Nieuwsbrief juli 2018

17-07-2018
79 keer bekeken

Via de nieuwsbrief van maart heeft het OIM-secretariaat uw input gevraagd voor lange termijn thema’s om met elkaar op te pakken.


Inmiddels hebben de OIM-voorzitters gesproken met de bewindspersonen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en met de leden van de bestuursraad van IenW. We werken momenteel aan het werkprogramma voor de periode 2018-2019. Zodra het werkprogramma is vastgesteld, publiceren wij dat op de OIM-website en ontvangt u daarover een e-mail. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de laatste OIM-activiteiten en leest u meer over het Innovatielab ‘Voor de oogst van morgen’, een samenwerkplaats waar deelnemers integraal werken aan oplossingen voor vraagstukken rond duurzame landbouw en voedselvoorziening. Noteert u 6 november alvast in uw agenda, dan vindt de jaarlijkse OIM-meet-up plaats. Voor nu wensen wij een mooie en zonnige zomer toe.


OIM-standpuntennotitie aangeboden aan minister Kasja Ollongren

In 2017 heeft het OIM driemaal een consultatie georganiseerd ten behoeve van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) met overheden en maatschappelijker organisaties. Op basis van die bijeenkomsten is een OIM-standpuntennotitie opgesteld. Op 16 april 2018 heeft OIM-voorzitter Job Cohen deze standpuntennotitie besproken met minister Kasja Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Zij is nu de verantwoordelijke minister voor de NOVI. De minister noemde de standpunten heel herkenbaar. Zij gaf aan te hopen dat de NOVI niet alleen een leidraad wordt voor de rijksoverheid, maar ook voor andere overheden en maatschappelijke partijen.

Bekijk hier de standpuntennotitie en de schriftelijke reactie van de minister.

OIM-voorzitter Job Cohen en minister Kasja Ollongren


OIM start gesprekken met burgers in een aantal gebieden

Het gesprek tussen OIM-voorzitter Job Cohen en minister Ollongren ging ook over het betrekken van burgers. In dat kader is het OIM gevraagd om gesprekken met burgers te organiseren voor de NOVI. Deze vinden in oktober plaats in drie (nader te bepalen) gebieden in Nederland. De nationale ambities en richtinggevende uitspraken die in een hoofdlijnenbrief staan (hier werkt het NOVI-team momenteel aan) vormen onder andere input voor de gesprekken. Het doel van de gesprekken met burgers is van hen te horen hoe zij in hun specifieke leefomgeving aankijken tegen maatschappelijke ontwikkelingen, wat zij belangrijk vinden en hoe ze betrokken willen worden bij het realiseren van de, in de hoofdlijnenbrief genoemde, maatschappelijke opgaven. De uitkomsten van de gesprekken gebruikt de overheid ter verrijking van de ontwerp-NOVI zodat de visie beter aansluit bij de belevingswereld van burgers in Nederland. Gepland is deze eind 2018 gereed te hebben.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de NOVI, kijk dan op de NOVI-website.

OIM-voorzitter Job Cohen in gesprek met burgers


Meeste adviezen OIM over grote stookinstallaties overgenomen

Op 28 februari 2018 is het adviesrapport grote stookinstallaties aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies gaat over de implementatie van nieuwe Europese emissie-eisen op basis van de best beschikbare technologie (BBT) om de milieuprestaties te verbeteren. Het ministerie heeft op 11 juni 2018 gereageerd op het adviesrapport en de meeste adviezen van het OIM zijn overgenomen.

Klik hier voor het adviesrapport en de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Met elkaar aan de slag met actuele vraagstukken in het u.café

Na een mooie start van het café op 11 januari vond op 17 mei 2018 een vervolg plaats. Het tweede u.café is vanuit het OIM-secetariaat vormgegeven in samenwerking met een groep geïnteresseerden. Het was erop gericht om met elkaar aan de slag te gaan met actuele vraagstukken. Vraagstukken die werden besproken waren onder andere: hoe organiseer je eigenaarschap en de rol van de overheid daarin? Wat is de volgende stap na het afronden van de verkenningsfase voor het opzetten van een social lab? In informele sfeer hebben de deelnemers elkaar geholpen. “Het OIM heeft in het u.café een mooie vorm gevonden om verbinding te vinden met de overheid en om het weerbarstige samenwerken voorbij het hiërarchische keurslijf te brengen”, aldus een deelnemer.

Lees hier meer over het tweede u.café (let op, u moet hiervoor ingelogd zijn). Het volgende u.café vindt op 4 oktober plaats. Heeft u een casus of andere ideeën die u wilt inbrengen? Neem dan contact op met Mieke.visch@minienm.nl.

Impressie van het u.café


OIM gaat aan de slag voor een duurzamer landbouw- en voedselsysteem

We investeren in Nederland jaarlijks miljarden in het huidige landbouw- en voedselsysteem, en toch gaat het achteruit met de biodiversiteit, bodemkwaliteit, het aantal boeren en de vitaliteit van voedsel, water en landschap. Zonder verandering in het landbouw- en voedselsysteem zal deze achteruitgang zich voortzetten. Hoe kunnen we het systeem verduurzamen en de oogst van morgen veiligstellen?

Vanaf september gaat het OIM in het innovatielab 'Voor de oogst van morgen' aan de slag met samenwerkingsverbanden en initiatieven die het huidige landbouw- en voedselsysteem kunnen veranderen. Gedurende 1,5 jaar biedt het innovatielab een leeromgeving. In deze leeromgeving bundelen relevante partijen hun kennis, kunde en kapitaal om gezamenlijk bij te dragen aan een gezond landbouw- en voedselsysteem.

Lees hier verder over het innovatielab.


OIM-commissie geurhinder veehouderijen onderzoekt oplossingen

Veehouderijen veroorzaken geurhinder voor omwonenden. Om de geurhinder te beperken kunnen veehouders ‘luchtwassers’ gebruiken. Dit zijn apparaten die de lucht uit een stal ‘schoonmaken’, zodat deze minder stinkt. Uit recent onderzoek is gebleken dat een bepaald type luchtwasser, namelijk de zogenoemde combiluchtwasser, voor veel minder beperking van geurhinder zorgt dan eerder aangenomen was. De vergunningen die zijn afgegeven aan veehouders die deze combiluchtwassers gebruiken, zijn dus gebaseerd op een onjuiste aanname over de geurhinder. Dat zorgt voor problemen voor veehouders en omwonenden. De commissie geurhinder veehouderijen onderzoekt mogelijke oplossingen voor deze problemen. De commissie komt 24 juli aanstaande bij elkaar voor een oprichtingsbijeenkomst. De staatssecretaris heeft de commissie gevraagd om omwonenden en veehouders te betrekken bij hun onderzoek naar mogelijke maatregelen.

Meer informatie over de commissie geurhinder veehouderijen vindt u hier (let op, u moet voor deze pagina’s ingelogd zijn). 


De bescherming van uw persoonsgegevens op het overlegplatform van het OIM

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG verplicht het OIM om inzicht te geven in de persoonsgegevens die het OIM van u verzamelt, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe we omgaan met uw gegevens en welke rechten u daarin heeft. U vindt al deze informatie in onze privacyverklaring. We raden u aan uw profiel en privacy instellingen goed te controleren. Zo heeft u zelf in de hand welke gegevens van u bekend zijn en wat andere bezoekers van u zien. Verder zijn een aantal aanpassingen in het online overlegplatform gedaan in het kader van de AVG:

·         Sinds het in werking treden van de AVG vragen we u om akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Weigeren mag ook, u kunt dan alleen niet (meer) inloggen.

·         U heeft nu de mogelijkheid om uw profiel te verwijderen, dit betekent dat u het OIM u niet meer uitnodigt voor bijeenkomsten of documenten met u deelt. U kunt uw profiel verwijderen via de instellingen in uw profiel.  


OIM-kalender

4 oktober 2018             Derde u.café: voor u, door u én met u!

30 oktober 2018            Informeel OIM Deltaprogramma

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen