Jaarrapport : samenhang vinden in participatie bij het aardgasvrij maken van wijken september 2020

18-09-2020

Het OFL onderzoekt op verzoek van het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije wijken (PAW) hoe participatie in welke omstandigheden het meest effectief is in het aardgasvrij maken van wijken. OFL-voorzitter Marleen Stikker heeft haar bevindingen begin deze week aan de minister van BZK aangeboden.

De signalen zijn opgedaan door gezamenlijk actie-onderzoek met overheden en stakeholders. Voorbeelden daarvan zijn de omgevingswandelingen en een begeleidingsgroep.

Voorzitter Marleen Stikker schrijft in haar brief: “Participatie is essentieel om de energietransitie, met doelstellingen in 2030 en 2050, te realiseren. Ik ben daarom van mening dat er blijvend aandacht voor participatie moet zijn. Alleen over langere tijd kan participatie een bijdrage leveren aan het vergroten van de effectiviteit van de energietransitie.”

Integrale benadering van participatie ontbreekt

Er lopen verschillende trajecten om de uitvoering van het klimaatakkoord en de energietransitie op gang te brengen. Het OFL signaleert dat een integrale benadering van participatie ontbreekt. Een mogelijke vorm om meer afstemming te vinden, is het bij elkaar brengen van alle participatietrajecten vanuit het perspectief van de burger in een user journey.

Daarnaast adviseert het OFL het PAW om gemeenten te ondersteunen in het afgeven van een heldere, transparante en eenduidige boodschap over de samenhang tussen de verschillende overheidstrajecten en over de manieren waarop burgers hierin kunnen participeren.

Lokaal eigendom stimuleren bij het aardgasvrij maken van wijken

Het OFL ziet in het land verschillende lokale initiatieven om de warmtetransitie in lokaal eigendom vorm te geven. Deze bieden potentie voor het vergroten van het draagvlak of voor het verbinden met andere opgaven in de wijk. Het OFL adviseert PAW om te onderzoeken op welke manier er afspraken kunnen worden gemaakt over het lokale eigendom van de (warmte)infrastructuur bij het aardgasvrij maken van wijken. Dit kan de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en draagvlak onder bewoners vergroten. Ook zou lokaal eigendom in overweging meegenomen moeten worden bij het opstellen van participatieplannen.

Doorwerking signalen

Het PAW maakt werk van de eerdere signalen en adviezen van het OFL. Zo is expliciet aandacht gevraagd voor participatie in de tweede uitvraag aan gemeenten voor het aandragen van proeftuinen. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de participatie.

OFL-vervolgstappen voor Participatie in Aardgasvrije Wijken

In de periode 2020-2021 zal het OFL met verschillende vervolgstappen een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke opgave. Het OFL brengt daarbij zoveel mogelijk het perspectief van bewoners in.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen