Job Cohen bespreekt OIM-standpunten met minister Ollongren

14-05-2018
414 keer bekeken

Op 16 april heeft OIM-voorzitter Job Cohen de OIM-NOVI-standpuntennotitie besproken met minister Kasja Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De minister heeft 8 mei haar schriftelijke reactie gegeven.


De notitie bevat standpunten over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die Job Cohen in maart 2018 aan de minister van BZK heeft gestuurd. Bekijk de standpuntennotitie.

Maatschappijbrede leidraad

Vooruitlopend op haar schriftelijke reactie noemde de minister de standpunten heel herkenbaar. Zij gaf aan te hopen dat de NOVI niet alleen een leidraad wordt voor de rijksoverheid, maar ook voor andere overheden en maatschappelijke partijen. “Ik vind het belangrijk dat de NOVI selectief is en een aantal keuzes in relatie tot nationale belangen beschrijft. Bij voorkeur op een manier die herkenbaar is voor bewoners van Nederland”, aldus de minister. Bekijk de schriftelijke reactie.

Dialoog in perspectiefgebieden

In dat kader stemde ze in met het idee dat het OIM dialogen met inwoners organiseert, in zogenaamde ‘perspectiefgebieden’. Dit zijn gebieden in Nederland die als voorbeeld kunnen dienen voor de NOVI en waar meerdere overheden en maatschappelijke partijen urgentie voelen om in een gezamenlijke aanpak tot keuzes te komen.

In de dialoog bespreken direct betrokkenen de keuzes, die het NOVI-team vervolgens verder uitwerkt in een hoofdlijnennotitie. Deze zal in augustus of september 2018 gereed zijn. In de dialogen toetst het OIM vervolgens of de beschreven keuzes voor direct betrokkenen herkenbaar zijn en of duidelijk is wat de keuzes voor hen betekenen.

Focus op fysieke leefomgeving

De minister benadrukte dat de NOVI alleen over aspecten op het terrein de fysieke leefomgeving gaat en niet over zaken als onderwijs, werkgelegenheid of integratie. 

Ondersteuning programma ‘gasloze wijken’

Het OIM is verder gevraagd om het BZK-programmateam ‘gasloze wijken’ te ondersteunen bij het ontwikkelen van een leerprogramma. In 2018 worden 20 pilots uitgevoerd om wijken zoveel mogelijk aan te passen naar energiegebruik zonder gas. De leerervaringen gebruikt de overheid om de transitie op landelijk niveau op gang te brengen.  

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen