Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee beschrijft op welke onderwerpen de overheid de kwaliteit van de zee meet, welke criteria zij hierbij hanteert en op welke manier wordt gemeten en gemonitord. Het ministerie van IenW werkt momenteel aan een nieuwe versie van het monitoringsprogramma en heeft het OFL gevraagd om een digitale consultatie hierover te begeleiden.

Het KRM-monitoringprogramma

Het KRM-monitoringprogramma vormt deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit monitoringprogramma beschrijft drie dingen voor de periode 2020 - 2026:

  1. De onderwerpen die gemeten gaan worden;

  2. De criteria op basis waarvan een oordeel wordt gevormd;

  3. De manier waarop de kwaliteit van de zee (ook wel goede milieutoestand genoemd) wordt gemeten.

Meer informatie over de overige delen van de Mariene Strategie vindt u in de achtergrondinformatie.

Digitale consultatie

Eind november kunnen betrokkenen gedurende drie weken een schriftelijke reactie geven op het monitoringsprogramma. Hiervoor ontvangen diegenen voor wie dit relevant is, een uitnodiging.

De onderwerpen waar wij reactie op vragen, zijn:

  1. Is dit monitoringsprogramma geschikt om de goede milieutoestand te monitoren?

  2. Wat is uw oordeel over de voorgestelde criteria op basis waarvan gemeten gaat worden?

  3. Wat is uw oordeel over de voorgestelde methode die wordt gehanteerd bij het meten?

  4. Wat zijn uw eventuele voorstellen om dit monitoringsprogramma aan te scherpen?

Vervolgproces

Het OFL verwerkt de reacties in een brief die wordt aangeboden aan de ministers van IenW en LNV. De reacties worden zover mogelijk verwerkt in het definitieve monitoringsprogramma, dat het ministerie naar verwachting in het voorjaar van 2020 formeel ter inzage legt.

 

 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings