Nieuwsbrief juni 2019

19-06-2019
195 keer bekeken

In deze nieuwsbrief blikt het OFL terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar.


Bijeenkomst maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg

Begin mei heeft het OFL op verzoek van het Noordzeeoverleg een open maatschappelijke bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst was een vervolg op een digitale consultatie over de toekomstige inrichting van de Noordzee. Burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen die eerder digitaal hun visie hadden gegeven, kregen hiermee de gelegenheid hun ideeën en oplossingen persoonlijk toe te lichten aan de leden van het Noordzeeoverleg. Dit gebeurde tijdens een aantal sessies in Scheveningen. Dinsdag 19 juni heeft voorzitter Jacques Wallage een tussenrapportage aangeboden aan minister van Nieuwenhuizen.

Noordzeeoverleg-voorzitter Jacques Wallage overlegt met een deelnemer aan de bijeenkomst

Lees meer over het Noordzeeoverleg en de maatschappelijke consultatie


Commissie geurhinder veehouderijen: structurele maatregelen nodig

De Commissie geurhinder veehouderijen heeft de mogelijkheden onderzocht om geurhinder te verminderen voor omwonenden van veehouderijen (met name varkensstallen). De Commissie bestaat uit vier onafhankelijke deskundigen onder leiding van OFL-voorzitter Pieter Jan Biesheuvel. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De commissie concludeert in haar adviesrapport Geur bekennen dat er op nationaal niveau structurele verbeteringen nodig zijn in de aanpak van geurhinder en doet hiervoor aanbevelingen.

Het OFL heeft eind april het adviesrapport van de commissie aangeboden aan de staatssecretaris van IenW en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze hebben hierover een eerste reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de zomer komt de Kamer met een uitgebreide reactie.

Lees meer over het adviesrapport en de aanbevelingen van de commissie


Aanbevelingen OFL uit eerste rapportage project Aardgasvrije wijken overgenomen door minister van BZK

Het OFL doet voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek naar bewonersparticipatie bij de overgang naar aardgasvrij wonen. Dit onderzoek gebeurt in de 27 wijken die op dit moment als proeftuin voor aardgasvrij wonen zijn aangewezen. Als onderdeel van het onderzoek heeft het OFL in mei in Emmeloord een eerste wijkbezoek gedaan.

In mei is ook de eerste voortgangsrapportage in het onderzoek naar aardgasvrije wijken aangeboden aan de programmaleiding van het PAW met de belangrijkste signalen. In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Ollongren onder andere op de brief en het rapport van het OFL. Zij zegt toe in de volgende uitvraag aan de gemeente participatie en communicatie centraal te stellen.

Lees meer over de voortgangsrapportage, de wijkbezoeken en het onderzoek op de OFL-website


Innovatielab Voor de Oogst van Morgen organiseert leerreizen, labdag en impactdiner

Het innovatielab Voor de oogst van Morgen is een initiatief van het OFL en Commonland, om de overgang naar een duurzamer landbouw- en voedselsysteem te versnellen. Het is eind 2018 met veel energie van start gegaan. Op dit moment is het lab in een onderzoeks- en verdiepingsfase, waar onder andere leerreizen, een labdag en een impactdiner bij horen. In juni komen de innovatielabdeelnemers opnieuw bij elkaar voor de start van de prototypefase en het ontwerpen van modellen voor initiatieven.

Eind maart vonden 6 leerreizen tegelijkertijd plaats, waarbij labdeelnemers gezamenlijk een plek bezochten die belangrijk is in het landbouw- en voedselsysteem. Er staat nog een aantal leerreizen in de planning. In april vond bovendien de labdag plaats. Tijdens deze dag hebben de deelnemers hun ervaringen en verhalen uitgewisseld en daarin 4 rode draden benoemd: de kwaliteit van de bodem; anders omgaan met waarde(n), geld en risico’s; het collectief leerproces en wat er komt kijken bij het realiseren van een transitie.

Impressie impactdiner

Begin mei organiseerde het innovatielab ook het impactdiner, om het idee van een impactcirkel onder de aandacht te brengen bij een groep mensen die strategische posities bekleden in het landbouw- en voedselsysteem. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van Ahold Delhaize, Wageningen University & Research, Ministerie van LNV, LTO, BoerenNatuur, APG en Natuurmonumenten. Hun kennis, netwerk en invloed zouden de innovaties van het lab vooruit kunnen helpen. In juni ten slotte, start de nieuwe fase van het innovatielab met de ontwikkeling van prototypen in een tweedaagse bijeenkomst.

Lees meer over het innovatielab Voor de Oogst van Morgen


Rapport Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming aangeboden aan minister van BZK

Het OFL heeft de afgelopen jaren een aantal keer burgerdialogen georganiseerd voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ontwikkelt. Op basis van deze ervaring heeft het OFL een aantal inzichten en aanbevelingen geformuleerd. Deze staan in het rapport Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming dat is aangeboden aan Kasja Ollongren, minister van BZK. Met het reflectierapport wil het OFL een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het vakgebied participatie.

Victoria Dekker, secretaris van het OFL, vertelt: 'Er zijn niet zo heel veel praktische handboeken of andere soorten informatie beschikbaar, wel over burgerparticipatie op lokaal niveau, maar niet op nationale schaal en al helemaal niet bij visieontwikkeling. Daarmee is dit rapport een van de bouwstenen die de rijksoverheid kan benutten bij visievorming met hulp van burgers op nationale schaal.'

Download het rapport van de OFL-website


Uitkomsten OFL-bijeenkomsten meegenomen in de beleidstafel Droogte

Begin dit jaar heeft het OFL twee bijeenkomsten georganiseerd met maatschappelijke partners die nu al betrokken zijn bij de reguliere overlegstructuur van het OFL voor het Deltaprogramma. In de bijeenkomsten hebben de maatschappelijke organisaties meegedacht over inhoudelijke verbetervoorstellen rond de droogteproblematiek. De uitkomsten zijn door OFL-voorzitter Job Cohen rechtstreeks meegenomen naar het overleg aan de Beleidstafel, zodat de maatschappelijke partners in dat overleg een stem hebben. In september staat de volgende OFL-bijeenkomst gepland. Wilt u dat het OFL u uitnodigt hiervoor, stuurt u dan een e-mail naar info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Lees meer over de achtergrond van de droogte-bijeenkomsten op de OFL-website


OFL werkt in periode 2019-2020 aan 12 projecten

De OFL-voorzitters hebben het werkprogramma 2019-2020 voor het OFL vastgesteld. Het OFL werkt in deze periode aan 12 projecten. De onderwerpen zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en de samenleving. Het werkprogramma bestrijkt het hele domein van de fysieke leefomgeving, met onderwerpen als energie en klimaat, landbouw, waterveiligheid, de benutting van de schaarse ruimte in en om Nederland en de ethische aspecten van digitalisering in het werkveld van het OFL. Daarnaast speelt leren over governance en participatie een belangrijke rol in de programmering.

Heeft u vragen over het werkprogramma? Neem dan contact op via info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl of bel met Victoria Dekker, telefoon 06 – 15 35 94 48.

Bekijk het werkprogramma 2019-2020 op de OFL-website


Wobine Buijs-Glaudemans vijfde OFL-voorzitter

In maart is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) benoemd tot onafhankelijk OFL-voorzitter. Het OFL telt daarmee nu 5 onafhankelijke voorzitters. Wobine Buijs-Glaudemans staat als nieuwe onafhankelijke voorzitter voor een zorgvuldige afweging van belangen bij grote maatschappelijke opgaven. Zij vindt dat de overheid vandaag de dag bij sommige besluiten eenvoudigweg niet meer zonder platforms als het OFL kan. "Gewoonweg een besluit nemen over de hoofden van mensen heen, dat werkt niet meer", zegt de nieuwe voorzitter hierover.

Minister van Nieuwenhuizen en Wobine Buijs

Lees het nieuwsbericht over de benoeming van Wobine Buijs-Glaudemans

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen