Werkprogramma

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op. De onderwerpen zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en de samenleving. Het werkprogramma bestrijkt het hele domein van de fysieke leefomgeving, met onderwerpen als energie en klimaat, landbouw, waterveiligheid, de benutting van de schaarse ruimte in en om Nederland en de ethische aspecten van digitalisering in het werkveld van het OFL. Daarnaast speelt leren over governance en participatie een belangrijke rol in de programmering.

Bij hun keuze voor de projecten hanteren de voorzitters een aantal criteria om te bepalen of de onafhankelijke inzet van het OFL meerwaarde heeft. Deze meerwaarde neemt toe als het project om een integrale opgave draait, gericht op verschillende schaalniveaus, waarbij de maatschappelijke belangen en meningen sterk uiteenlopen en er belangrijke, soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. In die situaties ontwerpt het OFL een tijdelijke interventie zodat de rijksoverheid en maatschappelijke partijen gezamenlijk aan een vraagstuk kunnen werken.

Klik hier om het werkprogramma 2019-2020 te openen (link opent in een PDF).

 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl