Essay: Overleg in beweging

02-12-2022
787 keer bekeken

Lees meer over het essay dat de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft geschreven ter gelegenheid van het 30-jaar bestaan van het OFL.

30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in kaart gebracht

“Overleg in beweging”, zo heet het essay dat de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft geschreven ter gelegenheid van het 30-jaar bestaan van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). In het essay is de ontwikkeling van 30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in de fysieke leefomgeving onder de loep genomen. Wat duidelijk uit het essay naar voren komt, is dat het overleg niet stil gestaan heeft en veel variatie en verschillende stijlen heeft gekend.

Verbreding

De schrijvers van het essay zien verschillende periodes in de ontwikkeling van het overlegorgaan. Aanvankelijk waren overleg en advies met elkaar verweven. Het rijk wilde daar een scheiding tussen, omdat belangen en advies van deskundigen te veel door elkaar liepen.  Daarom werd in 1992 overleg en advies uit elkaar getrokken. Er worden meerdere sectorale overlegorganen opgericht. Vervolgens is er een verschuiving van sectorale overleggen naar overleg rondom bredere vraagstukken. De volgende stap is dat de focus verschuift naar participatie in meer bredere zin. Bovendien verbreedt de thematiek zich naar het hele fysieke domein. Tot slot zien de schrijvers een periode waar er gesproken wordt over overleg en samenwerking en waarin naast consultaties ook vraag kwam naar reflectie en advies. Daarbij wordt het contact met burgers steeds belangrijker. Het OFL bracht niet alleen partijen bijeen in de vergaderkamertjes, maar ging ook daadwerkelijk in gesprek, op straat, online en op grotere evenementen. Er is nog steeds verleg met de leden, maar er zijn veel verschillende vormen bijgekomen.

Toekomst

En zo is het overleg dus altijd in beweging. Kijkend naar de toekomst? Het OFL staat voor nieuwe en grote opgaven. De fysieke leefomgeving kent op dit moment diverse uitdagingen. De ruimte is schaars en de opgaven zijn enorm; stikstof, natuur, woningbouw, klimaat, energietransitie, mobiliteit, waterkwaliteit, etcetera. De samenleving en overheid hebben elkaar nodig om samen die puzzel te leggen. Ook beschrijven de onderzoekers het tijdsgewricht waar we in zitten: “we bevinden ons in een tijd dat de samenleving bol staat van conflict en groepen en individuen juist aan scherpe tegenstelling hun identiteit lijken te ontlenen, is het streven naar consensus dan niet oneigenlijk?”  Hierdoor is er de kans dat het speelveld van het OFL wellicht nog fundamenteler verandert; het OFL is er niet alleen om de verschillen bij elkaar te brengen en aan tafel te verbinden. Het zal soms ook het verschil laten bestaan, opzoeken en uitvergroten en aan tafel opzichtig laten clashen en escaleren.

Maatwerk

Het ontwerpen van goed overleg is maatwerk en wordt steeds belangrijker voor het OFL. Daarbij komen vragen aan de orde: wie zitten er aan tafel, wie zit het overleg voor, welke overlegvorm kiezen we, welke timing en tempo is passend? En hoe krijgt conflict vorm? Het overleg is daarom nooit een moment, het is een proces waarin door allerlei interventies partijen in een staat van overleg met elkaar zijn of komen.

Lees het essay via deze link

Als je een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een mail naar info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen