Blog Johan van de Gronden – Agenda Natuurinclusief op de Natuurtop 2022

16-06-2022
1210 keer bekeken

Aan de vooravond van de Natuurtop reflecteert OFL voorzitter Johan van de Gronden op het co-creatief proces naar de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief.

De Agenda Natuurinclusief wordt morgen, 17 juni 2022, gepresenteerd op de Natuurtop 2022. Johan van de Gronden heeft als OFL voorzitter het co-creatief proces voor de vormgeving van de Agenda Natuurinclusief begeleid. In een blog blikt hij terug op het proces naar de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief en reflecteert hij hierop.

Johan van de Gronden begeleid een co-creatief proces voor Agenda Natuurinclusief

Natuur Réveil

Een natuurtop op een wereldtuinbouwtentoonstelling enkele meters onder zeeniveau, Hollandser ga je het niet krijgen. Op de Floriade in Almere wordt op 17 juni ’s lands eerste ‘Agenda Natuurinclusief’ gepresenteerd. Ook een novum. In het enige land dat niet door God is geschapen, maar door de Hollanders zelf is gemaakt – zoals zeventiende -eeuwse reizigers ironisch over ons land opmerkten – vieren we op een stuk drooggelegd land in een kunstmatig gecreëerd zoetwatermeer het late inzicht dat natuur toch niet geheel maakbaar is.

We zijn de afgelopen jaren tegen harde grenzen opgelopen. Onze bodemdiversiteit staat onder druk, in droge tijden ontstaat kritische waterschaarste, in natte tijden moeten we juist water leren bergen (voor later), een deken aan stikstof ligt over het land, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet bij lange na niet aan de Europese normen en het verlies aan biodiversiteit dat nu al anderhalve eeuw gaande is kan maar niet worden gekeerd. Het inzicht begint door te dringen, dat de systematische marginalisering van de natuur in economie en samenleving niet veel langer is vol te houden. Het bedreigt inmiddels de fundamenten van ons bestaan, onze gezondheid en onze economie.

Langzaam maar zeker komt een onderstroom in de samenleving aan de oppervlakte: het moet anders, het moet natuurinclusiever (we verzinnen er zelfs een nieuw woord voor). Natuurwaarden zijn niet te redden door slechts een fractie van ons land onder wisselende regimes tot natuurgebied uit te roepen. Natuurkwaliteit kan alleen worden hersteld en behouden als we de natuur integraal in onze afwegingen betrekken: in de bouw, in de infrastructuur, in onze energieprojecten, in onze vrije tijd, in onze land- en tuinbouw, in onze gehele economie. Even hebben we gedacht dat we wel ‘elders’ konden compenseren wat we ‘hier’ hebben stukgemaakt. Intussen weten we wel beter. We moeten natuurwaarden integreren in ons onderwijs, op het werk, thuis en op vakantie.

Zo’n systeemverandering breng je niet zomaar tot stand. Het vraagt om gedragsverandering en om engagement vanuit alle domeinen van de samenleving, jong en oud, ondernemer en burger, rijk en provincie. In de afgelopen maanden is er opmerkelijk genoeg zo’n beweging ontstaan. Ik heb het voor mijn eigen ogen zien gebeuren. Bouwondernemers die vastbesloten zijn om een wijk biodiverser op te leveren dan zij deze hebben aangetroffen. Boeren die hun kringlopen sluiten en een grootscheepse eiwittransitie in gang zetten. Waterschapsbestuurders die het vertikken om altijd maar weer ‘neutraal’ alle Heren te dienen en aangeven dat er heus grenzen zijn aan het natuurlijke bodem- en watersysteem. Finance experts die laten zien dat de mechanismen om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving al bestaan, dat we ze alleen nog moeten inzetten. Planologen die de kracht en het belang van de ruimtelijke ordening herontdekken. Burgers die midden in een pandemie met schrik vaststellen dat er veel te weinig open groen in Nederland is om er zelfs maar met z’n allen in te kunnen wandelen. Recreatieondernemers die naarstig zoeken naar natuurbeleving in eigen land.

De Agenda is weliswaar in opdracht van Rijk en Provincie en samen met de terreinbeherende organisaties opgesteld, maar door het maatschappelijk veld zelf tot stand gebracht, ieder vanuit zijn eigen domein. Het is geen document, het is een beweging met een eerste tussenstop in Almere. In Juni 2022. Dat er nog vele mogen volgen, telkens ambitieuzer, diverser en inspirerender, totdat mens en natuur weer gelijkelijk kunnen floreren in ons rijkgeschakeerde land.

Meer informatie

Meer informatie over de Agenda Natuurinclusief vind je op de projectpagina van het OFL. Meer informatie over de Natuurtop 2022 vind je op de website van de Natuurtop.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen