Nieuwsbrief december 2018

05-12-2018
62 keer bekeken

Tijdens de OFL-werkconferentie van 6 november hebben de voorzitters van het OFL de deelnemers geïnformeerd over het werkprogramma voor 2018-2019, dat eind augustus is goedgekeurd en afgestemd met de bewindslieden van het ministerie van IenW.


Het werkprogramma is te lezen op de website van het OFL en wordt begin 2019 op basis van inbreng vanuit de rijksoverheid en de samenleving geactualiseerd. Ook uw onderwerpen zijn van harte welkom. Lees hierover meer in het laatste artikel ‘Uw inbreng welkom voor programmering OFL’. Verder krijgt u in deze nieuwsbrief een beeld van de projecten waarin het OFL maatschappelijke perspectieven en kennis ophaalt. Deze gebruiken wij voor adviezen aan de verschillende ministeries. Verder een verslag van de werkconferentie. Wij wensen u alvast hele prettige feestdagen toe.

Het secretariaat van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving


De kracht van perspectief, werkconferentie 6 november

Op 6 november vond de jaarlijkse werkconferentie plaats, voor het eerst onder de nieuwe naam Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Door middel van verdiepende thema’s werd door ruim 80 deelnemers gekeken naar hoe de interactie tussen overheid en samenleving werkt en wat daar in gewenst is. Vanuit een palet aan perspectieven. Het OFL benut de uitkomsten voor een overzicht van lessen op het terrein van samenwerking en participatie voor de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te publiceren in 2019.

Lees meer over de werkconferentie in het nieuwsbericht op de website van het OFL. De presentatie van Marleen Stikker kunt u hier downloaden en hier zijn de presentaties van de deelsessies te bekijken (let op: deze zijn alleen zichtbaar voor deelnemers aan de werkconferentie).


Kiem gelegd voor transitie van landbouw-, natuur- en voedselsysteem tijdens kick-off Innovatielab

Eind november heeft de driedaagse kick-off van het innovatielab ‘Voor de oogst van morgen’ plaatsgevonden. Ruim 90 sleutelspelers in het Nederlandse landbouw-, natuur- en voedselsysteem kwamen bij elkaar om de kiem te leggen voor vernieuwende en duurzame oplossingen. Oplossingen die bijdragen aan de bouw van een duurzaam landbouw- en voedselsysteem met positieve impact op mens en planeet.

Onder andere boeren, ondernemers, ambtenaren, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen naar de bossen in Heeze om samen te leren en te werken aan een duurzame transitie in het landbouw-, natuur- en voedselsysteem. Een divers gezelschap met een belangrijke gemene deler: betrokkenheid bij de transitie en de gevoelde noodzaak tot versnelling en opschaling. Onder leiding van het organisatieteam, bestaand uit het OFL, Commonland en het Presencing Institute, werkten de deelnemers tijdens de kick-off aan de basis voor het innovatielab: begrip voor ieders perspectief op het systeem en goede onderlinge relaties.

Lees meer over de kick off in het nieuwsbericht op de OFL-website.


Burgerdialogen geven input voor de Nationale Omgevingsvisie

Het OFL heeft in vier regio’s burgerdialogen begeleid over onderwerpen die de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) raken. In deze gesprekken met burgers gaat het over wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving en regio. De burgerdialogen leidden tot interessante gesprekken en verrassende inzichten en gaven een ander beeld dan wat in het algemeen wordt verwacht.

Lees meer over de burgerdialogen in het nieuwsbericht op de OFL-website.

Het OFL maakt nu een advies voor de ontwerp-NOVI. Het OFL biedt het advies in januari 2019 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan.


Verkenning mobiliteitsarmoede

Afgelopen zomer heeft OFL-voorzitter Jacques Wallage op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in informele gesprekken gedachten en ervaringen opgehaald met betrekking tot mobiliteitsarmoede. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de Directeur Generaal mobiliteit, Mark Frequin. Mark Frequin vindt het een belangrijk onderwerp. Hij wil graag dat het rijk het onderwerp waar mogelijk zal agenderen bij partijen die een rol kunnen spelen in een adequate aanpak van mobiliteitsarmoede.

U kunt het rapport verkenning mobiliteitsarmoede downloaden via de website van het OFL.


Terugblik informeel overleg Deltacommissie 30 oktober

Op verzoek van de leden van het OFL vindt ieder jaar een informeel overleg over het Deltaprogramma plaats onder leiding van voorzitter Job Cohen. Het doel van het informele overleg is om in een vroeg stadium in gesprek te gaan over specifieke maatschappelijke ontwikkelingen in het Deltaprogramma. Het overleg vond dit jaar plaats op 30 oktober, met een brede vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke organisaties. Drie ontwikkelingen zijn aan de orde geweest:

·         de gevolgen van de droogte en de lessen die we kunnen trekken voor de zoetwatervoorziening;

·         een eerste verkenning naar de mogelijke consequenties van versnelde zeespiegelstijging;

·         de voorbereidingen voor de zesjaarlijkse herijking van het Deltaprogramma.

Leest meer over deze ontwikkelingen in het nieuwsbericht op de website van het OFL.


Uw inbreng welkom voor programmering OFL

De voorzitters en het secretariaat van het OFL hebben dit jaar een programmeringscyclus ontwikkeld. In dat kader stelt het OFL in december een conceptwerkprogramma op. Dit conceptprogramma is gebaseerd op het bestaande werkprogramma 2018-2019, aangevuld met inbreng vanuit de rijksoverheid en de samenleving. De input vanuit de rijksoverheid komen voort uit gesprekken bij verschillende departementen op (hoog) ambtelijk en politiek niveau. Voor onderwerpen vanuit de samenleving putten we onder andere uit rapporten en adviezen, gesprekken met stakeholders en inbreng die we via de website ontvangen.

Werkt u aan een onderwerp waarvan u denkt dat het OFL een rol zou kunnen of moeten spelen, dan kunt u via e-mail contact opnemen met Victoria Dekker, of via telefoonnummer: 06-15359448. Om te bepalen of het onderwerp past bij de programmering, hanteert het OFL een aantal afwegingscriteria, deze kunt u vinden op de website.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen