Geurhinder veehouderijen

Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) de Commissie geurhinder veehouderijen ingesteld. De Commissie heeft zich verdiept in oplossingen voor de problemen met luchtwassers en geurhinder voor omwonenden in de nabijheid van veehouderijen (met name varkensstallen). 

Aanpak

De Commissie heeft gekozen voor een intensieve aanpak, waarbij veel tijd is gestoken in gesprekken met belang­hebbenden. Ook heeft de Commissie veldbezoeken afgelegd in gebieden met veel varkenshouderijen. Tijdens alle gesprekken en bezoeken heeft de Commissie gemerkt dat geurhinder een veelbewogen onderwerp is met grote en tegengestelde zorgen en belangen.

Adviesrapport

De Commissie heeft in april een adviesrapport gepubliceerd waarin zij stelt dat geuroverlast veel impact op het dagelijks leven van mensen heeft. Het vertrouwen tussen betrokkenen onderling en vertrouwen in de overheid en politiek is vaak ver te zoeken. Dit vraagt om structurele maatregelen en politieke keuzes om de balans te herstellen.

Lees hier het adviesrapport Geur bekennen

Lees hier de gezamenlijke reactie van de staatssecretaris van IenW en de minister van LNV

Structurele maatregelen

Structurele veranderingen zijn nodig om het geurhinderprobleem aan te pakken. De Commissie stelt de volgende concrete maatregelen voor:

  • Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.

  • Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.

  • Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties.

De commissie

De Commissie geurhinder veehouderijen bestaat uit onafhankelijke deskundigen en is een onderdeel van het OFL. De leden van de Commissie zijn:

  • Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

  • Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht (UU)

  • Ellis Jeurissen, Gemeentelijke Gezondheiddienst (GGD) Brabant-Zuidoost

  • Roland Melse, Wageningen University & Research (WUR)

  • Ric van Poll, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

> bekijk de onderzoeksrapporten van de Universiteit Wageningen

> bekijk de internetconsultatie van mei 2018 over de aanpassing in de Regeling geurhinder en veehouderij

> bekijk de huidige Regeling geurhinder en veehouderij

 

0 Files: 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings