Rapport OFL-consultatie Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving

22-04-2022

Het OFL heeft een consultatie begeleid over klimaatadaptie in de gebouwde omgeving. Aanleiding voor deze OFL-consultatie was een verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het OFL heeft een consultatie begeleid over klimaatadaptie in de gebouwde omgeving. Aanleiding voor deze OFL-consultatie was een verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Rapport consultatie

Op basis van de consultatie heeft het OFL een rapport opgesteld dat is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De inzichten in het rapport gaan over de inhoud van de Nationale Aanpak en over de verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak. De minister heeft op 25 augustus 2022 in een brief laten weten dat de inzichten uit de consultatie worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Nationale Aanpak Klimaatadaptie Gebouwde Omgeving.

Op 23 november 2022 hebben minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister van der Wal (Stikstof en Natuur) de Nationale Aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving aangeboden aan de Tweede Kamer. 

In december gaan betrokken beleidsmedewerkers in gesprek met OFL-deelnemers over de Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving en de wijze waarop de inzichten uit de OFL-bijeenkomst van maart 2022 daarbij zijn benut.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen