Mobiliteitsarmoede

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalde OFL-voorzitter Jacques Wallage in informele gesprekken gedachten en ervaringen op met betrekking tot mobiliteitsarmoede. Deze gedachten en ervaringen gaf hij in vorm van een rapport aan Mark Frequin, Directeur Generaal mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Mark Frequin gaf aan het onderwerp mobiliteitsarmoede van belang te vinden. Hij zag hier voor het Rijk vooral een aandachtsrol hierin. Dat wil zeggen dat het Rijk het onderwerp waar mogelijk agendeerde bij partijen die een rol speelden in een adequate aanpak van mobiliteitsarmoede.

U kunt hier het rapport verkenning mobiliteitsarmoede downloaden

Wat is mobiliteitsarmoede?

Het Early Warning rapport uit 2017 vroeg aandacht voor een tweedeling in mobiliteit, namelijk voor de toenemende verschillen in vervoersmogelijkheden tussen groepen. Volgens dit rapport moest er meer aandacht komen voor ouderen, gehandicapten, mensen met een laag inkomen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoge kosten voor het openbaar vervoer zijn voor sommige verkeersdeelnemers namelijk een drempel. Ook is het gebruik van de fiets voor mensen met een migrantenachtergrond niet vanzelfsprekend. Ten slotte hebben groepen met weinig digitale vaardigheden geen of onvoldoende toegang tot mobiliteit vanwege de digitalisering van vervoersinformatie.

Mobiliteitsarmoede

Wie zijn betrokken?

Een aantal stakeholders van het ministerie van IenW, zoals de NS, de VNG en de ANBO, vormden de gesprekspartners. Hen werd gevraagd wat zij merkten van mobiliteitsarmoede, hoe hun organisatie daarmee omging en welke rol zij eventueel zagen voor de rijksoverheid met betrekking tot dit vraagstuk. Aanleiding voor deze serie gesprekken was het Early Warning rapport uit 2017, waarin mobiliteitsarmoede als mogelijk thema voor IenW werd genoemd.

Belangrijkste bevindingen

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen uit gesprekken weergegeven: de gesprekspartners herkennen mobiliteitsarmoede. Veelal is dit onderdeel van een breder armoedeprobleem, waarvan de oplossing eerder op lokaal en regionaal niveau lijkt te liggen dan op rijksniveau.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings