OFL-rapport Verkenning samenwerken in NOVEX-gebied Zuid-Limburg

13-12-2022

Het OFL heeft een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg.

Het OFL heeft een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg. NOVEX-gebieden maken als NOVI-gebied de stap naar de uitvoering. Het OFL heeft deze verkenning gedaan op verzoek van het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (BKO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rapport verkenning

In december 2022 is naar aanleiding van deze verkenning een OFL-rapport verschenen. In het rapport staat een voorstel om toe te werken naar een samenwerking (coalitie) van overheden en maatschappelijke stakeholders op basis van een coalitie-akkoord blauw-groen Zuid-Limburg. In het rapport staat een stappenplan op hoofdlijnen voor hoe te komen tot die coalitie en een akkoord.

Het OFL-rapport  is aangeboden aan:

  • de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
  • de minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg
  • het Directeurenoverleg NOVEX Zuid-Limburg

Lees ook de aanbiedingsbrief en de samenvatting van het OFL-rapport.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen