Voorzitters

Pieter Jan Biesheuvel

Pieter Jan Biesheuvel (1949) studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer. Sinds 2004 is hij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Pieter Jan interesseert zich met name voor de onderwerpen luchtvaart, landbouw, verkeer en waterstaat. Hij vindt dat het OFL een bijdrage levert aan de kwaliteit van beleid. Daarbij gaat het volgens hem niet alleen om het toetsen van beleidsvoornemens op draagvlak en uitvoerbaarheid, maar ook om het geven van inhoud aan de dialoog en samenwerking tussen overheid en samenleving over de fysieke leefomgeving.

Nevenfuncties

 • voorzitter Raad voor Werk en Inkomen (2008 – 2012)
 • voorzitter Commissie Naleving CAO Uitzendwezen (2012 – heden)

Wobine Buijs-Glaudemans

Wobine Buijs-Glaudemans (1960) heeft na haar kandidaats geschiedenis aan de Universiteit Utrecht haar doctoraal Bedrijfskunde behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wobine was directeur van de Academie voor Marketing en Business Management bij Avans Hogeschool Breda en oprichter van het ondernemerscentrum. In dezelfde periode was zij tevens Statenlid bij de Provincie Noord- Brabant (2003 - 2007), waar ze van 2007 tot 2011 werkte als Directielid Economie en Mobiliteit. Sinds 2011 is ze Burgemeester van de Gemeente Oss. Wobine is met name geïnteresseerd in een integraal duurzame benadering van de fysieke leefomgeving in overeenstemming met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ze levert graag een bijdrage aan de dialoog die het OFL organiseert tussen departementen en met inwoners. De grote nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid beïnvloeden de openbare ruimte en er moeten samen met en voor inwoners grote beslissingen genomen worden.

Nevenfuncties

 •  vice-voorzitter van de Veiligheidsregio NoordoostBrabant  (2011 – heden)
 • vice-voorzitter van AgrifoodCapital en voorzitter van de Landelijke Examencommissie Toezicht en Handhaving (2014 – heden)
 • voorzitter van Vrienden van Bernhoven (2019 – heden)

Job Cohen

Job Cohen (1947) studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2001 tot 2010 was hij burgemeester van Amsterdam. Van 2010 tot 2012 was hij lid van de Tweede Kamer. Sinds 2016 is hij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Job zet zich graag in voor onderwerpen waarbij maatschappelijk draagvlak en burgerparticipatie overheidsbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving kan versterken.

Nevenfuncties

 • verschillende deeltijdfuncties

Marleen Stikker

Marleen Stikker (1962) studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1991 tot 1996 was Marleen hoofdredacteur van het Live Magazine / De Balie. In 1993 was ze één van de oprichters van De Digitale Stad. In 1994 startte ze de sociale onderneming Waag. Ze is sinds 2018 voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Marleen is geïnteresseerd in de toekomst van de publieke waarden en de commons (gedeelde goederen, beheerd en onderhouden door een gemeenschap die zich organiseert aan de hand van gezamenlijk bepaalde en toegepaste regels) van de leefomgeving in tijden van technologisering.

Nevenfuncties

 • trekker van de route Smart, Liveable Cities / Nationale Wetenschap Agenda (2017 – heden)
 • lid van de Europese Horizon 2020 commissie 'High-level Expert Group for SRIA on innovating  / DGResearch Cities' (2018 – heden)
 • lid AcTI Nederlandse academie technologie & innovatie (2018 – heden)
 • lid van stuurgroep We Make The City festival (2018 – heden)

Jacques Wallage

Jacques Wallage (1946) studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. In 2010 was hij één van de informateurs tijdens de kabinetsformatie. Van 2009 tot 2017 was hij voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Sinds 2016 is Jacques voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

Nevenfuncties

 • lid Raad van Commissarissen PostNL (2008 – heden)
 • vice-voorzitter Raad van Commissarissen PostNL (2017 – heden)
 • gasthoogleraar Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RUG (2017 – heden)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings