De stem van het water – perspectieven uit consultatie geborgde zetels in waterschapsbesturen

08-01-2021
1456 keer bekeken

Van juni tot en met december 2020 heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een brede consultatie gehouden over de geborgde zetels in waterschapsbesturen.

Van juni tot en met december 2020 heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een brede consultatie gehouden over de geborgde zetels in waterschapsbesturen. Aanleiding was het verschijnen van het rapport ‘Geborgd gewogen - Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen’ van de commissie Boelhouwer. De minister verzocht het OFL dit rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij op het rapport en op het stelsel van geborgde zetels in het algemeen konden reflecteren. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘De stem van het water – perspectieven uit een brede consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen’.

De OFL-consultatie bestond uit gesprekken en een internetconsultatie, waarvan de internetconsultatie ruim 1.500 reacties van belanghebbenden heeft opgeleverd. Het OFL heeft een kwalitatieve analyse laten maken van de internetconsultaties en de gesprekken. Deze is verwerkt in het rapport, dat OFL-voorzitter Wobine Buijs op donderdag 17 december jl. heeft aangeboden aan de minister van IenW. De minister heeft het rapport op 7 januari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit het OFL-rapport blijkt dat in de discussie over het bestuursstelsel van het waterschap twee perspectieven tegenover elkaar staan: de voorstanders van een volledig rechtstreeks gekozen waterschapsbestuur en de voorstanders van het borgen van de specifieke waterschapsbelangen. Vanuit een verschillende startpositie, gelegen in het beeld van de opgaven en positie van het waterschap, leiden beide perspectieven tot een intern consistente lijn.

Het OFL-rapport concludeert dat het van belang is niet alleen de discussie over de bestuursordening te kennen, die in het rapport Boelhouwer en in dit OFL-rapport naar voren komt. Deze is immers gestoeld in een taakopvatting van het waterschap, waar een politieke keuze over gemaakt moet worden. Het is daarentegen van wezenlijk belang om ook de taak van het waterschap en de context van de institutionele ordening (de relatie met bijvoorbeeld gemeenten en provincies) te betrekken bij een discussie over de bestuursordening. Deze drie aspecten zijn communicerende vaten en zullen in samenhang beschouwd moeten worden.

Met deze rapportage en het rapport van de commissie Boelhouwer is nu de gevraagde beslisinformatie beschikbaar om in 2021 afwegingen te kunnen maken over eventuele wijzigingen van het stelsel, aldus de minister in haar aanbiedingsbrief.

Bekijk het rapport ‘De stem van het water – perspectieven uit een brede consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen’

Bekijk bijlage 5 Open blik, helder beeld: analyse bij digitale consultatie geborgde zetels 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen