning Verstedelijking, wonen en bereikbaarheid stond in dit gesprek centraal. Doordat het OFL doorlopend nieuwe verzoeken krijgt, kan de programmering veranderen. Behalve een beschrijving van lopende en komende projecten, biedt het werkprogramma ook een inhoudelijke verdieping van de selectiecriteria voor projecten. De OFL-voorzitters hebben in de inleiding drie inhoudelijke vraagstukken genoemd die belangrijk zijn voor participatie in het domein van de fysieke leefomgeving.

Download het OFL-werkprogramma
Meer informatie over de benoemde leden


Noordzeeoverleg gaat verder met de uitvoering van het Noordzeeakkoord

De minister van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor waarmee zij de status van het Noordzeeoverleg bekrachtigt. Begin dit jaar heeft het Noordzeeoverleg van de Tweede Kamer groen licht gekregen voor de uitvoering van de afspraken uit het Noordzeeakkoord dat medio 2020 is gesloten

onder leiding van Jacques Wallage. Voor het akkoord is in de Tweede Kamer brede steun. OFL-voorzitter Sybilla Dekker werkt met de partijen uit het Noordzeeoverleg nu verder aan de uitvoeringsfase van het akkoord. Het OFL blijft het Noordzeeoverleg in ieder geval de komende twee jaar ondersteunen.

Meer weten over het Noordzeeoverleg


Voor de oogst van morgen lanceert versnellingshuis

Het innovatielab Voor de oogst van morgen bundelt zijn krachten met die van het programma Verrijkende Landbouw. Samen lanceren zij het 'versnellingshuis voor transitie'. De kwaliteiten, methoden en het netwerk van het innovatielab zijn een krachtige combinatie met de gebiedsaanpak en transitieagenda van Verrijkende Landbouw, zo is de verwachting. De 'kamers' van het versnellingshuis zijn vanaf nu geopend voor mensen die een regiolab of een beleidslab willen starten, om zo bij te dragen aan de transitie van het landbouw- en voedselsysteem. Parallel daaraan is een activiteitenkalender ontwikkeld om ook themalabs te starten.

Lees verder over het 'versnellingshuis'


Project ethiek en digitalisering bijna afgerond

Het OFL-project over ethiek en digitalisering is in de afrondende fase. Het OFL is dit project gestart op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij vroegen het OFL een proces te ontwerpen voor de maatschappelijke dialoog over ethische vragen die digitale techniek kan oproepen. Het OFL heeft dit gedaan en ervaringen plus aanbevelingen beschreven in een rapport dat OFL-voorzitter Wobine Buijs-Glaudemans eind april aanbiedt aan IenW. Daarnaast is een stappenplan gemaakt voor het organiseren van een moreel beraad. Dit is de gespreksvorm die wordt aanbevolen voor het verkennen van ethische dilemma's. Het eindrapport en het stappenplan zijn via de website beschikbaar.

Het OFL organiseert samen met het programma 'Anders omgaan met data' van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 15 juni tussen 16u en 17u een webinar over het voeren van een moreel beraad. Aanmelden voor het webinar kan via de OFL-website.

Meer weten over dit project


Updates

Participatie-onderzoek voor het aardgasvrij maken van wijken

Het OFL-onderzoek naar participatie voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), levert steeds meer inzichten, tools en andere resultaten op. Uit de nieuwste analyse van de tweede ronde proeftuinen voor aardgasvrije wijken blijkt bijvoorbeeld dat de kwaliteit hiervan voldoende tot goed is. Verder heeft het OFL een netwerkanalyse ontwikkeld dat experts en initiatieven in kaart heeft gebracht rond het aardgasvrij maken van wijken. Zo wordt het makkelijker om elkaar op te zoeken en de krachten te bundelen.

Daarnaast is het op empowerment gebaseerde denkmodel voor participatie in aardgasvrije wijken van het OFL de basis geworden voor de empowermentscan voor participatie. Dit is een tool voor gemeenten en andere initiatiefnemers (koplopers) in aardgasvrije wijken, waarmee zij het gesprek over een goede participatievorm kunnen voeren. De empowermentscan is op dit moment in ontwikkeling. Tenslotte: tijdens de wijkbezoeken zijn ook participatie-inzichten verzameld, die duidelijk maken wat nodig is voor het gezamenlijk optrekken van bewoners en overheid.

Meer weten over aardgasvrije wijken


Reactie minister op OFL-adviezen Nationaal Water Programma en Mariene strategie

In het najaar van 2020 heeft het OFL de minister van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd over het conceptontwerp voor het Nationaal Water Programma (NWP) en de Mariene strategie deel 3, wat onderdeel is van het NWP. Dit gebeurde op basis van twee consultaties over deze plannen die het OFL heeft uitgevoerd. De reactie van de minister heeft het OFL in het voorjaar van dit jaar ontvangen. Bij het NWP gaat de minister in haar brief in op een aantal thema's uit het OFL-advies over het conceptontwerp voor het NWP. Voor de Mariene strategie deel 3 geldt dat de minister in haar brief per reactie aangeeft of hierdoor de concepttekst is aangepast. Zowel de tekst van het ontwerp-NWP als het bijhorende ontwerp-Mariene strategie deel 3 ligt sinds eind maart gedurende zes maanden ter inzage vanuit het ministerie van IenW.

Verder lezen over de Mariene strategie
Meer weten over het Nationaal Water Programma


Consultatie Deltaprogramma

Op 15 april 2021 vond een consultatie plaats over het Deltaprogramma 2022. Een tiental OFL-deelnemers hadden een interessant gesprek onder andere over water als sturend principe in de ruimtelijke ordening en de natuurlijke kracht beter tot zijn recht moet komen. Het OFL stelt nu een conceptadvies op dat, na een reactieronde onder de aanwezigen, naar de Deltacommissaris wordt gestuurd. In juni verwacht het OFL een reactie van de Deltacommissaris.

Meer informatie over het Deltaprogramma


Update verkenning Watercommunity

Dit jaar is een verkenning gestart naar een op te richten watercommunity. Er is een vijftiental stakeholders bevraagd en hier komt een divers beeld uit. De behoefte aan meer contact is een rode draad. Het OFL zet in op een startbijeenkomst rondom een wateronderwerp zodra het mogelijk is om weer fysiek bijeen te komen. Betrokkenen ontvangen een bericht als daarover meer bekend is.


Verkenning participatie Agenda Natuurinclusief

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bezig met het ontwikkelen van de Agenda Natuurinclusief. De Agenda Natuurinclusief is onderdeel het Programma Natuur, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de structurele aanpak stikstof. Deze agenda is gericht op het realiseren van een natuurinclusieve samenleving, waarin biodiversiteit vanzelfsprekend verweven is met alle maatschappelijke sectoren. Het ministerie wil zoveel mogelijk partijen uit alle lagen van de samenleving betrekken bij het opstellen van de Agenda Natuurinclusief. Daarom is het OFL eind vorig jaar gevraagd om dit proces te begeleiden. Het OFL is toen een verkenning gestart om de contouren van de opdracht scherper te krijgen. Daarmee is het OFL inmiddels vergevorderd. Eind maart worden langzaam de contouren van de potentiële opdracht duidelijk, namelijk een proces van samenwerking tussen rijksoverheid en samenleving, waarbij partijen nevengeschikt zijn en waarbij het OFL de procesbegeleider is en reflectie mogelijk maakt (voor zowel rijksoverheid als andere partijen in de samenleving). Voor de zomer moet duidelijk zijn welke rol het OFL hierin daadwerkelijk gaat spelen.

Neem contact op met het OFL voor meer informatie over dit project.
Contact opnemen met het OFL


Evaluatie OFL nadert voltooiing

De evaluatie van het OFL waarmee organisatieadviesbureau Berenschot eind november is begonnen, nadert zijn voltooiing. De evaluatie vindt plaats op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Berenschot heeft een enquête uitgevoerd onder OFL-deelnemers en vijf OFL-projecten uit de periode 2016-2020 doorgelicht. Het onderzoek naar de projecten vindt plaats in de vorm van casestudies, waarbij Berenschot betrokkenen interviewt en documentstudies doet. Op dit moment werken de Berenschot-onderzoekers aan hun eindrapportage. Ook staat er nog een laatste bijeenkomst met de begeleidingscommissie van de evaluatie gepland. De rapportage wordt voor de zomer gepubliceerd op de OFL-website.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen