Nieuwsbrief juni 2022

01-07-2022
689 keer bekeken

Dit jaar bestaat het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) 30 jaar.

Dit jaar bestaat het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) 30 jaar. Hieraan besteden we extra aandacht op onze jaarlijkse conferentie op donderdag 24 november van 10.00 tot 16.00 uur in Ede. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Op het congres staat de ontwikkeling van het overleg tussen overheid en maatschappij centraal. In aanwezigheid van de Minister van IenW bespreken de OFL-voorzitters, de benoemde leden van het OFL, maatschappelijke partijen en wetenschappers de ontwikkelingen. We belichten moedige praktijken en lessen die als inspiratie kunnen dienen en gaan met elkaar na wat dit voor de toekomst van ‘het overleg’ kan betekenen.

Wij zien dat het karakter van het overleg tussen rijksoverheid en samenleving is veranderd in de afgelopen 30 jaar. Het OFL zet naast consultaties bijvoorbeeld steeds vaker co-creatieve processen in, zoals de Future Search. Dat deden we recent voor de Agenda Natuurinclusief, die op 17 juni gepresenteerd is op de Natuurtop 2022. OFL-voorzitter Johan van de Gronden reflecteert hierop in zijn blog. Ook zien we dat ons werkveld is verschoven: van infrastructuur en milieu-onderwerpen naar integrale vraagstukken over de fysieke leefomgeving.

Het OFL heeft in de loop van de jaren een uitgebreid netwerk van maatschappelijke en overheidsorganisaties opgebouwd, dat verbonden is aan ons digitale platform. Omdat wij het belangrijk vinden ons netwerk betrokken te houden en om de interactie en het kennis delen te stimuleren, gaan we ons digitale platform doorontwikkelen naar online communities. Hierover hoort u binnenkort meer, onder andere via een enquête.

Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, werken we op dit moment aan een essaybundel. Daarvoor vraagt het OFL-secretariaat u om uw ervaringen en visie met ons te delen. Hoe kijkt u naar de samenwerking en het overleg rond vraagstukken in de fysieke leefomgeving? Wilt u meewerken aan de essaybundel of heeft u hiervoor ideeën, laat dit ons dan vooral weten via info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Verder brengen wij u in deze nieuwsbrief natuurlijk op de hoogte van de laatste OFL-ontwikkelingen. Lees ons werkprogramma 2022-2023 dat eind juni is vastgesteld voor een compleet overzicht van onze projecten.

Ineke den Heijer
Manager OFL


Inhoud

Voorzittersblog: Natuur Réveil

Portretfoto van Johan van de Gronden

Een natuurtop op een wereldtuinbouwtentoonstelling enkele meters onder zeeniveau, Hollandser ga je het niet krijgen. Op de Floriade in Almere wordt op 17 juni ’s lands eerste ‘Agenda Natuurinclusief’ gepresenteerd. Ook een novum. In het enige land dat niet door God is geschapen, maar door de Hollanders zelf is gemaakt – zoals zeventiende -eeuwse reizigers ironisch over ons land opmerkten – vieren we op een stuk drooggelegd land in een kunstmatig gecreëerd zoetwatermeer het late inzicht dat natuur toch niet geheel maakbaar is.

We zijn de afgelopen jaren tegen harde grenzen opgelopen. Onze bodemdiversiteit staat onder druk, in droge tijden ontstaat kritische waterschaarste, in natte tijden moeten we juist water leren bergen (voor later), een deken aan stikstof ligt over het land, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet bij lange na niet aan de Europese normen en het verlies aan biodiversiteit dat nu al anderhalve eeuw gaande is kan maar niet worden gekeerd. Het inzicht begint door te dringen, dat de systematische marginalisering van de natuur in economie en samenleving niet veel langer is vol te houden. Het bedreigt inmiddels de fundamenten van ons bestaan, onze gezondheid en onze economie.

Lees verder op de website van het OFL


Nieuws

Werkprogramma OFL 2022-2023 gepubliceerd

Het OFL-werkprogramma voor de periode 2022-2023 is vastgesteld. Het OFL verwacht dat de komende periode veel overleg en samenwerking nodig is voor de grote transities in Nederland. Juist in het domein van de fysieke leefomgeving brengen deze transities vele uitdagingen met zich mee die bovendien sterk onderling verweven zijn. We zien dat de activiteiten van het OFL zich daardoor steeds meer uitstrekken over de grenzen heen van de vier departementen in het fysieke domein. Ook zien we dat steeds uiteenlopender maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de vraagstukken waar we aan werken. In het werkprogramma leest u aan welke projecten het OFL de komende periode werkt.

Ga naar het OFL-werkprogramma


Minister Jetten wil maatschappelijke dialoog over klimaatbeleid

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft het OFL gevraagd de maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid te faciliteren. Nu het Rijk de centrale regierol in de uitvoering van het Klimaatakkoord op zich neemt, is behoefte ontstaan aan een vervanging voor het bestaande Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord (VGO). De minister wil op deze manier meer maatschappelijke partijen en partners uit de samenleving betrekken bij het klimaatbeleid. Het OFL verkent nu hoe invulling gegeven kan worden aan het maatschappelijk gesprek over het klimaatbeleid.


Impressie meet-up juni: Bouwen aan samenwerking met de Future Search-methode

Sfeerbeeld van schrijvende deelnemers van een meet-up

Op 21 juni organiseerde het OFL een online meet-up over de Future Search als methode voor samenwerken bij vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Het OFL heeft de Future Search recent toegepast in het cocreatieve ontwikkelproces van de Agenda Natuurinclusief en wilde deze ervaring en de lessen eruit delen met geïnteresseerden. Zo'n vijftig betrokkenen en belangstellenden gebruikten de meet-up om plenair en in deelsessies hun ideeën, vragen en ervaringen uit te wisselen over de Future Search als methode. Na een inleiding door OFL-manager Ineke den Heijer, lichtte OFL-secretaris Femke van Bree haar ervaringen met de Future Search toe en reflecteerden de deelnemers aan de meet-up daarop in break-out-sessies. Van de meet-up is een verslag gemaakt, waarin ook achtergrondinformatie over Future Search-methode staat.

Lees de impressie van de meet-up


Bewoners en maatschappelijke initiatieven krijgen grotere rol in het aardgasvrij maken van wijken

Illustratie samenwerking tussen bewoners en maatschappelijke initiatieven

Bewoners en maatschappelijke initiatieven krijgen grotere rol in het aardgasvrij maken van wijken. Dit zegt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge in een brief aan OFL-voorzitter Marleen Stikker. Daarmee reageert hij op de eindadviezen van het OFL over participatie bij het aardgasvrij maken van wijken. Deze eindadviezen zijn het sluitstuk van het onderzoek dat het OFL sinds 2019 heeft gedaan in aardgasvrije wijken, in samenwerking met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Dit onderzoek richtte zich op de vraag wat effectieve vormen zijn van participatie zijn en wat de rol is van bewoners en maatschappelijk initiatieven bij het aardgasvrije maken van wijken. De minister onderschrijft in zijn brief aan het OFL het idee dat er meer ruimte moet komen voor het bewonersinitiatief en het ontwikkelen ervan. Om deze ontwikkelingen te verankeren, zijn beleidsinstrumenten en financiële middelen nodig, bij voorkeur in samenspraak met maatschappelijke partijen, is zijn conclusie. De minister gaat hier in zijn brief ook concreet op in.

Lees de brief van minister De Jonge aan het OFL


Future Search levert sterke impuls voor Eerste Agenda Natuurinclusief

Sfeerbeeld van schrijvende en discussiërende deelnemers van een meet-up

De Eerste Agenda Natuurinclusief is op 17 juni gepresenteerd op de Floriade in Almere. Een belangrijke impuls voor deze agenda was de Future Search die het OFL begin april organiseerde. We deden dit als onderdeel van onze begeleiding van het cocreatieve ontwikkelproces van de Agenda Natuurinclusief, waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ons voor had gevraagd. Het was voor het eerst dat het OFL de Future Search-methode toepaste en het werd een wervelende bijeenkomst van tweeënhalve dag. Zo'n zestig betrokkenen uit diverse domeinen hebben tijdens de Future Search samen acties geformuleerd voor een natuurinclusief Nederland in 2050. Veel van deze acties zijn ook daadwerkelijk in de Eerste Agenda Natuurinclusief opgenomen. Een programmabureau gaat nu zorgen dat de acties worden uitgevoerd en de Tweede Agenda Natuurininclusief voorbereiden. Het OFL sluit zijn betrokkenheid bij de agenda af met een publicatie met lessen en inzichten over de samenwerking tussen Rijk, provincies en maatschappelijk veld.

Bekijk de Agenda Natuurinclusief en het achtergronddocument
Lees de kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief
Bekijk de video met OFL-voorzitter Johan van de Gronden


Onderzoek naar ruimtelijke opgaven in NOVEX-gebied Zuid-Limburg

Natuur langs het water

In het NOVEX-gebied Zuid-Limburg is het OFL een verkennend onderzoek gestart naar de samenwerking tussen overheid en samenleving. Onderdeel van het onderzoek is ook de mogelijke rol die het OFL zelf kan vervullen bij deze samenwerking. NOVEX-gebieden zijn gebieden die als gevolg van nationale opgaven worden herbestemd of ingrijpend worden heringericht. Volgens een recente Kamerbrief over nationale regie in de ruimtelijke ordening stapelen de nationale opgaven zich op in deze gebieden. Dit maakt een gebiedsgerichte ordening en prioritering van deze opgaven noodzakelijk. Daarbij is intensieve samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de samenleving vereist. Na de zomer verwacht het OFL meer te weten over een mogelijke rol in de NOVEX-gebieden.

Lees de Kamerbrief over nationale regie in de ruimtelijke ordening


Reflectie en rapport Klimaatadaptatie gebouwde omgeving afgerond

Spelende kinderen bij water

OFL-voorzitter Jeroen de Haas heeft op 29 maart een consultatie geleid over het actieprogramma Klimaatadaptatie gebouwde omgeving. Voor deze bijeenkomst waren deelnemers uit de domeinen bouwen, ontwerpen, ondernemen, wonen, normalisatie, natuur en milieu uitgenodigd en vertegenwoordigers van de ministeries van BZK, IenW en LNV. Gezamenlijk hebben zij gereflecteerd op de inhoud van het actieprogramma en hun betrokkenheid daarbij. De deelnemers zijn positief over de inhoud van het programma. Zij ondersteunen de aanpak en de regierol van het Rijk. OFL-voorzitter De Haas benadrukt daarnaast dat het belangrijk is ook tijdig burgers te betrekken bij het actieprogramma. Het OFL heeft naar aanleiding van de consultatie een rapport gemaakt en dit aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gestuurd.

Lees het OFL-rapport


Aanpak voor ontwikkelen Mobiliteitsvisie gespreksonderwerp consultatie

Fietsers op een brug boven een autoweg

Het OFL begeleidt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een consultatie over de Mobiliteitsvisie 2050. Deze consultatie is bedoeld om samen met maatschappelijke organisaties te reflecteren op de wijze waarop zo'n visie ontwikkeld zou kunnen worden en welke aanpak daarbij gevolgd zou kunnen worden. Ook de manier waarop maatschappelijke organisaties betrokken kunnen worden is een bespreekpunt. De consultatie heeft de vorm van een bijeenkomst en is gepland op dinsdag 5 juli. Uitgenodigd zijn benoemde OFL-leden die mogelijk een belang hebben bij de Mobiliteitsvisie. OFL-voorzitter Jeroen de Haas stelt naar aanleiding van de consultatie een rapport met adviezen en inzichten op voor de minister van IenW, over de aanpak en de betrokkenheid van maatschappelijke partijen zoals beschreven in de concept-contourennota.

Meer weten over deze consultatie


Updates

Noordzeeoverleg meldt vooruitgang op vele fronten, ook internationaal

Een boot op de Noordzee, omringt door meeuwen

In het Noordzeeoverleg (NZO) gebeurt veel. De visserijsector heeft inmiddels drie zetels aan tafel bij het NZO ingenomen. In de afgelopen bijeenkomsten zijn onder andere afspraken gemaakt over oesterherstel in het Friese Front en is gesproken over de versnelde uitrol van Windenergie op zee. Voor een internationale top met andere Noordzeekuststaten uit de EU heeft het NZO het standpunt ingenomen dat er een balans moet zijn in de transities op de Noordzee en dat een integrale benadering van belang is bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Lees het volledige standpunt. Op de top is dit standpunt uitgedragen door premier Rutte en minister Jetten. Ook zijn de eerste onderzoeksresultaten van het MONS-programma gepresenteerd. Bekijk het nieuwsbericht. Na de zomer organiseert het NZO-secretariaat een strategische bijeenkomst voor de NZO-leden over een gezonde Noordzee in de toekomst, waarbij vooruit wordt gekeken naar 2030 en verder. Verder wordt binnenkort gestart met het opstellen van een Visie voedsel uit zee en worden de kansen voor medegebruik in windparken verkend, zoals natuurontwikkeling, passieve visserij en doorvaart.

Lees de halfjaarrapportage van het NZO


Deltacommissaris reageert op advies OFL over Deltaprogramma 2023

Op 7 april heeft een formele bijeenkomst over Deltaprogramma plaatsgevonden onder leiding van OFL-voorzitter Johan van de Gronden. Op basis van deze bijeenkomst heeft het OFL een advies uitgebracht aan Deltacommissaris Peter Glas. Tijdens de bijeenkomst is de conceptversie van het Deltaprogramma 2023 besproken en ook de nieuw ontwikkelde hoofdlijnenrapportage. Ook hebben de deelnemers zich uitgesproken over het sturend maken van het natuurlijke water- en bodemsysteem. Verder hebben de deelnemers benadrukt dat het belangrijk is om de opgaves van het Deltaprogramma te koppelen aan andere grote transities. Wilt u deelnemen aan de volgende bijeenkomst eind 2022 over het Deltaprogramma, meldt u zich dan aan via: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Lees het OFL-advies en de reactie van de Deltacommissaris


Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater heeft OFL-adviezen verwerkt

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater heeft gereageerd op het OFL-rapport van begin dit jaar. In dit rapport heeft het OFL op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de reacties van een aantal maatschappelijke partijen op de voorgenomen adviezen van de beleidstafel aan de Tweede Kamer samengebracht. Deze adviezen heeft de Beleidstafel in maart naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar reactie aan het OFL heeft de Beleidstafel nu aangegeven hoe zij de OFL-aanbevelingen heeft verwerkt in haar adviezen. Zo is bijvoorbeeld specifiek gemaakt dat informatie aan maatschappelijke partijen tijdens een crisis begrijpelijk en toepasbaar moet zijn. Ook onderschrijft de Beleidstafel de aanbeveling dat voor de preventie van wateroverlast aanpassingen in de ruimtelijke inrichting nodig zijn. De aanbeveling om meer en intensiever in gesprek te gaan met partners direct over de grens neemt de beleidstafel ook ter harte. Op 23 september vindt de tweede OFL-bijeenkomst Wateroverlast en Hoogwater plaats. Belanghebbende organisaties ontvangen hiervoor in augustus een uitnodiging.

Lees de reactie van de beleidstafel op het OFL-rapport


Agenda

5 juli          

Consultatie mobiliteitsvisie

23 september          

Tweede bijeenkomst Wateroverlast en Hoogwater

24 november           

OFL-conferentie: 30 jaar overleg tussen samenleving en overheid

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen