Terugblik informeel overleg Deltaprogramma 30 oktober 2018

29-11-2018
78 keer bekeken

Ieder jaar vindt een informeel overleg over het Deltaprogramma plaats onder leiding van voorzitter Job Cohen. Het doel van het informele overleg is om in een vroeg stadium in gesprek te gaan over specifieke maatschappelijke ontwikkelingen in het Deltaprogramma.


Het overleg vond dit jaar plaats op 30 oktober, met een brede vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke organisaties, zoals waterbeheerders, gebruikers en natuur-en milieuorganisaties. Drie ontwikkelingen zijn aan de orde geweest:

  • de gevolgen van de droogte en de lessen die we kunnen trekken voor de zoetwatervoorziening;
  • een eerste verkenning naar de mogelijke consequenties van versnelde zeespiegelstijging;
  • de voorbereidingen voor de zesjaarlijkse herijking van het Deltaprogramma.

Vasthouden van water

Naast het terugdringen van het watertekort zien de OFL-leden het vasthouden van water als een belangrijke maatregel voor de toenemende droogte die meerdere doelen kan dienen, zoals natuur, landbouw, drinkwatervoorziening en watervoorziening voor natuur en landbouw. Daarnaast vragen de leden extra aandacht voor verzilting en de grondwater(voorraad) bij het formuleren van maatregelen voor het Deltaplan Zoetwater. Ook hebben de leden opgeroepen tot een goede samenwerking en afstemming met de betrokken gebruikers, zowel tijdens de crisis als bij het selecteren van maatregelen. Tot slot is er vanuit de binnenvaart extra aandacht gevraagd voor de bodemerosie in de Rijn. Deze uitkomsten zijn gedeeld met het Bestuurlijk Platform Zoetwater van half november en de Stuurgroep Deltaprogramma van eind november.

Verkenning naar de mogelijke versnelde zeespiegelstijging

Deltares heeft een verkenning naar mogelijke consequenties van de versnelde zeespiegelstijging gedaan. De staf Deltacommissaris heeft de resultaten van deze verkenning gedeeld tijdens het overleg. De potentiƫle impact van de zeespiegelstijging is erg groot. De stormvloedkeringen zullen bijvoorbeeld vaker sluiten vaker bij een hogere waterstand. Dit betekent een hogere belasting voor deze keringen dan waar bij de bouw vanuit was gegaan. Bij de herijking van het Deltaprogramma zal rekening gehouden moeten worden met de mogelijke consequenties van een versnelde zeespiegelstijging.

Zesjaarlijkse herijking

Het doel van de zesjaarlijkse herijking is het zorgvuldig checken of er ontwikkelingen zijn die het nodig maken om de deltabeslissingen en strategieƫn aan te passen en, voor zover van toepassing, voorstellen te doen voor aanpassingen.

In het voorjaar van 2019 vindt het jaarlijkse formele OFL-overleg plaats. Het concept Deltaprogramma 2020 staat dan op de agenda.

Klik hier om meer te lezen over het Deltaprogramma.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen