Klankbordgroep

Het OFL heeft zich ontwikkeld naar een onafhankelijk platform dat zich inzet voor samenwerking en dialoog tussen de rijksoverheid en de samenleving. Het werkterrein is verbreed naar de gehele fysieke leefomgeving. De vraagstukken zijn steeds integraler, complexer en (politiek) gevoeliger, waarbij de onafhankelijke positie van de voorzitters van het OFL steeds beter wordt benut.

De toenemende complexiteit en strategische aard van de vraagstukken maakt dat de voorzitters behoefte hebben aan een klankbordgroep die de voorzitters bijstaat met advies.

Rol klankbordgroep

De klankbordgroep denkt mee over ontwikkelingen op het gebied van participatie, de nieuwe rol die daarbij van de overheid wordt gevraagd en de toegevoegde waarde van het OFL hierin. Daarnaast houdt het de voorzitters scherp op mogelijke blinde vlekken ten aanzien van missie, koers en strategie van het OFL, door onafhankelijke, kritische feedback. 

Samenstelling

De klankbordgroep is divers en breed samengesteld naar kennis, ervaring, invalshoeken en onder meer naar leeftijd. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd voor de duur van twee jaar.  

De samenstelling van de klankbordgroep is als volgt:

  • Astrid Benders, adviseur/procesmanager bij adviesbureau Overmorgen

  • Floris van Hest, directeur Stichting de Noordzee

  • Ivonne Jansen-Dings, strategisch adviseur technologie en samenleving bij de provincie Zuid-Holland

  • Joks Janssen, hoogleraar urban planning WUR en kwartiermaker kennisstrategie bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed

  • Ruurd Priester, sociaal ondernemer (Climate Cleanup, Gebiedonline, Groundforce.Studio) en Research Fellow bij de Hogeschool van Amsterdam

  • Alexander Rinnooy Kan, emeritus-hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA en voormalig lid van de Eerste Kamer

  • Sjors de Vries, oprichter en directeur bij RUIMTEVOLK

  • Sander van Wijk, directeur sector advisory, ABN-AMRO Corporate Banking

  • Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde aan de RUG

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings