Nieuwsbrief november 2022

11-11-2022
555 keer bekeken

In deze nieuwsbrief vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen bij het OFL. Een mooi voorbeeld is het verzoek van minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Bij het OFL gaat het altijd over samenwerking en wat ervoor nodig is om tot een goede samenwerking te komen. Samenwerking is niet altijd makkelijk. Zo kijken wij met veel respect naar de gesprekken die deze week gevoerd moeten worden tijdens de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Daar moeten alle landen samen 1 probleem oplossen en samenwerken, want geen enkel land kan de klimaatcrisis in z’n eentje aan. Er moeten hele gedurfde gesprekken gevoerd worden. Gesprekken die duidelijk benoemen wat er mis gaat en door wie en wat dat komt. Gedurfde gesprekken omdat er veel op het spel staan. Gedurfde gesprekken omdat je iedereen aan boord wilt houden, maar ook streng moet zijn. In die zin herkennen we dit in onze eigen praktijk.

Het kan dan ook geen toeval zijn dat onze jaarlijkse conferentie op 24 november in het teken staat van gedurfde gesprekken. We besteden die dag ook aandacht aan ons 30-jarig jubileum: we gaan met elkaar in gesprek over 30 jaar overleg tussen overheid en samenleving. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) komt ook. Met hem bespreken we de ontwikkeling van overleg in het OFL en kijken we vooruit naar de toekomst. We hebben interessante lezingen op het programma en tijdens inspiratiesessies kunt u het gedurfde gesprek zelf ervaren.

Heeft u zich nog niet ingeschreven, dan bent u van harte welkom dat alsnog te doen.

Ik wil meer informatie en mezelf inschrijven voor de conferentie

In deze nieuwsbrief vertellen wij u natuurlijk ook over de laatste ontwikkelingen bij het OFL. Een mooi voorbeeld is het verzoek van minister Jetten voor Klimaat en Energie: hij heeft het OFL gevraagd een Nationaal Klimaat Platform op te zetten, om via dialoog de uitvoering van de klimaattransitie te versnellen. De nieuwe OFL-voorzitter Kees Vendrik vertelt u over zijn plannen met het platform.

Ineke den Heijer
Manager OFL


Inhoud

Nationaal Klimaat Platform van start met OFL-voorzitter Kees Vendrik

Kees Vendrik is op verzoek van het kabinet voorzitter geworden van het Nationaal Klimaat Platform. Op de Dag van het Klimaatakkoord op 3 november werd het startsein gegeven. Het Nationaal Klimaat Platform is een nieuw actiegericht dialoogplatform dat met verbinding en het goede gesprek de klimaattransitie wil versnellen. Van burgers en ondernemers wil Vendrik dan ook graag horen wat zij in de praktijk nodig hebben bij de klimaattransitie. Hun stem laat hij vervolgens in Den Haag bij politici en beleidsmakers horen, zodat deze het actuele klimaatbeleid daaraan kunnen aanpassen. Het OFL ondersteunt Vendrik bij de opzet en de begeleiding van de gesprekken op het platform. Op 2 december vindt een webinar plaats waarin Kees Vendrik vertelt over welke activiteiten het platform wil ontplooien en graag wil horen welke suggesties en vragen betrokkenen bij de klimaattransitie zelf hebben.

Meld je aan via nationaalklimaatplatform.nl

Lees het nieuwsbericht over de start van het platform op 3 november


Consultatie over Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) begeleidt het OFL een consultatie over de oprichting van een Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO). De deelnemers aan dit overleg gaan onder voorzitterschap van André van der Zande de transitie naar een natuurinclusieve samenleving versnellen en verbreden. Voor de consultatie op 12 december nodigt het OFL koplopers uit van de 9 domeinen van de Agenda Natuurinclusief. Het NiNO komt voort uit de Agenda Natuurinclusief en het OFL heeft eerder de vorming van deze agenda begeleid.

Lees meer over de consultatie


Noordzeeoverleg wil samenhang tussen transities Noordzee versterken

De energietransitie op de Noordzee krijgt een stevige impuls door de recente geopolitieke ontwikkelingen. Het Noordzeeoverleg (NZO) richt zich in de komende periode daarom op de implementatie van het Noordzeeakkoord en op balans en samenhang tussen de drie noodzakelijke transities op de Noordzee: energie, voedsel en natuur. Nu de uitrol van windenergie op zee sneller gaat, is het voor een gezonde Noordzee belangrijk dat de voedsel- en natuurtransities gelijke tred houden. Daarnaast is in het NZO medio oktober een Werkgroep voedseltransitie opgericht, die op basis van het Noordzeeakkoord het perspectief voor de voedsel- en visserijsector inzichtelijk gaat maken.

Lees het nieuwsbericht over de Werkgroep voedseltransitie
Lees de verslagen van het Noordzeeoverleg


Consultatie over aanpak Mobiliteitsvisie 2050 klaar voor vervolgstappen

De consultatie over de Mobiliteitsvisie 2050 die het OFL deze zomer heeft begeleid is klaar. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft OFL-voorzitter Jeroen de Haas met maatschappelijke organisaties gereflecteerd op een aanpak voor de mobiliteitsvisie. De vraag aan deze organisaties was ook hoe zij zelf betrokken willen zijn bij het verder vormgeven van de visie. De reflecties uit de consultatie zijn samengebracht in een rapport. Hierover organiseert het OFL op 17 november een benen-op-tafelsessie met de betrokken maatschappelijke organisaties. Op 20 december volgt dan de formele maatschappelijke consultatie.

Lees verder over de Mobiliteitsvisie 2050


OFL rondt consultatie Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater af

Op 23 september heeft het OFL de tweede en laatste consultatiebijeenkomst begeleid voor de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Deze beleidstafel inventariseert quick wins voor beleid, gericht op het voorkomen van wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag. De beleidstafel brengt hierover advies uit aan de Stuurgroep Water, waarin onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zitting heeft. Tijdens de consultatiebijeenkomst hebben OFL-deelnemers op de aanbevelingen van de beleidstafel gereageerd. Hun reacties zijn gebundeld in een OFL-rapportage, die op 2 november aan de beleidstafel is aangeboden. Wanneer de beleidstafel in december haar aanbevelingen heeft aangeboden aan de Stuurgroep Water, maakt het OFL de rapportage over de consultatie openbaar.

Meer weten over de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater


Minister De Jonge gebruikt inzichten uit OFL-consultatie Klimaatadaptatie Gebouwde omgeving

Het OFL heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 17 organisaties geconsulteerd over de Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde omgeving. De inzichten uit deze consultatie zijn bijeengebracht in een rapport, dat is aangeboden aan minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Deze geeft aan dat hij de inzichten uit de consultatie meeneemt in de verdere uitwerking van de Nationale Aanpak. In de aanbiedingsbrief bij de Nationale Aanpak die de minister later dit jaar naar de Tweede Kamer stuurt, reageert hij ook inhoudelijk op het OFL-rapport.

Lees het OFL-rapport
Lees de reactie van minister De Jonge


Verkenning in NOVEX-gebied Zuid-Limburg naar afrondingsfase

Het OFL verkent in NOVEX-gebied Zuid-Limburg de mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze samenwerking is nodig omdat NOVEX-gebieden als gevolg van nationale opgaven worden herbestemd of ingrijpend worden heringericht. Dit veroorzaakt een opeenstapeling van ruimtelijke opgaven in deze gebieden. OFL-secretarissen hebben inmiddels verscheidene betrokkenen gesproken en op 31 oktober een stakeholderbijeenkomst georganiseerd. Op basis van het beeld dat uit de gesprekken en de bijeenkomst naar voren komt, brengt het OFL binnenkort een rapport uit met aanbevelingen om de samenwerking tussen overheid en samenleving in NOVEX-gebied Zuid-Limburg verder te brengen.

Lees meer over de NOVEX-verkenning


Rechtbank Den Haag gebruikt OFL-rapport in vonnis over geurhinder

De Rechtbank Den Haag heeft in een recent vonnis over geurhinder van veehouderijen het OFL-rapport Geur bekennen van de Commissie geurhinder veehouderijen gebruikt. In het vonnis zijn de aanbevelingen van de commissie opgenomen en ook citeert de rechtbank uit de samenvatting van het rapport uit 2019. De rechter stelt de eisers in deze zaak, een aantal omwonenden van intensieve veehouderijen, grotendeels in het gelijk. Het vonnis stelt dat de Nederlandse staat onrechtmatig heeft gehandeld doordat de bescherming van burgers tegen geurhinder tekortschiet. 

Lees het rapport Geur bekennen
Lees het vonnis van de Rechtbank Den Haag


Oproep: geef wijzigingen in uw gegevens door aan het OFL

Als u als OFL-deelnemer een account heeft op de OFL-website, krijgt u thema-gerichte uitnodigingen, de OFL-nieuwsbrief en nodigen we u uit voor de jaarlijkse conferentie. Zijn er wijzigingen in de contactgegevens van u of uw organisatie, wilt u deze dan doorgeven via een e-mail aan info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl?

Heel veel dank, zo houden we het OFL-platform up-to-date!


Agenda

17 november

Benen-op-tafel-sessie mobiliteitsvisie

23 november

Deltaprogramma

24 november

OFL-conferentie 'gedurfde gesprekken'

12 december

Consultatie Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

20 december

Formeel overleg Mobiliteitsvisie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen