Future Search als snelkookpan voor complexe opgaven

01-07-2022
702 keer bekeken

Op 21 juni heeft het OFL een online meet-up georganiseerd over de Future Search-methode.

Op 21 juni heeft het OFL een online meet-up georganiseerd over de Future Search-methode. Met ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden hebben we de mogelijkheden van de methode verkend voor samenwerking bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Een Future Search vraagt veel van deelnemers, maar het enthousiasme erover is groot. Er kan in korte tijd richting mee worden gegeven aan complexe opgaven.

Het OFL faciliteert de samenwerking tussen Rijksoverheid en samenleving bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Vanuit die missie zoeken we voortdurend naar nieuwe wegen om die samenwerking concreet en effectief vorm te geven. Tijdens ons werk voor de Agenda Natuurinclusief kwamen we daarbij uit bij de Future Search. Dit is een methode die erop is gericht met vijftig tot honderd deelnemers met verschillende belangen gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Dit gebeurt tijdens een twee- tot driedaagse conferentie. Omdat we enthousiast zijn over de resultaten, hebben we deze tijdens een meet-up gedeeld.

Start meet-up

De meet-up duurt twee uur en OFL-manager Ineke den Heijer leidt de bijeenkomst in met een korte toelichting op de drie hoofdtaken van het OFL: consultaties organiseren, samenwerkingsprocessen ontwerpen en reflecteren op deze processen. De meet-up is een voorbeeld van dit laatste. Daarbij benadrukt zij ook de onafhankelijke rol die het OFL inneemt als intermediair tussen samenleving en Rijksoverheid. Dan geeft zij het woord aan OFL-secretaris Femke van Bree die vertelt over de Agenda Natuurinclusief en de rol die de Future Search daarbij heeft gespeeld.

Toelichting Future Search

Van Bree vertelt hoe zij en haar OFL-collega's bij hun werk voor de Agenda Natuurinclusief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het verzoek kregen de agenda een beslissende stap verder te brengen. Tot dat moment hadden zij de cocreatieve totstandkoming van de agenda georganiseerd in verschillende domeingroepen. Nu was het tijd om alle perspectieven op het thema natuurinclusief samen te brengen in concrete acties voor de agenda. Zo kwamen zij bij de Future Search uit.

Het was niet eenvoudig om de groep deelnemers voor de Future Search bij elkaar te krijgen. Er was vrij veel scepsis over de gevraagde tijdsinvestering van twee├źnhalve dag. De intensieve samenkomst is echter een van de basisvoorwaarden van de Future Search-methode. Degenen die er tijd voor hebben vrijgemaakt zijn vrijwel allemaal enthousiast over de resultaten die in korte tijd voor de Agenda Natuurinclusief zijn bereikt. Veel van de acties die tijdens de Future Search zijn bedacht, hebben hun weg gevonden naar het programma van de Agenda Natuurinclusief.

Ervaringen Future Search

In de meet-up vertellen drie deelnemers aan de Future Search van de Agenda Natuurinclusief over hun ervaringen. Lilian van Aarsen (staf Deltacommissaris) vindt het zeer positief dat er zo'n breed samengestelde groep was, met bijvoorbeeld ook veel vertegenwoordigers van bouwbedrijven. De gestructureerde aanpak van de Future Search noemt zij zeer behulpzaam. Marcel Belt (Hoogheemraadschap Zuid-Holland, nu gemeente Leidschendam-Voorburg) herinnert zich hoe hij zich onderdeel voelde van een missie, samen met een groep gelijkgestemden met dezelfde motivatie en betrokkenheid, waarbij ook momentum ontstond voor de uitvoering van de agenda. Hannako Bakker (Heijmans) herinnert zich hoe alle perspectieven actief werden benoemd en dat er werd gemotiveerd wat daaruit wel en niet werd meegenomen als input voor de Agenda Natuurinclusief.

Break-out-sessies

Na de toelichting van Van Bree en de ervaringen van deelnemers aan de Future Search van de Agenda Natuurinclusief, gaan de deelnemers aan de meet-up in break-out-sessies uiteen, om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die zijn zien of over hun ervaring te vertellen. Daarbij valt op dat er veel verschillende soorten deelnemers zijn afgekomen op de meet-up. Er zijn mensen die werken voor bouwbedrijven, provincies, waterschappen en het Rijk en andere overheden. Er is in de break-out-sessies veel belangstelling voor de Future Search-methode, omdat het bij uitstek een manier lijkt om in korte tijd met uiteenlopende belanghebbenden oplossingen te bedenken voor complexe opgaven.

Meer weten?

Lees hier meer over het project

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen