Adviezen ter verbetering van de werkpraktijk van de beleidslijn grote rivieren

01-08-2016
166 keer bekeken

“Hoe heeft de beleidslijn grote rivieren (Bgr) in de afgelopen bijna 10 jaar gewerkt in de praktijk in relatie tot de doelstelling van de beleidslijn en de mogelijkheden die deze biedt voor ruimtelijke ontwikkelingen?” Dat was de centrale vraag van het OIM van 26 mei 2016.


Zes adviezen

Het OIM komt tot zes adviezen: de hoofdconclusie is dat de beleidslijn géén (fundamentele) herziening behoeft. Ook is het belangrijk dat het onderscheid tussen niet-riviergebonden en riviergebonden activiteiten behouden blijft. Om de werkpraktijk van de Bgr te verbeteren zijn diverse aanpassingen aan de beleidslijn of de beleidsuitwerking- en uitvoering mogelijk. Het OIM ziet vooral winst in verbetering van de ketensamenwerking en het uitbreiden van de mogelijkheid tot toetsing van de effecten op gebieds- of riviertrajectniveau. Ook is een suggestie van het werken met een verwantschapscriterium gedaan om meer maatwerk mogelijk te maken.

>Lees hier het OIM rapport beleidslijn grote rivieren

Brede evaluatie

Het OIM vond plaats als gevolg van een brede evaluatie van de beleidslijn, waarin gekeken is naar beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en waterveiligheid, signalen uit de omgeving over de werking van de Bgr en de werking in de afgelopen bijna tien jaar. Via het OIM zijn de bevindingen uit de evaluatie getoetst.

De Bgr geeft de kaders aan voor de vergunningverlening in de uiterwaarden en bevat een afwegingskader voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van nieuwe of wijziging van bestaande activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren. En – indien toelaatbaar – onder welke rivierkundige randvoorwaarden. De Bgr heeft twee concrete doelstellingen:

• De beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden;

• Ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Vervolg

De deelnemers van het OIM gaan actief bijdragen aan de nadere uitwerking van de aanpassingsvoorstellen, om samen de werkpraktijk van de beleidslijn te verbeteren.

Zij zijn uitgenodigd voor twee bijeenkomsten voor belanghebbenden, die in oktober en november 2016 werden georgansieerd door adviesbureau Royal Haskoning DHV. Daar zijn diverse aanpassingsvoorstellen voor de Bgr besproken.

Op verzoek van de deelnemers van het OIM, worden zij ook nog apart in gelegenheid gesteld om mee te denken over de in het conceptrapport van RHDHV opgenomen aanpassingsvoorstellen. Dit kan in een informeel OIM, dat plaatsvindt op woensdag 11 januari 2017, van 9.30-13.00 uur bij Seats2Meet op Hoog Catharijne in Utrecht.

In februari 2017 vindt ter afsluiting van het OIM traject voor de Bgr een schriftelijke consultatie plaats. In deze ronde kunnen OIM deelnemers hun standpunt kenbaar maken t.a.v het definitieve rapport met aanpassingsvoorstellen. De standpunten worden verwerkt in een standpuntenotitie die wordt gevoegd bij het rapport, dat op 29 maart 2017 besproken wordt in de Stuurgroep Water. Na bespreking in deze Stuurgroep, wordt het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

> Lees hier meer over de beleidslijn grote rivieren

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen