Burgerdialogen geven input voor de Nationale Omgevingsvisie

04-12-2018
178 keer bekeken

Het OFL heeft in vier regio’s burgerdialogen begeleid over onderwerpen die de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) raken. In deze gesprekken met burgers ging het over wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving en regio.


Op basis van de uitkomsten maakt het OFL een advies voor de ontwerp-NOVI. Het OFL biedt het advies in januari 2019 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan.

Inzicht in de opgaven die mensen in de regio ervaren

OFL-secretaris Mieke Visch organiseert de burgerdialogen, die in de regio’s Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Oost Noord-Brabant en Zwolle hebben plaatsgevonden. “Het NOVI-team probeert zoveel mogelijk verschillende partijen te betrekken, zoals provincies, maatschappelijke partijen én burgers”, vertelt Mieke. “Eerder heeft Motivaction voor de NOVI onderzoek gedaan naar burgerperspectieven op de NOVI. De burgerdialogen bouwen hier op voort en geven inzicht in de opgaven die mensen in de regio zelf ervaren. In focusgroepen van 6 personen gingen we dieper in op een aantal onderwerpen die in die regio spelen, zoals bereikbaarheid in Amsterdam, ontwikkeling haven in Rotterdam-Rijnmond, landbouw in Oost-Noord-Brabant en de energietransitie in Zwolle."

Breder en beter beeld van wat burgers belangrijk vinden

Het OFL maakte voor de burgerdialogen gebruik van een panel, ingedeeld op drijfveren, dat verschillende burgerschapsstijlen vertegenwoordigt. “Door te zorgen dat alle stijlen goed vertegenwoordigd waren in de gesprekken, kregen we een breder en beter beeld van wat burgers belangrijk vinden als het gaat om de fysieke leefomgeving”, aldus Mieke.

Verrassende inzichten

De burgerdialogen leidden tot interessante gesprekken en verrassende inzichten volgens Mieke. “Zo bleek in een focusgroep die ik leidde in de regio Oost-Noord-Brabant, dat het onderwerp landbouw niet altijd als een groot probleem wordt gezien. En in Amsterdam bleek in een focusgroep verrassend veel draagvlak te zijn voor hoogbouw. Dat maakte deze gesprekken zo nuttig: het bracht allerlei nieuwe perspectieven van verschillende burgers naar boven."

Een ander en compleet geluid horen

“We werkten voor de burgerdialogen veel samen met het NOVI-team en mensen uit de regio, bijvoorbeeld met mensen die bij de haven van Rotterdam werken. Een klein aantal van hen was aanwezig bij de gesprekken als stille toehoorder. Zij kregen op die manier veel input. Zo was laatst de directeur van het NOVI-team aanwezig. Net als de andere toehoorders gaf hij aan het erg nuttig te vinden om van burgers rechtstreeks te horen wat zij vinden. Ik denk dat het horen van een ander geluid ook goed is voor beleidsmakers. Zij begeven zich doorgaans in een vrij homogene omgeving qua burgerschapsstijl en missen daardoor perspectieven. Zo zijn veel beleidsmakers hoogopgeleid. Met een burgerdialoog krijg je een completer beeld. Ik vind het trouwens ook voor het OFL zelf belangrijk om ervaring op te doen met burgerdialogen. Als je kijkt naar de opgaven waar we als OFL mee te maken hebben, zie je dat het burgerperspectief steeds belangrijker wordt.”

Naar elkaar luisteren en elkaar respecteren

Dat het in gesprek gaan met burgers niet alleen nuttig, maar ook leuk is, bewijst de feedback die Mieke heeft ontvangen. “Sommige mensen uit het burgerpanel hopen echt dat ze een volgende keer weer uitgenodigd worden. Ze vonden het fijn dat naar hun mening werd gevraagd en ze vonden dat de gesprekken prettig liepen. Men luisterde naar elkaar en respecteerde elkaars standpunten."

Over de NOVI

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, die vastlegt hoe we met de fysieke leefomgeving omgaan en regels omvat op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De rijksoverheid stelt in dat kader ook een integrale Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op: een gedeelde visie op de fysieke leefomgeving in Nederland, de opgaven op dit gebied en een gezamenlijke aanpak van deze opgaven.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen