OIM in vernieuwende dialoog over Omgevingsvisie

30-03-2016
195 keer bekeken

Hoe willen we dat de fysieke leefomgeving er halverwege deze eeuw uitziet? Het antwoord op die vraag staat centraal in de Nationale Omgevingsvisie in wording en in de Nationale Omgevingsagenda. Op 29 maart 2016 vond een bijzondere OIM-bijeenkomst plaats om agenda en visie verder in te kleuren.


In plaats van belangenbehartiging en discussie ging het om de dialoog. En niet alleen tussen vertegenwoordigers van het ministerie van IenM, bedrijven en maatschappelijke organisaties; ook burgers waren uitgenodigd om al in de ontwerpfase mee te denken.

Job Cohen, voorzitter van het Overleg Infrastructuur en Milieu, vroeg de ruim 100 aanwezigen om namens zichzelf te spreken en niet vanuit een belang. Daarmee ontstond gelijkwaardigheid tussen alle deelnemers en werd de meer traditionele relatie tussen overheid en samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisatie die bij de overheid hun belangen behartigen) losgelaten. Alle aanwezigen waren burger en konden vrij meepraten en –denken over de vraag wat voor samenleving we in 2050 willen zijn.

Waarden

De ontwikkelingen die op ons afkomen maken antwoorden op die fundamentele vraag belangrijk. De klimaatverandering is gaande, grondstoffen raken uitgeput, de informatietechnologie dendert voort, de trek naar de stad zet door. Als we dat allemaal nu al weten, aan welke waarden hechten we dan zozeer dat we die nu de basis willen laten vormen voor lange termijnbeleid over de inrichting van de fysieke leefomgeving? 

Geen gemakkelijke zoektocht

De zoektocht naar gedeelde waarden en een gedeelde visie bleek vanzelfsprekend niet gemakkelijk, juist omdát het over alles gaat.  De een nam de sociale verbanden in dorpen en buurten als uitgangspunt, de ander bezag Nederland op wereldschaal als een middelgrote stad. De een benadrukte het belang van zelfvoorziening in duurzame energie, de ander vond het een groot goed om het ruimtebeslag van schone energiebronnen te delen met bijvoorbeeld buurlanden.

Advies aan minister

Toch was de opbrengst groot. "Ik vond het een mooie, maar soms ook ongemakkelijke bijeenkomst”, zei Cohen aan het einde van de bijeenkomst. “Er is een ongelooflijke variëteit aan onderwerpen aangedragen en dat is natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd is de terechte vraag: wat gaat hier allemaal mee gebeuren?" Zelf zag hij duurzaamheid als hét thema als rode draad door de dialoog.
Cohen verwerkt de uitkomsten van de bijeenkomst tot een advies van het OIM aan de minister.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen