Nieuwsbrief maart 2018

23-03-2018
85 keer bekeken

Om de agenda van het OIM vraaggestuurd en effectief samen te stellen, zijn de voorzitters met de bewindspersonen in gesprek over het OIM-werkprogramma voor 2018.


Hierbij is uw input voor de lange termijnthema’s onontbeerlijk. Daarnaast leest u in deze nieuwsbrief over hoe de laatste OIM-bijeenkomsten zijn verlopen en wat de resultaten zijn. In het bijzonder wijzen wij u op de bijeenkomst over houtrook en gezondheid, waarvan het advies aan de staatssecretaris van IenW veel media-aandacht heeft gekregen. Verder krijgt u een inkijk in wat er de komende maanden staat te gebeuren.


Programma OIM 2018/2019

De voorzitters van het OIM zijn druk bezig met het opstellen van het werkprogramma 2018. Zij doen dat op basis van gesprekken met bewindspersonen, de ambtelijke top van het ministerie van IenW en deelnemers van het OIM. Ook maken we gebruik van de input die het OIM tijdens de werkconferentie in 2017 heeft ontvangen van de deelnemers. Het gesprek met de bestuursraad heeft inmiddels plaatsgevonden. De gesprekken met de bewindspersonen staan op de planning. Op basis van de gesprekken tot nu toe komen de volgende thema’s als belangrijk naar voren:

·         Burgerpanels NOVI

·         Innovatielab op landbouw       

·         Gasloze wijken

Daarnaast zijn we, met name voor het werkprogramma 2019, aan het verkennen wat andere belangrijke maatschappelijk relevante thema’s zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om thema’s als circulaire economie en luchtvaart. Wilt u deelnemen aan de gesprekken die het secretariaat voert over de langere termijn thema’s met de OIM-deelnemers? Dan horen we dat graag op info@overlegienm.nl.


OIM Houtrook & Gezondheid: hoe co-creatie leidt tot doorbraak

Op 6 februari 2018 vond de laatste bijeenkomst plaats van het Platform Houtrook & Gezondheid in OIM-verband, onder voorzitterschap van Job Cohen. Mede dankzij de begeleiding van het OIM hebben de bijeenkomsten geleid tot een advies dat breed gedragen oplossingen bevat ondanks de vele tegengestelde belangen in het platform. De staatssecretaris van het ministerie van IenW heeft op 12 maart het advies vanuit het platform ontvangen. De Volkskrant besteedde op haar voorpagina aandacht aan de brief met het artikel: “Advies aan overheid: bestrijd milieuonvriendelijke en ongezonde houtkachels. ‘Gezonde lucht is van levensbelang’, zegt staatssecretaris Van Veldhoven in een schriftelijke reactie. Ze neemt de adviezen van het platform mee bij het opstellen van het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit, dat eind van dit jaar wordt verwacht. Klik hier om de brief aan de staatssecretaris in te zien en bekijk het OIM-nieuwsbericht om meer te lezen over het co-creëren met tegengestelde belangen.

“Houtrook en gezondheid is een onderwerp dat leeft en veel emotie oproept. Dat blijkt wel uit de overweldigende media-aandacht voor de brief van het Platform. Voor het ministerie van IenW is de ondersteuning door OIM van groot belang geweest. In een betrekkelijk kort aantal slagen is er een advies opgesteld ‘van iedereen aan iedereen’. Dit advies vormt een goede bouwsteen voor beleid dat maatschappelijk gedragen wordt en gericht is op gezonde lucht.” (René Korenromp, coördinerend beleidsmedewerker, directie Klimaat, Lucht en Geluid, ministerie Infrastructuur en Waterstaat)

Job Cohen OIM-voorzitter platform Houtrook en Gezondheid


Staatssecretaris neemt bevindingen op concept-transitieagenda’s mee in kabinetsreactie

In november 2017 hebben lokale en regionale overheden hun inbreng geleverd op de concept-transitieagenda’s circulaire economie tijdens een werkconferentie. De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten, componenten en grondstoffen volledig herbruikbaar zijn en waarin natuurlijke hulpbronnen worden behouden. Bij het uitwerken en realiseren van plannen om te komen tot een circulaire economie, is de rol van de lokale en regionale praktijk essentieel. De centrale vraag tijdens de OIM-werkconferentie was in hoeverre de transitieagenda’s rekening houden met de regionale/lokale uitvoeringspraktijk. Dit heeft geleid tot een reeks aanbevelingen, uiteenlopend van het investeren in kennisdeling tot een oproep tot meer afstemming tussen de transitieagenda’s onderling. Het OIM heeft deze aanbevelingen in december 2017 aangeboden aan onder andere de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretaris heeft aangegeven deze bevindingen mee te nemen in de kabinetsreactie op de transitieagenda’s. Klik hier om meer te lezen over de aanbevelingen en hier voor de nota van aanbevelingen.

Impressie OIM-bijeenkomst Circulaire economie

Aanbevelingen op concept-transitieagenda’s


Terugblik workshop technologie op waarde schatten

Welke technologische toepassingen maken het burgers mogelijk om een actieve rol te hebben in het verzamelen van gegevens? Daar ging het over in de OIM-workshop Technologie op waarde schatten, die op 14 november en 6 december 2017 plaatsvond. Onder andere sensor-technologie en de mogelijkheden die smartphones en apps bieden, kwamen ter sprake. Technologieën als deze maken een meer verspreide gegevensverzameling mogelijk naast een gecentraliseerd systeem. OIM-voorzitter Jacques Wallage schreef over de eerste workshop het artikel Democratisch gegevens verzamelen. OIM-manager Friso Coumou schreef het artikel Van ‘smart’ technology naar 'wise' technology naar aanleiding van de tweede workshop.

Presentatie van de beoordelingscyclus voor technologische veranderingen


Terugblik laatste bijeenkomst OIM-NOVI

Tijdens de bijeenkomst op 7 december 2017 stonden de zogeheten conceptverdiepingsrapporten van de NOVI centraal. Deze rapporten gaan over elk van de vier strategische opgaven van de NOVI. Circa 50 OIM-deelnemers prioriteerden de beleidsopties en vulden de rapporten aan met nog ontbrekende onderdelen. U vindt hier het verslag van de bijeenkomst. Het verslag vormt, samen met verslagen van de eerdere bijeenkomsten, de basis voor een OIM-advies over de NOVI. Dit advies heeft het OIM 1 februari 2018 aan de minister van Binnenlandse Zaken verstuurd, die verantwoordelijk is voor de NOVI. Eind 2018 verschijnt er een concept-NOVI; de definitieve NOVI wordt in 2019 gepubliceerd. Het OIM is gevraagd om halverwege 2018 de concept NOVI te toetsen bij burgers in een aantal sleutelgebieden.

Prioriteren van beleidsopties tijdens OIM-NOVI


Nieuw: kinderboek over duurzaamheid

Wat kunnen kinderen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld? Hier gaat het kinderboek ‘Groene voeten’ over. Het boek sluit aan bij de denk- en leefwereld van kinderen en gaat uit van zaken die hen raken en waarin zij een verschil kunnen maken. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de circulaire economie. Het idee voor dit boek is ontstaan in de OIM-transitiegroepen en wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van het OIM. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het boek en in april zal een feestelijke lancering plaatsvinden. In de bijgaande flyer vindt u meer informatie over het boek, verkoopinformatie en kortingen.

Titelblad van het boek Groene voeten


Draag uw casus aan voor het volgende u.café op 17 mei

Het u.café is een netwerk en een ontmoetingsplek voor iedereen in Nederland die bezig is met innovatieve manieren van samenwerken in complexe maatschappelijke vraagstukken. Samen leren en kennis en ervaring opdoen staat centraal. De deelnemers treffen elkaar zowel offline als online, in een gezellige en informele sfeer. Op 11 januari 2018 trof een bont gezelschap van beleidmakers, zelfstandige professionals, facilitators, adviseurs, ex-politici en gepensioneerden elkaar voor de eerste keer in Utrecht. Om kennis te maken, ervaringen met co-creatie uit te wisselen én verder te bouwen aan het u.café. U bent van harte welkom aanwezig te zijn tijdens het volgende u.café op 17 mei 2018. Tijdens dit u.café gaan we aan de slag met (uw) concrete casussen. Klik hier om een casus aan te dragen voor het volgende u.café en klik hier voor een verslag van het eerste u.café.

Impressie van het eerste u.café


OIM benutten om een signaal af te geven bij beleid

Wist u al dat u het OIM kunt benutten om een signaal af te geven bij beleidsdirecties? U kunt dit doen voor knelpunten waarvan u weet dat ze niet spelen op individueel maar op maatschappelijk niveau. Knelpunten dus waar meerdere personen en/of organisaties tegenaan lopen. Hoe meer organisaties en/of groepen gezamenlijk een signaal afgeven, hoe meer urgentie ontstaat. Klik hier om een onderwerp aan te dragen.


OIM-kalender

3 april 2018                   Formeel OIM Deltaprogramma

17 mei 2018                      Tweede u.café

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen