Afgeronde Projecten

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op met onderwerpen die zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en samenleving. Het werkprogramma omvat het hele domein van fysieke leefomgeving, met onderwerpen als energie en klimaat, landbouw, waterveiligheid, de benutting van schaarse ruimte in en om Nederland en de ethische aspecten van digitalisering in het werkveld van het OFL. Daarnaast spelen participatie en het leren over governance een belangrijke rol in de programmering.

 

 

Autobanden

Autobanden


Rijden op goede autobanden is veiliger, zuiniger en stiller, wat het aantrekkelijk maakt dit percentage te verhogen.

Beleidslijn grote rivieren

Beleidslijn grote rivieren


De beleidslijn is opgesteld om activiteiten in de uiterwaarden en het rivierbed van grote rivieren te kunnen beoordelen.

Beleidstafel Droogte

Beleidstafel Droogte


2018 was een uitzonderlijk droog jaar, waardoor aanzienlijke schade is opgetreden in de landbouw en natuurgebieden.

 
Circulaire Economie

Circulaire Economie


Het gangbare model van onze economie (’take-make-use-waste’) is sterk aan vervanging toe.

governance

Commissie Governance en Participatie Luchtvaart


Het OFL heeft de Commissie governance en participatie luchtvaart samengesteld.

Deltawet

Deltawet


Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving heeft zich over de evaluatie van de Deltawet gebogen.

 
Energiedialoog

Energiedialoog


Begin 2016 publiceerde minister Kamp het Energierapport - Transitie naar Duurzaam met zijn visie op de energietransitie naar 2050.

Ethiek en digitalisering

Ethiek en digitalisering


Het OFL heeft een proces voor een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering ontworpen.

Europees luchtbeleid

Europees luchtbeleid


De Europese Commissie werkt aan de herziening van het Europese Luchtbeleid.

 
Expeditie circulaire economie

Expeditie circulaire economie


De transitie naar een meer circulaire economie is nodig als wij, en de generaties na ons, welvarend en gezond willen leven.

Expeditie koplopers duurzaamheid

Expeditie koplopers duurzaamheid


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil het toonbeeld van een duurzame organisatie zijn.

Gegronde zetels

Geborgde Zetels in waterschapsbesturen


Het OFL richt een consultatieproces in over geborgde zetels in waterschapsbesturen.

 
Geurhinder veehouderijen

Geurhinder veehouderijen


De onafhankelijke commissie heeft zich verdiept in oplossingen voor de problemen met luchtwassers en geurhinder.

Het Nieuwe Draaien

Het Nieuwe Draaien


Op 26 mei 2016 bekrachtigden 28 partijen uit de bouw, infrastructuur en agricultuur de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'.

Houtrook & Gezondheid

Houtrook & Gezondheid


Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe.

 
Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet


Overheid en Rijk richten zich op de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.

Kaderrichtlijn Water

Kaderrichtlijn Water


In de Europese Kaderrichtlijn Water staat het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa.

Landelijk afvalbeheerplan 3

Landelijk afvalbeheerplan 3


In het Landelijk Afvalbeheerplan staat het beleid voor afvalbeheer in Nederland.

 
Lessen in participatie voor IenW

Lessen in participatie voor IenW


Het OFL ontwerpt een leerproces voor participatie en brengt een advies hierover uit.

Mariene Strategie

Mariene Strategie


Het OFL begeleidt een digitale consultatie over de nieuwe versie van het monitoringsprogramma.

Meteorologie/seismologie

Meteorologie/seismologie


Het overleg meteorologie en seismologie richt zich onder andere op de Regeling taken meteorologie en seismologie.

 
Mobiliteitsarmoede

Mobiliteitsarmoede


OFL-voorzitter Jacques Wallage haalde in informele gesprekken gedachten en ervaringen op met betrekking tot mobiliteitsarmoede.

Nationaal Water Programma

Nationaal Water Programma


Het OFL heeft een consultatie voor het Nationaal Water Programma vormgegeven.

Nationale Adviesgroep Cabinelucht

Nationale Adviesgroep Cabinelucht


De Nationale Adviesgroep Cabinelucht informeert over luchtkwaliteit in vliegtuigen.

 
Nationale Omgevingsvisie (burgerdialogen)

Nationale Omgevingsvisie (burgerdialogen)


Bij de Omgevingswet hoort ook een rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie.

Noordzeestrategie

Noordzeestrategie


Rond de Noordzee zijn veranderingen gaande op het gebied van energie, natuur en voedsel.

Omgevingswet

Omgevingswet


Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt het kabinet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling.

 
Raamovereenkomst Verpakkingen

Raamovereenkomst Verpakkingen


In de raamovereenkomst staan afspraken over verduurzaming, recycling en financiering.

Spoorregelgeving

Spoorregelgeving


De huidige Spoorwegwet is in 2005 in werking getreden en in 2008 geëvalueerd.

Stralingsbescherming

Stralingsbescherming


In Nederland vallen alle handelingen met ioniserende straling onder het stelsel van de kernenergiewet.

 
Structuurvisie Ondergrond

Structuurvisie Ondergrond


Structuurvisie ondergrond ordent ondergrondse ruimte en stemt ondergrondse activiteiten beter op elkaar af.

Toekomstbeeld OV 2040

Toekomstbeeld OV 2040


Het ministerie denkt samen met de provincies, Prorail, NS en andere vervoerders over het openbaar vervoer in 2040.

Toekomstbestendige financiering waterbeheer

Toekomstbestendige financiering waterbeheer


De OESO oordeelde in haar rapport positief over het Nederlandse waterbeheer.

 
Transities

Transities


Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergrootglas en zijn nieuwe plannen in aantocht.

Windenergie op zee

Windenergie op zee


In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 zestien procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt.

Wintercolleges over governance

Wintercolleges over governance


In de winter van 2017 vonden de wintercolleges plaats.

 
Workshops technologie in de fysieke leefomgeving

Workshops technologie in de fysieke leefomgeving


Deelnemers onderzoeken gezamenlijk technologieën.

 
 
 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.