Nieuwsbrief maart 2023

06-03-2023
528 keer bekeken

Lees hier de nieuwe OFL-nieuwsbrief van maart 2023.

We sloten 2022 af met de viering van het 30-jarig bestaan van het OFL. Dat deden we tijdens onze jaarlijkse conferentie (bekijk ook de aftermovie). De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) presenteerde daar ook het essay Overleg in beweging, op ons verzoek door hen geschreven. Daarin onderstrepen de auteurs dat overleg in Nederland in al die jaren niet stil heeft gestaan en veel variatie en verschillende stijlen heeft gekend.

Sommige elementen van overleg blijven door al die jaren heen even belangrijk. Wie zitten er aan tafel en wie niet? En waarom niet? Ik moest denken aan deze quote van lang geleden: 'If you’re not at the table, you’re on the menu'. Want zo is onze poldercultuur: we willen eruit komen in overleg met elkaar. Dat moet vaak ook, want iedereen heeft een belang en een positie. Die balans tussen belangen blijft een belangrijk ontwerpprincipe van overleg.

Over die balans tussen belangen organiseren we voor ons netwerk op 14 maart een online meet-up. We zoomen dan in op hoe je belangen een goede plek geeft en balans krijgt in wat er speelt bij een opgave. Tijdens de meet-up komen onze voorzitters aan het woord. Hoe doet Sybilla Dekker dit bij het Noordzeeakkoord? Wat is de aanpak van Kees Vendrik bij het onlangs gestarte Nationaal Klimaat Platform? Hoe gaat kersverse OFL-voorzitter André van der Zanden te werk bij het nieuwe Nationaal Natuurinclusief Overleg (NiNO)? Op hun beurt horen zij van u graag hoe u die balans vindt tussen belangen.

Als OFL ontwerpen we overleg heel zorgvuldig. Daar komt veel kennis, ervaring en gevoel bij kijken. Daarom is het ook belangrijk dat we onze werkwijze en methoden en technieken bewust inzetten en daar ook van leren. Daarom hebben we het OFL-werkvormenboek Veelvormig overleg geschreven. Daarin leest u wat wel en niet werkt in verschillende overlegsituaties. Als OFL-secretariaat leren we collectief van deze lessen. We willen graag anderen met onze kennis helpen.

Een andere vernieuwing die we als OFL doorvoeren is dat we ons benoemde ledenbestand meer gaan laten aansluiten bij de maatschappelijke opgaven waaraan we werken. Het maatschappelijk veld, de initiatieven van onderop, ook zij horen een plek te krijgen als lid van het OFL. Zij horen ook aan tafel te zitten. We nodigen ze binnenkort uit hierover met ons in gesprek te gaan. Want: 'If your not at the table…'

Ineke den Heijer, manager OFL


Inhoud

Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) van start met OFL-voorzitter André van der Zande

Portretfoto André van der Zande

Het nieuw opgerichte Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) richt zich als nationale overlegtafel op de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief 1.0 en de ontwikkeling van de volgende versie van deze agenda. Het NiNO wordt geleid door de nieuwe OFL-voorzitter André van der Zande en krijgt ondersteuning van het OFL bij het ontwerp van het overleg. Van der Zande ziet het als zijn taak om de natuurinclusieve plannen uit de verschillende maatschappelijke domeinen met elkaar te verenigen en koplopers inspiratie te bieden. In de nieuwe versie van de Agenda Natuurinclusief werkt hij bovendien toe naar een investeringsagenda.

Lees het interview met André van der Zande


Signalen ophalen via de benoemde leden-community

Presentatie tijdens de OFL-conferentie

Benoemde leden vormen een belangrijke structurele basis voor het OFL. Leden zijn langdurig en wettelijk verbonden en kunnen als lid in het OFL meedoen in overleg en samenwerking met beleidsmakers van de rijksoverheid. Benoemde leden kunnen onderwerpen agenderen en signaleren wat belangrijke aandachtspunten voor de fysieke leefomgeving zijn. Om ook los van OFL-projecten meer ruimte te maken voor betrokkenheid van OFL-leden bij het OFL is het OFL-secretariaat een online community gestart, speciaal voor de leden.

In de community halen we signalen op over thema’s, ontwikkelingen, kansen en spanningen in de fysieke leefomgeving. Op basis van de signalen maakt het OFL-secretariaat een signalenrapport. Dat rapport sturen wij naar de bewindslieden die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Verder zijn de signalen een startpunt voor de gesprekken die OFL-secretarissen in de maanden erna voeren met beleidsmakers.

Meer informatie over de benoemde leden


14 maart online meet-up Balans in belangen, lessen uit de praktijk

NZO college tour tijdens de OFL-conferentie

Op dinsdag 14 maart organiseert het OFL van 15.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse online thema-meet-up. We gaan met elkaar in gesprek over het vinden van balans in belangen. OFL-Voorzitter Sybilla Dekker vertelt hoe zij in het Noordzeeoverleg continu stuurt op een balans in de belangen van alle sectoren, zodat zij consensus bereiken over de uitvoering van de verschillende transities op de Noordzee. Meer informatie over het Noordzeeoverleg. OFL-Voorzitter Kees Vendrik van het recent opgerichte Nationaal Klimaat Platform en OFL-voorzitter Andre van der Zande van het nieuwe Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) vertellen over hun ervaringen en dilemma’s bij het oprichten van een maatschappelijk platform. Wie zijn de belanghebbenden, waar zitten zij mee en hoe kunnen we ze betrekken? Zij gaan graag met u in gesprek over het sturen in balans in belangen en uw ervaringen hiermee. De inschrijving gaat snel maar er zijn nog een paar plekken over.

Meld u aan via het aanmeldformulier


Nationaal Klimaat Platform krijgt vaart

Logo van het Nationaal Klimaat Platform

De wittebroodsweken van het Nationaal Klimaat Platform zijn bijna voorbij. OFL-voorzitter Kees Vendrik praat met vele organisaties en individuen die de transitie kunnen versnellen. Duidelijk is dat een nieuwe duurzame economie in opbouw is, maar dat de regels en instituties van de fossiele economie voor vertraging zorgen. De gesprekken die Vendrik voert zijn een van de bouwstenen voor het verdere programma van het platform. Binnenkort spreekt hij ook met minister Jetten voor Klimaat en Energie, aan wie hij vijf keer per jaar direct rapporteert over knelpunten en mogelijkheden in de ontwikkeling van een duurzame economie. Het Nationaal Klimaat Platform opereert sinds kort vanuit een eigen onderkomen in Utrecht.

Meer weten over het Nationaal Klimaat Platform


Consultatie koplopers voor oprichting Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

Consultatie koplopers voor oprichting NiNO

Op 12 december 2022 heeft het OFL een consultatie georganiseerd onder natuurinclusieve koplopers. Dit zijn organisaties en individuen die opvallen door hun inzet voor een natuurinclusieve samenleving. We vroegen hen mee te denken over de oprichting van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), dat inmiddels van start is gegaan met OFL-voorzitter André van der Zande. Naast een uitgebreid verslag heeft het OFL een duiding gemaakt van resultaten van de consultatie. Het verslag en de duiding zijn gebruikt bij de inrichting van het NiNO. Op 7 februari vindt een terugkoppelbijeenkomst plaats voor de deelnemers aan de consultatie. Zij kunnen dan te weten komen wat er met hun input gebeurd is.

Lees het verslag en de duiding van de consultatie


Brede maatschappelijke consultatie over hoofdlijnen Mobiliteitsvisie 2050

OFL-voorzitter Jeroen de Haas heeft afgelopen zomer met maatschappelijke organisaties gereflecteerd op een aanpak voor de Mobiliteitsvisie 2050. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt hieraan samen met andere ministeries. De uitkomsten van deze consultatie zijn samengebracht in een rapport. Daarover is in november vorig jaar een benen-op-tafelsessie georganiseerd met de betrokken organisaties. Op 31 januari volgde de derde stap in dit OFL-proces: een formele brede maatschappelijke consultatie. Het doel is de reacties te vragen van een diverse groep belanghebbenden op de concept-hoofdlijnennotitie voor de Mobiliteitsvisie. OFL-voorzitter Jeroen de Haas overhandigt hierover later dit jaar een adviesrapport aan de minister van IenW.

Lees verder over de Mobiliteitsvisie 2050


Noordzeeoverleg wijst op urgentie om verbruik fossiele brandstoffen te reduceren

In november 2022 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de vierde voortgangsrapportage van het Noordzeeoverleg aan de Tweede Kamer gestuurd. Verder heeft een begeleidingscommissie vanuit het Noordzeeoverleg (NZO) eind 2022 aanvullend onderzoek uitgevoerd om te toetsen of de gaswinning op het Nederlandse deel van de Noordzee voldoet aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in het Noordzeeakkoord (NZA). Het rapport toont aan dat de aardgaswinning op de Noordzee binnen het binnenlands verbruik blijft. De NZO-partijen onderschrijven gezamenlijk de indringende feiten die het rapport op tafel legt over de verwachte CO2-emissies in verhouding tot het uitgerekende koolstofbudget van Nederland. Zij wijzen op de urgentie om het verbruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Sybilla Dekker heeft als voorzitter van het NZO het rapport en de conclusies van het NZO aan de minister van IenW en aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd. De laatste heeft een kabinetsreactie hierover aan de Tweede Kamer gestuurd. De komende tijd zal het NZO verder gaan met het uitvoeren van de afspraken uit het NZA als vervolg op de studie.


OFL blijft betrokken bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving

In 2022 was het OFL betrokken bij de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving. Deze aanpak is nodig om de gebouwde omgeving aan te passen aan het toekomstige klimaat en de weersextremen die zich nu al voordoen. Het OFL organiseerde onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas een consultatie en een digitale bijeenkomst over de aanpak. In november vorig jaar is de aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd namens de betrokken ministers. Op 22 februari heeft de Tweede Kamer erover gedebatteerd. Het OFL blijft bij het onderwerp betrokken via de programmatische aanpak Groen in en om de stad. Met deze aanpak werken een aantal ministeries gezamenlijk aan doelen op het gebied van biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie van de gebouwde omgeving.

Lees meer over dit project


OFL-rapport adviseert stappenplan voor NOVEX-gebied Zuid-Limburg

Het OFL heeft in NOVEX-gebied Zuid-Limburg de mogelijkheden verkend voor intensievere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. NOVEX-gebieden worden als gevolg van nationale opgaven herbestemd of ingrijpend heringericht. Dit veroorzaakt een opeenstapeling van ruimtelijke opgaven. Naar aanleiding van de verkenning is in december 2022 het OFL-rapport Samenwerken in NOVEX-gebied Zuid Limburg verschenen. Dit bevat een voorstel met een stappenplan voor een samenwerking of coalitie van overheden en maatschappelijke stakeholders, op basis van een coalitieakkoord blauw-groen Zuid-Limburg. Het OFL heeft het rapport aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg en het directeurenoverleg NOVEX Zuid-Limburg.

Lees meer over de NOVEX-verkenning


Harbers neemt adviezen Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater over

Het OFL heeft in 2022 twee maatschappelijke consultaties georganiseerd voor de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en hierover een onafhankelijk advies uitgebracht. De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater inventariseert quick wins voor beleid dat is gericht op het voorkomen van wateroverlast door extreme neerslag. Het OFL heeft zijn advies aangeboden aan de beleidstafel en toegelicht. De bestuurlijke vertegenwoordigers aan de beleidstafel hebben zo inzicht gekregen in hoe het maatschappelijk veld aankijkt tegen hun inventarisatie met quick wins voor beleid. Dit inzicht kan worden betrokken bij de besluitvorming. De aanbevelingen van de beleidstafel zijn door de minister van IenW overgenomen en op 19 december aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bekijk de OFL-rapportages
Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl


OFL-secretariaat vanaf april ook te bereiken via ofl.nl

Het secretariaat is vanaf april ook te bereiken via het e-mailadres met de ‘ofl.nl’-extensie. Daarnaast vindt u de website vanaf nu gemakkelijk via www.ofl.nl. Ook www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl blijft in de lucht dus u hoeft niets in uw instellingen aan te passen.


Agenda

14 maart

OFL-thema meet-up 'Balans vinden in belangen'

12 april

Formeel overleg Deltaprogramma

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen