Nieuwsbrief juni 2020

08-06-2020
938 keer bekeken

In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen van het OFL.

Ondanks de coronacrisis gaan de meeste OFL-projecten door. Voor bijeenkomsten zijn we overgeschakeld op digitale manieren van werken. Onze ervaringen daarmee zijn positief. We merken dat het ook zonder fysiek bijeen te komen mogelijk is verbinding met elkaar te maken. Goed naar elkaar luisteren blijkt online soms beter te gaan dan bij reguliere bijeenkomsten. Tegelijkertijd heeft een fysieke bijeenkomst kwaliteiten die eenvoudigweg niet te vervangen zijn door een digitale variant. De jaarlijkse werkconferentie stellen we bijvoorbeeld wel uit tot 2021, vanwege het grote aantal deelnemers en het netwerkkarakter van dit evenement. Ondertussen doen we steeds meer ervaring op met digitaal samenwerken en zoeken we creatief naar nieuwe mogelijkheden. We blijven gericht op het verkleinen van de afstand tussen overheid en samenleving en op beweging brengen in vraagstukken die zijn vastgelopen. We wensen u een goede gezondheid en samenwerking toe.

 

Inhoud


Nieuws

OFL-verhaal verteld in animatievideo

Het OFL heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een traditioneel overlegorgaan tot een onafhankelijk samenwerkingsplatform. Overheden, maatschappelijke partijen, burgers en bedrijven brengen via het OFL gezamenlijk complexe vraagstukken verder. De website van het OFL groeit mee met dit veranderende OFL-profiel. Naast een aantal veranderingen in het ontwerp en de structuur van de site hebben we een nieuwe animatievideo gemaakt. De video laat op een publieksvriendelijke manier de toegevoegde waarde van het OFL zien.

Bekijk de animatievideo en de vernieuwde website


Verdere stappen op weg naar een Noordzee-akkoord

De rijksoverheid, energiesector, visserij, natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens hebben begin 2020 in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord. Het motto van het onderhandelaarsakkoord is: Extra mijlen voor een gezonde Noordzee. OFL-voorzitter Jacques Wallage heeft het onderhandelaarsakkoord op 10 februari aangeboden aan minister van Nieuwenhuizen. Na de raadpleging van de achterbannen in februari en maart wordt op dit moment gewerkt aan een aantal aanpassingen om het akkoord definitief te kunnen vaststellen. Jacques Wallage zit nu een groep stakeholders voor die een governance-advies opstelt voor de implementatie van het onderhandelaarsakkoord. OFL-voorzitter Pieter Jan Biesheuvel heeft het tijdelijk het voorzitterschap van het Noordzeeoverleg op zich genomen. Na afronding van het governance-advies eindigt formeel de inzet van OFL op deze opgave. Of OFL het NZO blijft faciliteren is onder andere afhankelijk van de keuzes in de governance.

Lees meer over het onderhandelaarsakkoord


Wegwijzer omgevingswandelingen aardgasvrije wijken

In juni brengt het OFL de Wegwijzer Omgevingswandelingen uit. Tijdens een omgevingswandeling kom je in contact met bewoners en leer je hoe leef- en systeemwereld elkaar kunnen versterken. Omgevingswandelingen maken deel uit van het actieonderzoek dat het OFL doet voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). In dit onderzoek staan de ervaringen van de bewoners in wijken die aardgasvrij worden centraal. OFL deelt de lessen en methoden van het onderzoek met belangstellenden die zich bezighouden met de transitie naar aardgasvrije wijken. Een voorbeeld is de Wegwijzer Omgevingswandelingen, een leidraad waarmee u zelf op pad kunt. 

Bestel de Wegwijzer omgevingswandelingen via de OFL-websiteUpdates

Commissie participatie en governance luchtvaart

Sinds het najaar van 2019 is vanuit het OFL de Commissie participatie en governance luchtvaart aan het werk. Commissievoorzitter is Job Cohen. Dit advies zal gaan over participatie en governance in de Nederlandse luchtvaartsector op nationaal niveau. Sinds de start van de commissie is er veel veranderd voor de luchtvaartsector. De coronacrisis heeft een enorme impact. Voor veel mensen is dat van betekenis in hun dagelijks leven. Dat kan positief zijn - bijvoorbeeld doordat zij minder overlast van vliegtuigen ervaren - of negatief – bijvoorbeeld doordat zij hun baan zijn kwijtgeraakt. Voor het onderwerp waaraan de commissie werkt is de impact van de coronacrisis op de luchtvaart niet direct van invloed. Immers, in alle gevallen gaat het er om dat helder is welke (bestuurs)organen over welke onderwerpen besluiten, en welke organisaties en welke personen of hun vertegenwoordigers op welke wijze aan die besluitvorming bijdragen of deelnemen. Het feit dat zoveel verschillende belangen(tegenstellingen) in de luchtvaartsector voorkomen, onderstreept het belang van deze onderwerpen.

Recent is de ontwerpluchtvaartnota openbaar gemaakt. Onderdeel van het werk van de commissie is dat zij reflecteert op de ontwerpluchtvaartnota. Naar verwachting zal de commissie deze zomer haar rapport aan de minister van Infrastructuur aanbieden, zodat dit rapport nog van betekenis kan zijn voor de definitieve luchtvaartnota.

Tegelijkertijd met de commissie participatie en governance luchtvaart werkt ook Pieter van Geel aan een rapport over governance en participatie. Eind 2019 publiceerde hij daarover een tussentijds rapport. Het verschil tussen het rapport waaraan Pieter van Geel werkt en het rapport dat de Commissie participatie en governance luchtvaart voorbereidt, is dat Van Geel specifiek zal ingaan op participatie en governance rond de luchthaven Schiphol, terwijl de commissie zich juist richt op het nationale niveau.

Meer informatie over de Commissie participatie en governance luchtvaart


Transitie-experimenten bij Voor de oogst van morgen


Het innovatielab Voor de oogst van morgen is gestart met de ontwikkeling van transitie-experimenten. Hierbij werken partijen concreet aan initiatieven die de verduurzaming van het voedsel- en landbouwsysteem in Nederland een impuls geven. We zijn op dit moment in gesprek met partijen uit ons netwerk die een regio- of gebiedslab willen opzetten. Het gaat om de regio’s Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Brabant en Noord-Holland. Op verzoek van LNV ontwikkelen we daarnaast een leiderschapstraject voor de 3 noordelijke provincies. Verder zijn we het transitie-experiment Voor de oogst van overmorgen gestart. Dit is een jongerenlab met een nieuwe generatie spelers uit het landbouw- en voedselsysteem.

We werken toe naar twee grote bijeenkomsten in september en november, waarin we de resultaten van het innovatielab presenteren en een startschot geven voor de doorontwikkeling met nieuwe partners. We hopen dat er dan meer mogelijkheden zijn om fysiek bij elkaar te komen.

Lees meer over het innovatielab Voor de oogst van morgen


Gewijzigde planning ethiek en digitalisering

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert het OFL een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering. Aan de hand van drie casussen verkennen vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen, de overheid, het bedrijfsleven samen met experts en burgers ethische vragen rond digitalisering. De casussen zijn: slimme mobiliteit, slimme camera's en sensoren, en drones. Vanwege de coronacrisis konden de geplande bijeenkomsten op 16 maart en 20 april niet doorgaan. Het team start nu met een test online moreel beraad over één van de cases. Deze test vindt nog voor de zomervakantie plaats. Naar aanleiding van deze test bekijken we hoe het vervolg kan worden ingericht. Heb je ondertussen een vraag of wil je meer over dit project weten? Neem dan contact op met Mieke.visch@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.  


Meer verbinding en samenhang nodig bij onderwerp water

In september 2020 organiseert het OFL een bijeenkomst over het Nationaal Water Programma, met voorzitter Job Cohen. Er zijn meerdere programma's die op verschillende manieren met water te maken hebben. Bij het OFL zijn dat het Noordzeeakkoord, de Mariene Strategie en het Deltaprogramma. Diverse maatschappelijke partijen signalen dat het bij het onderwerp water niet altijd duidelijk is hoe en waar zij het beste hun punt kunnen maken. Het NWP beoogt de rode draden aan te brengen tussen diverse water-gerelateerde programma’s. Maatschappelijke partijen krijgen op 22 september de gelegenheid in gesprek te gaan met de opstellers van dit rijksprogramma en met elkaar. Job Cohen sprak al eerder met de deltacommissaris Peter Glas en met Directeur-Generaal Peter Heij over de wens tot meer verbinding tussen waterthema’s.


Evaluatie OFL binnenkort van start

In 2020 wordt het werk van het OFL geëvalueerd. Emeritus hoogleraar vergelijkend publiek management Ko de Ridder stelt nog voor de zomer een evaluatiekader op. Hierin staat aan welke maatstaven het functioneren van het OFL wordt getoetst en welke aspecten precies relevant zijn voor het functioneren van het OFL. Een inventarisatie van de randvoorwaarden waaronder het OFL tot nu toe heeft gefunctioneerd maakt ook deel uit van het evaluatiekader. De Ridder doet daarnaast een voorstel voor de opzet van het evaluatieve hoofdonderzoek dat in de tweede helft van 2020 plaatsvindt.


Werving nieuwe OFL-voorzitters in volle gang

Vanwege het vertrek van de OFL-voorzitters Pieter Jan Biesheuvel, Job Cohen en Jacques Wallage is het OFL gestart met de werving van kandidaten voor de vrijkomende voorzittersposten. Hiervoor is onder andere een advertentie geplaatst in een aantal grote dagbladen, met als sluitingsdatum 1 mei. De algemeen secretaris van OFL zal een selectie van de kandidaten voorleggen aan de minister. Na deze verdiepende oriëntatie benoemt minister van Infrastructuur en Waterstaat naar verwachting na de zomer de nieuwe OFL-voorzitters.


Werkprogramma 2020-2021 vastgesteld

De OFL-voorzitters hebben na consultatie van de leden van het OFL het werkprogramma 2020-2021 vastgesteld. In het werkprogramma staat de selectie van projecten waarbij het OFL als onafhankelijk overlegplatform daadwerkelijk het verschil kan maken. Bij de keuzes die in deze programmering zijn gemaakt, heeft het OFL ook de benoemde leden in november 2019 via de website geconsulteerd.

Bekijk het werkprogramma 2020-2021


Uitgelicht

Reflectieverhaal Commissie geurhinder veehouderijen

Het OFL streeft ernaar continu de eigen effectiviteit als onafhankelijk overlegplatform te monitoren. Met dit uitgangspunt heeft het OFL een aantal betrokkenen bij het werk van de Commissie geurhinder veehouderijen gevraagd naar hun ervaringen. Deze betrokkenen zijn op basis van anonimiteit geïnterviewd. Van deze interviews is een reflectieverhaal gemaakt over het werk van de Commissie geurhinder en de impact ervan. Lees het reflectieverhaal.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen