Werkconferentie OIM 12 oktober, samenwerken met hoofd, handen en hart

20-10-2017
108 keer bekeken

Hoe leg je een breed en complex onderwerp als duurzaamheid uit aan kinderen? Lotte Stegeman, doet in haar boek Groene Voeten een poging om toekomstige generaties bewuster en groener te maken. Met levendige voorbeelden, een flinke hoeveelheid concrete tips en antwoorden op vragen van kinderen zelf.


 

Het boek komt tot stand in samenwerking met deelnemers van het OIM. Met de woorden: “Dat jullie van het OIM – allemaal toch al een flinke tijd volwassen - deze missie actief ondersteunen, is geweldig en hoopgevend”, trapte Lotte de OIM-werkconferentie van 12 oktober af.
 

 

De werkconferentie in Maarssen stond in het teken van samenwerking aan duurzaamheidsvraagstukken, vanuit verschillende invalshoeken. Het programma was ingedeeld naar de OIM-pijlers: ‘Ik wil advies geven’, ‘ik wil samen iets maken’ en ‘ik wil samen iets leren’.

 

Interactieve werkvormen

De ruim 130 deelnemers zijn aan de slag gegaan met eerste contouren van de beleidsopties voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Verder zijn oplossingen bedacht voor het beheer van de Nederlandse Uiterwaarden, ruimtelijke adaptatie in Utrecht en natuurinclusieve landbouw in Friesland. Ook reflecteerden de deelnemers op hun persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de transities en complexe opgaven. “Door nieuwe werkvormen te gebruiken, benaderen we benodigde veranderingen niet alleen vanuit het systeem maar ook vanuit ons zelf. Je zit dan niet continu in je hoofd, maar je werkt ook met je handen en je laat je hart spreken. Dit bevordert creatief en innovatief denken en er ontstaat een link tussen systeemverandering en jouw persoonlijke rol daarbij”, vertelt Friso Coumou, manager OIM.

 

Hoofd

Voor de opgave rond NOVI reageerden verschillende partijen en belanghebbenden op de beleidsopties die het Rijk voor de vier strategische opgaven heeft geformuleerd. Deze opgaven gaan over de verstedelijking en bereikbaarheid, een waardevolle leefomgeving, het klimaatneutraal en – bestendig zijn en over een duurzame economie. De deelnemers vertegenwoordigden een veelheid aan organisaties waaronder maatschappelijke organisaties, lokale, regionale en landelijke overheden en bedrijven. De reacties waren uiteenlopend. Zo werden er fundamentele vragen gesteld over hoe een economie zowel duurzaam als concurrerend kan zijn. Veel deelnemers waren benieuwd of en hoe hun reacties terecht zouden komen in de verdiepingsrapporten. Deze verdiepingsrapporten, vormen een belangrijk ingrediënt voor de totstandkoming van de NOVI en komen aan bod tijdens de derde OIM NOVI bijeenkomst in december 2017.

 


 

“Het is zoeken hoe je als samenleving bij elkaar komt in een opgave als de fysieke leefomgeving. Als voorstander van de dialoog zie ik dat het OIM hiervoor een goed kanaal biedt”, aldus Job Cohen, onafhankelijk voorzitter van het OIM.  

 

Handen

‘Niet alleen praten, maar al bouwend met elkaar een vraagstuk onderzoeken’ was het uitgangspunt voor deze sessie. Deelnemers bouwden voor bovengenoemde casussen de huidige en toekomstige omgeving en daarbij bepalende actoren met hun handen na, in een 3D-model. Vervolgens werden de systeemwijzigingen besproken. Dit leverde voor de inbrengers belangrijke inzichten op, waarbij het dichter bij elkaar brengen van stakeholders (voor natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld de consument en de boer) een gemeenschappelijk element vormde.

 

Hart

Via onder andere mindfullness, intervisie en ‘dialogue walking’ was op de dag ook ruimte ingebouwd om te reflecteren op persoonlijke ervaringen die van belang zijn bij transities in de fysieke leefomgeving. Dit onderdeel van de dag werd gewaardeerd met gemiddeld een 7,8. Verschillende deelnemers vertelden aangenaam verrast te zijn over de openheid waarin persoonlijke ervaringen werden uitgewisseld.  

 

 

Reflecteren op regeerakkoord

De voorzitters van het OIM, Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel benadrukten dat het OIM er is om de maatschappij te betrekken bij onderwerpen waar beleid mee bezig is. Van jong tot oud. De zaal mocht reflecteren op het regeerakkoord. Dagvoorzitter en algemeen secretaris OIM, Erik Pool, beloofde de reacties bij de relevante beleidspersonen op tafel te brengen.

 

Vervolg

In de OIM-nieuwsmail die binnenkort verschijnt, kunt u een uitgebreid verslag van de OIM-werkconferentie lezen, voorzien van ervaringen van deelnemers en visuele notulen. Gelijktijdig publiceert het OIM het verslag van de sessie over de NOVI.  

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen