OFL gaat minister BZK adviseren over inrichten participatie in aardgasvrije wijken

28-01-2019
55 keer bekeken

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het OFL gevraagd om een bijdrage te leveren aan het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken.


Met het Programma Aardgasvrije Wijken werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het OFL onderzoekt de invloed van wijkeigenschappen en participatie op het aardgasvrij maken van wijken en breng daar advies over uit aan de minister.

Met proeftuinen wijken aardgasvrij maken

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. In het Programma Aardgasvrije Wijken wordt, in eerste instantie in 27 proeftuinen, geleerd hoe wijken aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

Perspectief van de burger

Het OFL gaat zich, onder onafhankelijk voorzitterschap van Marleen Stikker, bezighouden met de vraag hoe wijkeigenschappen (type woning, sociale cohesie, ouderdom huizen, bevolkingsopbouw etc.) van invloed zijn op het aardgasvrij maken van wijken. Daarnaast wordt de manier waarop participatie met burgers plaatsvindt, onderzocht. Bovendien kijkt het OFL naar leerpunten om het aardgasvrij maken te versnellen: wat en hoe kunnen de overige wijken leren van de ervaringen in de proeftuinen?

Aanpak

In de komende maanden zal het OFL de participatieprocessen in de 27 proeftuinen in kaart brengen en bezoekt daar zelf ook wijken voor. Daarbij probeert het OFL er achter te komen welke (participatie) behoeften de bewoners hebben en welke andere (niet-aardgas gerelateerde) onderwerpen in de verschillende wijken leven. Deze onderwerpen kunnen dan mogelijk onderdeel vormen van het participatieproces.

Marleen Stikker: “We willen echt iets toevoegen aan wat er al bekend is over participatieprocessen in wijken. Dit doen we bijvoorbeeld door, naast het individuele en het gemeentelijke, ook het coöperatieve perspectief naar voren te brengen”. Een collectief van bewoners kan bijvoorbeeld goed een gemeenschappelijke energiebron beheren, maar heeft geen formele (juridische) status. Aspecten als verantwoordelijkheid, aanspreekbaarheid en aansprakelijkheid zijn dan moeilijk vast te stellen.  

Het OFL-project duurt in ieder geval tot het einde van deze kabinetsperiode (2021). Het OFL levert elk jaar een verslag op en publiceert tussentijds rapportages, analyses en bevindingen, onder andere via de OFL-website. Meer informatie over het project leest u op de projectpagina Aardgasvrije wijken.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen