Rapport Dialooggroep hernieuwbare elektriciteit

13-01-2022

.

Het OFL heeft door middel van gesprekken met belanghebbenden verkend of de oprichting van een dialooggroep rond de keuzes van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit in 2030 meerwaarde heeft en welke voorwaarden daarbij belangrijk zijn.

Aanleiding voor deze OFL-verkenning is een voorstel vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een dialooggroep samen te stellen, die zich richt op het uitwisselen van aannames, uitgangspunten en werkwijzen die ten grondslag liggen aan de keuzes m.b.t. hernieuwbare elektriciteit in 2030. EZK constateert: ‘De afgelopen maanden is levendige discussie ontstaan in de buitenwereld over duurzame opwek op land en of er meer ambitie op land wenselijk is. Verschillende groepen vragen aandacht voor de negatieve kanten van de energietransitie met wind en zon. Ook vragen verschillende groepen om nadere toelichting op en onderbouwing van de gemaakte keuzes in het Klimaatakkoord. Het is belangrijk deze signalen serieus te nemen door gestructureerd en transparant in gesprek te gaan.’

De boodschap van het rapport is dat het goed is om de komende tijd een hernieuwd gesprek aan te gaan over de energietransitie en daar juist ook burgers een plek in te geven. Dat gesprek zou moeten gaan over toekomstige stappen in de energietransitie. Onderlinge bejegening en samenwerkingsrelaties zijn ook een essentieel onderwerp van gesprek. Een dialooggroep is een passende manier om dat gesprek te voeren. In het rapport staat een aantal aanbevelingen voor het vormen van die dialooggroep.

De inzichten uit deze gesprekken zijn weergegeven in het rapport Verkenning dialooggroep hernieuwbare energie.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen