Nieuwsbrief december 2019

10-12-2019
252 keer bekeken

In deze OFL-nieuwsbrief leest u hoe het OFL het afgelopen half jaar de samenwerking tussen rijksoverheid en samenleving heeft ondersteund bij complexe maatschappelijke opgaven.


Een actueel voorbeeld is de start van de Commissie participatie en governance luchtvaart. Ook willen we u laten zien hoe we de kennis en ervaring die we opbouwen met onze lerende manier van werken, actief verspreiden. Op de Dag van de Participatie bijvoorbeeld, met een aantal workshops en een keynote door OFL-voorzitter Jacques Wallage en in het project Lessen in participatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Dag van de Participatie: kennisuitwisseling en OFL-workshops

Het OFL organiseert jaarlijks een werkconferentie waarin leren en reflecteren op samenwerkingsprocessen  centraal staat. De voorzitters hebben er dit jaar voor gekozen deze lessen te delen op de Dag van de Participatie van 4 november. OFL-voorzitter Jacques Wallage presenteerde in zijn keynote een analyse van de drie soorten spanningen die volgens hem typerend zijn voor participatie. Daarnaast konden genodigden OFL-workshops volgen over de kunst van het luisteren, participatie op lokaal en nationaal niveau en daarnaast lessen leren over het proces naar het Noordzeeakkoord. In het speciaal uitgebrachte magazine kunt u verdiepende artikelen lezen over participatie en de interactie tussen (rijks)overheid en samenleving. Het magazine en de speech van Jacques Wallage kunt u vind via het nieuwsbericht op de website van het OFL.

Ga naar het nieuwsbericht over de Dag van de Participatie

Bekijk de video met de OFL-bijdragen op de Dag van de participatie


Nieuws

Reflectie op participatie en governance in de luchtvaartsector

Onder voorzitterschap van OFL-voorzitter Job Cohen is de Commissie participatie en governance luchtvaart van start gegaan. De commissie bereidt een advies voor aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies moet duidelijkheid geven over wat heldere en doeltreffende governance voor de luchtvaart inhoudt. Ook adviseert de commissie over participatie van alle belanghebbenden bij de luchtvaart.

Lees verder over het werk van de commissie


Lessen in participatie binnen projecten ministerie IenW

Onder leiding van voorzitter Wobine Buijs doet het OFL onderzoek naar de participatieaanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit project is gestart in de zomer van 2019 met een analysefase en inmiddels heeft de startbijeenkomst bij IenW plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn drie casussen gepitcht: het Kustpact, Beter Benutten (over mobiliteit) en de ontwikkeling van Schiphol. Het project is zelf op een participatieve manier opgezet: de lessen komen  tot stand in directe samenwerking met beleidsmedewerkers van het ministerie. In het interview met Wobine Buijs kunt u lezen waarom zij leren belangrijk vindt.

Lees meer over dit project en het interview met Wobine Buijs


Maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering

Het OFL organiseert een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering in de fysieke leefomgeving. In dit nieuwe project brengt het OFL vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven samen met experts en burgers. Aan de hand van drie concrete casussen zullen zij in 2020 gezamenlijk handelingsperspectieven en adviezen ontwikkelen over het onderwerp. OFL introduceert daarbij de nieuwe werkvorm van een ‘moreel beraad’.

Heeft u een ethisch dilemma dat interessant kan zijn om tijdens een bijeenkomst met andere relevante stakeholders te verdiepen? Of wilt u graag meer weten over de bijeenkomsten die het OFL over dit onderwerp organiseert? Stuur dan een e-mail naar: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Meer weten over het project ethiek en digitalisering


In contact met bewoners voor Programma Aardgasvrije Wijken

Voor het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken doet het OFL doorlopend onderzoek naar manieren om wijkbewoners te betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen. Een nieuw element hierin zijn omgevingswandelingen. Het OFL beschouwt het directe contact met bewoners van wijken die aardgasvrij worden en de partijen die bij deze transitie een rol spelen als essentieel voor goed onderzoek.

Ook een omgevingswandeling ervaren? Als u zich professioneel bezighoudt met het aardgasvrij maken van wijken, dan kunt uw interesse doorgeven via: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl. De wandelingen zijn nog niet gepland en plekken zijn beperkt. Wij nemen contact op met geïnteresseerden wanneer meer informatie bekend is.

Lees meer over het project en over de omgevingswandelingen


Updates

Innovatielab Voor de oogst van morgen aan de slag met prototypen

De deelnemers aan het innovatielab Voor de oogst van morgen richten zich op verduurzaming van het voedsel- en landbouwsysteem. Waar in het voorjaar vooral gewerkt is aan de ontwikkeling van het persoonlijk en collectief leiderschap is nu de fase ingezet naar de vertaling daarvan in concrete oplossingsbijdragen en innovaties, in het lab ook wel als prototypen aangeduid. Tijdens een studiodag eind november hebben een twaalftal teams hun eerste ideeën en concepten gepresenteerd. De prototypen beslaan een brede reikwijdte: van regionale multistakeholder labs tot vernieuwende veehouderijconcepten, van platformen voor de dialoog tussen boer en burger tot innovatieve financierings- en bestuursmodellen, van biodiversiteitsversterkende toepassingen binnen landbouw tot ‘serious gaming’ als versneller. De komende maanden werken de deelnemers de concepten verder uit.

Lees meer over het innovatielab


Tweede Kamer bespreekt adviesrapport geurhinder

Het OFL-adviesrapport Geur bekennen, over de geurhinder die luchtwassers van veehouderijen veroorzaken, is op 12 september in het algemeen overleg van de Tweede Kamer besproken. Het adviesrapport stelt dat het vertrouwen tussen betrokkenen onderling en het vertrouwen in de overheid bij dit probleem vaak ver te zoeken zijn. Dit vraagt om structurele maatregelen en politieke keuzes, stelt het rapport.

Lees het nieuwsbericht


OFL organiseert ontwerpsessie voor ONS Landschap

Het programma ONS Landschap is een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Het programma kent een regionaal en een nationaal spoor. Voor het nationale spoor is voorzien in een nationale landschapsdialoog. Om erachter te komen of zo'n dialoog een goed idee is en welke vorm deze zou kunnen krijgen, heeft het OFL in november een ontwerpsessie georganiseerd. Hierin werden drie scenario's voor een nationale landschapsdialoog verkend. De ontwerpsessie is een voorbeeld van stakeholderparticipatie heel vroeg in het proces, voordat er beslissingen zijn genomen. Bovendien worden stakeholders uitgenodigd de rol te vervullen waarvan zij vinden dat die bij ze past.


Digitale consultatie Mariene Strategie

Medio november is een digitale consultatie voor het tweede deel van het monitoringsprogramma van de Mariene Strategie gestart. In dit monitoringsprogramma voor de periode 2020-2026 staat hoe Nederland invulling geeft aan de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht EU-lidstaten verplicht hun zeeën schoner en gezonder te maken.

Meer weten over deze digitale consultatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen